Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru colectarea deseurilor in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Cluj?


Anunt de participare numarul 145822/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tel. +40 372640060/+40 372640040, In atentia: Director executiv Mariana Ratiu, Sef serviciu Alexandru Cretu, consilier Adina Tiuca, Email: [email protected], Fax: +40 372640074/+40 372640040, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitatea administrativ teritoriala Judetul Cluj
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru colectarea deseurilor in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Cluj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in furnizarea si transportul bunurilor la amplasamentele indicate in caietul de sarcini, precum si asigurarea mentenantei dotarilor pentru sistemul de colectare a deseurilor din judetul Cluj, inclusiv a pieselor de schimb in perioada de garantie.Lot 1 ? Recipienti de colectare a deseurilor reciclabile, cu capacitatea de 1.100 litri
Lot 2 ? Unitati de compostare individuala de 220 litri
Lot 3 ? Containeremetalice cu capacitatea de 15 mc
Lot 4 ? Containere metalice cu capacitatea de 6 mc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1- recipienti de colectare a deseurilor reciclabile cu capacitatea de 1.100 litri - 7.820 bucati, pentru trei fractii de deseuri astfel: - 3.174 recipienti de culoare albastra pentru hartie/carton, - 2.815 recipienti de culoare galbena pentru plastic/metal, - 1.831 recipienti de culoare verde pentru sticla
Lot 2 - unitati de compostare individuala de 220 litri - 21.000 bucatiLot 3 - containeremetalice cu capacitatea de 15 mc - 46 bucati
Lot 4 ? containere metalice cu capacitatea de 6 mc ? 17 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 14, 752, 513.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de: Lot 1=180000 lei; Lot 2=90000 lei; Lot 3=10000 lei; Lot 4=2994, 98 lei. Valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile incepand cu data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui conf. art. 86 din HG 925/2006:1)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea Autorit. Contractante, JUD. CLUJ, in cuantumul si pt. perioada prevazuta in doc. de atribuire, se va utiliza Formularul 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4) din H.G.925/2006, 2) virament bancar in contul RO 44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria mun.Cluj Napoca, CUI 4288110. Dovada constituirii gar. de particip. trebuie sa fie prezentata in original cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor. Garantia emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Conform prevederilor articolului 278^1, alin. 1, lit. a din O.U.G.34/2006, in caz de contestatie si in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare, suma de: Lotul 1:8507, 16 lei, lotul 2:8404, 61lei, lotul 3:4286, 5 lei, lotul 4:1497, 5 lei.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul ofertantilor care din categoria IMM conf Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens-Formular 4) gar. particip.se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc.de atribuire.Pentru o evaluare si raportare unitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR (leu/valuta) din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari(in original), care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, respectandu-se prevederile art. 90 din H.G. nr. 925 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 90 - 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu Axa prioritara 2 ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilit. situri contaminate istoric?, finantarea se va realiza din F.E.D.R, bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii
Cerinta nr. 1
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul 9A, Sectiunea Formulare
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se completeaza formularul 16 si acordul de asociere Formularul 9B.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul 5- Sectiunea Formulare)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta nr.3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal Model - Formular 6, Sectiunea Formulare;Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
-Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.-Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice straine: -Vor prezenta certificatele susmentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii scadente neachitate in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Forma de prezentare: in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila ofertantului. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente.Cerinta nr. 4
Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr.7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).
Cerinta nr. 5
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 8
Se completeaza de catre fiecare ofertant/membru al asocierii, de catre subcontractanti si de catre tertul sustinator ? in cazul in care exista.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Uioreanu Horea-Dorin, Oleleu Ioan, Vakar Istvan Valentin, Lapusan Remus Gabriel, Minzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cecan Eugen, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Todea Cosmin Alexandru, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Pop Valentin, Ferencz Stefan, Husar Axente, Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana, Gaci Simona, Oltean Sanda, Tatomir Simona-Cornelia, Ratiu Mariana, Pop Dan-Vasile, Cretu Alexandru ? Simion, Coman Diana, Schiop Cristina, Iliescu Stefan Eduard, Gazsi Rodica Felicia, Salanta Corina, Furcovici Daniela Georgeta, Tiuca Adina, Botezan Alexandru Romulus, Cimpoies Mihaela Cristina, Rusu Claudia Eleonora , Bogdan Aurelia , Engi Inauan Simona, Rotaru Angela, Rad Niculina Aurelia, Rotaru Gabriela, Lazarciuc Lenuta, Fried EmericNota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/sustinatorului/subcontractantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Atentie:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei.In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta (Formularul 2).
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
a)Persoanele juridice romane: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice.Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o va realiza.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata
b)Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul achizitiei.
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea (daca este cazul). In cazul in care oferta este
depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere
in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de
imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asocierii este resposabil cu executia contractului inclusiv platile.Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: - Acordul de asociere, Formularul 9B si Formularul 16. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea
contractanta va solicita legalizarea acordului de asociere.
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare: Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 (sau echivalent) un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completare Formularul 9B si Formularul 16Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitati corespunzatoare indeplinirii contractului.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
in cadrul etapei de licitatie electronica, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de catre sistemul informatic. Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat catre adresa de posta electronica a operatorului economic inregistrat in sistem. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. - etapa de licitatie electronica consta intr-un proces repetitiv de ofertare, utilizandu-se suportul tehnic oferit de SEAP. Pentru a putea oferta in continuare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform prevederilor legale din HG 1660/2006; - Autoritatea contractanta va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte admisibile in cadrul etapei de evaluare a ofertelor. Precizari specifice: - Obiectul procesului repetitiv: pretul total al ofertei exprimat in lei fara TVA.Ofertele depuse de catre operatori nu pot decat sa imbunatateasca (in sensul micsorarii preturilor), ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice.Preturile cu mai mult de doua zecimale, vor fi rotunjite automat de catre SEAP, la valori cu doua zecimale.- Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei va fi de o zi lucratoare.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: daLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: nuSe va utiliza pasul de licitare: nu? In momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertanti, pe baza criteriului de atribuire aplicat de autoritatea contractanta.- In termen de 48 ore maxim, operatorul economic desemnat castigator are obligatia prezentarii in original a noii propuneri financiare finale (formularul de oferta si centralizatorul de preturi), semnata si stampilata in original de catre reprezentantii legali sau persoanele imputernicite.- Daca dupa licitatia electronica doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti, o noua propunere in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Observatii: Potrivit art. 42 din HG nr. 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Cluj, mun.Cluj-Napoca Calea Dorobantilor nr.106.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte.prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr.19 si anexa.2) Daca dupa licitatia electronica doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti, o noua propunere in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).5) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.6) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.Pretul este ferm, la stabilirea lui ofertantul va tine cont de toate cerintele de mai sus si va lua in considerare ca livrarea bunurilor se va realiza in primul semestru al anului 2014.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: Calea Dorobantilor nr.106, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer