Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente multiservicii in tehnologie ATM


Anunt de participare numarul 52732/20.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.+ 40 21 326.55.55/ int. 209, In atentia: Beatrice Nanis, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente multiservicii in tehnologie ATM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, situat in Splaiul Independentei, nr. 323A, sector 6, Bucuresti, Romania
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente multiservicii in tehnologie ATM destinate extensiei retele de comunicatii multiservicii existente (voce comutata, transport voce, video, date)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32522000-8 - Echipamente de telecomunicatii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipament Multiservicii tip A - 200 buc., Echipament Multiservicii tip B - 15 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 100.000 Euro, valabilitatea acestei garantii 90 de zile la data termenului limita pentru depunerea ofertelor;Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile Facilitatea Schengen, Proiectul RO-FSCH-15
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata, cu desemnarea unui lider de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
3. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;
4. Adresa de la Instanta Competenta / Curtea Districtuala / Agentia Guvernamentala unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;
5. Certificat de atestare fiscala sau echivalent, privind plata obligatiilor la bugetul de stat valabil la data deschiderii ofertelor
6. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor
7. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;
8. Cazier judiciar pentru administrator(i), asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza Declaratia privind eligibilitatea;
9. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2005, 2006 si 2007):
b) Media profitului net anual al ofertantului pe ultimii 3 ani (2005, 2006 si 2007)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) 15.000.000 Eurob) Pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va avea finalizate:
b) Capacitatea de asigurare a serviciilor de mentenanta pentru bunurile furnizate, pe perioada de garantiec) Autorizarea producatorului de a vinde produsele oferite
d) Standarde de asigurare a calitatii pentru ofertanti
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) cel putin 2 contracte in domeniul furnizarii si mentenantei echipamentelor multiservicii in tehnologie ATM, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor; participarea ofertantului la fiecare contract in parte a fost de minimum1.250.000Euro.b) Declaratie privind respectarea termenului de reparare/inlocuire de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii de catre furnizor a actului de reclamatiec) Autorizatie de la producator de a vinde produsele oferite, de a oferi servicii in perioada de garantie si post-garantie si ca detine competente pentru furnizarea si mentenanta produselor oferited) ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S76-102459 din 17.04.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2008 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2008 12:00
Locul: OPCP - Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Facilitatea Schengen, Proiect RO-FSCH-15: Extensia si consolidarea infrastructurii de comunicatii WAN-ATM a Serviciului de Telecomunicatii Speciale la nivelul oraselor pentru asigurarea fluxului de informatii necesar pentru autoritatile publice pana la nivelul structurilor lor teritoriale.
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitie gratuit in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: B-dul Mircea Voda, nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+40(21) 326 55 55 interior 614, Email: [email protected], Fax: +40(21) 326 87 09; +40(21) 326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in orice faza a procedurii de atribuire, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului considerat nelegal, conform art. 272 (2) si (5) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: B-dul Mircea Voda, nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+40(21) 326 55 55 interior 614, Email: [email protected], Fax: +40(21) 326 87 09; +40(21) 326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2008 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer