Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente IT si software


Anunt de participare numarul 49466/10.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PIETROASELE
Adresa postala: COM. PIETROASELE JUD. BUZAU, Localitatea: Pietroasele, Cod postal: 127470, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0723577185, In atentia: IONEL BANICA, Email: [email protected], Fax: 0238512000
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente IT si software
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Primariei comunei Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizorul va furniza: statii de lucru, Server de retea, Imprimante laser, Imprimante color, Fotocopiatoare, Fax, Scanere, Pachete software, Software antivirus, Software de proiectare asistata de calculator, Software de contabilitate, Software de prelucrare a imaginilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30214000-2 - Puncte de lucru (Rev.1)
30121110-7-Fotocopiatoare color (Rev.1)
30233231-9-Imprimante laser (Rev.1)
30241400-4-Software pentru sisteme de operare (Rev.1)
30249100-7-Software de proiectare asistata de calculator (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
16 Statii de lucru, 1 Server de retea, 3 Imprimante laser, 13 Imprimante color, 2 Fotocopiatoare color, 1 Fax, 2 Scanere, 17 Pachete de software, Software antivirus, Software de proiectare asistata de calculator, Sistem de contabilitate si Software de prelucrare a imaginilor
Valoarea estimata fara TVA: 242, 489.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita Garantie de participare. Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat prin Programul PHARE 2005 - Fondul de Modernizare a Administratiei Publice Locale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere; - Declaratie de conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003; - Certificat privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, in original sau in copie legalizata; - Certificat constatator plata impozitelor si taxelor catre bugetele locale, in original sau in copie legalizata; - Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal - autorizatia de functionare pentru persoane fizice; - copie dupa certificatul de inregistrare; - copie dupa actul constitutiv (contractul de societate sau statutul societatii)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- cifra medie de afaceri- Bilantul contabil din anul precedent (31.12.2006), vizat si inregistrat de organele competente- Contracte de referinta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra medie de afaceri de minim: 500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale; - Informatii privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti; - Lista principalelor contracte de furnizare realizate in ultimii 3 ani; - Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul; - Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate; - Autorizare pentru livrarea produselor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi indeplinit in prealabil cel putin un contract de furnizare produse similare cu valoarea mai mare de: 50.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: De la sediul Primariei comunei Pietroasele cu anunt telefonic prealabil de o zi. Plata se face cu lichiditati la caseria Primariei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2008 11:00
Locul: Sediul Primariei comunei Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.4, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 5 zile de la luarea la cunostinta cu privire la actul/lipsa actului ce face obiectul contestatiei.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Pietroasele
Adresa postala: Comuna Pietroasele, judetul Buzau, Localitatea: Pietroasele, Cod postal: 127470, Romania, Tel.0238/512000, Email: [email protected], Fax: 0238/512000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2008 17:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer