Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente medicale prin leasing financiar


Anunt de participare numarul 129462/30.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean Giurgiu
Adresa postala:  sos. Bucuresti, nr. 82, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080193, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIELA SFETCU, Tel. 0724061487, In atentia:  Geta Pelin, Email:  [email protected], Fax:  0246216293, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente medicale prin leasing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, str.Bucuresti, nr.82,
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitioarea prin leasing financiar a echipamentelor medicale, conform Caietului de sarcini:
1. 1 bucata - Echipament de imagistica prin rezonanta magnetica cu camp magnetic de 1, 5T
2. 1 bucata - Echipament de Tomografie Computerizata cu achizitia a 16 slice-uri
3. 1 bucata - Echipament Roentgen mobil cu brat in C (roentgen televizor)4. 4 bucati lampi chirurgicale LED cu satelit
5. 3 bucati mese de operatie mobile electrohidraulice pentru chirurgie
6. 1 bucata masa de operatie mobila electrohidraulicapentru ortopedie, precum si
amenajarea spatiilor destinate echipamentelor achizitionate, instruirea personalului specializat pentru utilizarea echipamentelor, instruirea personalului medical si a personalului tehnic specializat pentru interventii si asigurarea service-lui in garantie pentru produse minimum 12 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini:
1. 1 bucata - Echipament de imagistica prin rezonanta magnetica cu camp magnetic de 1, 5T
2. 1 bucata - Echipament de Tomografie Computerizata cu achizitia a 16 slice-uri
3. 1 bucata - Echipament Roentgen mobil cu brat in C (roentgen televizor)4. 4 bucati lampi chirurgicale LED cu satelit
5. 3 bucati mese de operatie mobile electrohidraulice pentru chirurgie
6. 1 bucata masa de operatie mobila electrohidraulicapentru ortopedie, precum si
amenajarea spatiilor destinate echipamentelor achizitionate, instruirea personalului specializat pentru utilizarea echipamentelor, instruirea personalului medical si a personalului tehnic specializat pentru interventii si asigurarea service-lui in garantie pentru produse minimum 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 250, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 100.000 lei; Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/ 2006; Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale; Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat; Persoane juridice straine: documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organe din tara respectivaprin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Documente conform carora societatea de leasing este inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei, conform prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.28/2006. Persoane juridice straine: certificatele mai sus mentioanate/documente echivalente, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale cu specificarea cifrei medii de afaceri pentru perioada 2008-2010; Bilantul contabil la 31.12.2010;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra de afaceri medie pe perioada 2008 - 2010 sa fie de minim 19.100.250 lei (echivalentul a 4.500.000 euro fara TVA)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani; Fisa de experienta similara pentru contractele declarate (1 maxim 2 contracte similare); Copie contractul/ele declarate; 1 ? recomandare; ISO 9001 sau echivalent ; informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora(daca este cazul); acordul de subcontractare/asociere (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentarea a minim un contract sau maxim 2 contracte similare a caror valoare insumata sa fie de minim 9.550.000 lei echivalentul a 2.250.000 euro, fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Pastrarea clasificarii in gradul III a spitalului- Cf. Notei Justificative nr.6385/19.08.2011 atasata prezentului anunt
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 20
Vor fi selectati toti candidatii calificati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2011 12:00
Locul: Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, str.Bucuresti, nr.82, parter, camera - Secretariat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii Comisiei de evaluare, observatorii desemnatiUCVAP(daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Adresa internet (URL): , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu
Adresa postala:  str. Bucuresti nr. 82, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080302, Romania, Tel. 0246/211550, Email:  [email protected], Fax:  0246/212693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2011 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer