Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi?


Anunt de participare numarul 133482/02.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe marian, Tel. +40 0242311302, Email: [email protected], Fax: +40 0242315083, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
33100000-1-Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 4, 183, 940RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantia de participare trebuie sa fie exprimata in suma fixa, respectiv : LOT 1: Echipamente medicale RADIOLOGIE ? 15.000 LEI, LOT 2: Aparatura medicala de specialitate ? 20.000 LEI, LOT 3: Mobilier ? 3.000 LEI.2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei precizate, respectiv 120 de zile de la data depunerii ofertelor, inclusiv.3. Modul de constituire a garantiei de participare: i) Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante (Formular 11) - original;ii) ordin de plata in contul autoritatii contractante, Consiliul Judetean Calarasi, CF: 4294030, cont: RO65TREZ2015006XXX000200deschisla TREZORERIA CALARASI.;iii) depunere de numerar la casieria autoritatii contractante (program: 08.00 ? 11.00)iv) instrument de garantare emis de o societate de asigurari ? original.In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Cuantum: 5% din pretul contractului, fara TVA. Se constituie: -OP in contul Consiliului Judetean Calarasi, CF: 4294030, cont: RO22TREZ7005005XXX000156, TREZ. CALARASI;
-scrisoare de garantie bancara de buna executie-original;
-instrument de garantare emis de o societate de asigurari? original;
-retinere succesiva din facturi.Dupa atrib. Contr. se deschide la Trez. Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia AC. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA. In eventualitatea formularii unei contestatii la procedura sau la rezultatul acesteia de catre ofertant si in cazul respingerii acesteia de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de: 5542 LEIpt. LOT 1;?5956 LEI pt. LOT 2;? 2496 LEI pt. LOT 3. [conf. prev. art 278^1 din OUG 34 / 2006].
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Propriu+FEDR+Buget National
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea ( neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta ). Cerinta obligatorie: prezentare Anexa nr. 10, DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. Cerinta obligatorie: completare Anexa nr. 10.
DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic.
In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documente edificatoare: a. Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul de stat consolidat eliberat de Ministerul Finantelor Publice (ANAF), original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
b. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are/au sediul, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - prezentare Anexa nr. 12.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006. Cerinta obligatorieOperatorul economic va completa Formularul 16 A: ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G nr.34/2006?.
Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (Domnul Raducu George Filipescu ? Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Domnul Daniel Stefan Dragulin ? Vicepresedinte al Consiliului Judetean Calarasi, Domnul Liviu Virtejanu ? Vicepresedinte al Consiliului Judetean Calarasi) este exclus din procedura de atribuire.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Prezentare Formular 12D - Declaratie pe proprie raspundere.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.6. Informatii privind subcontractantii. Se solicitacompletarea Anexei nr. 18 cu subcontractantii si specializarea acestora - partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti. Acest formular va fi prezentat doar de liderul asocierii. Cerinte obligatorii:
Pentrupersoane juridiceromane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a zonei respective (persoane juridice).Din Certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii 64/1995 privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare(faliment), sau ca societatea se afla in incapacitate de plata ? original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor.Pentrupersoane juridicestraine:
Cerinta obligatorie: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor.
Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele conditii:
a. ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii punctului de lucru in Romania.
b. inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).
Documentele sa fie valabile la data depunerii ofertelor, prezentate in original sau copie insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara:
-a) rezultatul exercitiului financiar - bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009 si 2010;
b) media cifrei globale de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani ( 2008, 2009, 2010 ) - se completeaza Fisa de Informatii generale - Anexa nr. 11;Cerinta minima obligatorie este ca media cifrei globale de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani sa fie de minim: LOT 1: Echipamente medicale RADIOLOGIE ? 3.400.000 LEILOT 2: Aparatura medicala de specialitate ? 4.200.000 LEILOT 3: Mobilier ? 400.000 LEIConvertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro =4, 2373 lei; Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei.
In calculul cifrei medii de afaceri autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) experienta similara
Cerinte obligatorii: 1.prezentarea cel putin a unui contract care sa confirme livrarea de produse similare cu cele ce vor fi furnizate/livrate in baza contractului care urmeaza sa fie atribuit, a caror valoare sa fie mai mare decat:
LOT 1: Echipamente medicale RADIOLOGIE ? 1.700.000 LEI fara TVA,
LOT 2: Aparatura medicala de specialitate ? 2.100.000 LEI fara TVA,
LOT 3: Mobilier ? 200.000 LEI fara TVA.
In calculul valorii minime impuse din contractul de furnizare prezentat, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumularea valorilor produselor similare cu cele ale prezentei achizitii.2. Minim o recomandare din parteaunui beneficiar specificat in Anexa nr.15.
b) resurse tehnice
Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (proprii sau inchiriate) de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
c) resurse umane
Cerinte obligatorii pentru LOT 1 si LOT 2: documente prin care acesta confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru prestarea service-ului.
1. Standarde de asigurare a calitatii. Certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data depunerii ofertelor. Nu se accepta documente din care sa rezulte ca ofertantii sunt in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2012 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Calarasi, str. 1 decembrie 1918, nr. 1, Calarasi, jud. Calarasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3, Domeniul de interventie 3.1, Proiectul nr. 11879?REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI "
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Livrarea echipamentelor se va face in termen de30 de zile de la comanda scrisa a beneficiarului.Termenul de90 de zile include instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului. Aceste termene se pot modifica fara acordul furnizorului in functie de evolutia implementarii proiectului. Modificarea acestor termene poate fi facuta de catre furnizor numai cu acordul beneficiarului.In cazul in care exista oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte in plic inchis. Datele de depunere ale ofertelor si a sedintei de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catrecomisia de evaluare. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL IN CONDITIILE OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTARIOARE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean calarasi
Adresa postala: str. 1 dec. 1918, nr.1, Localitatea: calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 0242311301, Email: [email protected], Fax: +40 0242315083
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2012 07:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer