Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru laboratoare de specialitate


Anunt de participare numarul 106935/01.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi
Adresa postala:  Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700490, Romania, Punct(e) de contact:  Iulia Boghiu, Tel. +4 0232 407575, Email:  [email protected], Fax:  +4 0232 407575, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru laboratoare de specialitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3,
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparate de laborator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38430000-8 - Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)
16130000-5-Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat (Rev.2)
33136000-2-Instrument rotativ si abraziv (Rev.2)
42980000-9-Generatoare de gaz (Rev.2)
44619400-6-Butoaie din lemn (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente pentru laboratoare de specialitate
Valoarea estimata fara TVA: 845, 714RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de Participare(lei): L1:4264, 94;L2:1470;L3:150;L4:207, 74;L5:590;L6:140; L7:1050.GBE: 3% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va realiza din fonduri POS CCE prin ordin de plata in cont de Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii privind eligibilitatea- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impopzitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile socile de stat valabile la data depunerii ofertelor . Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local ? formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident
Toate aceste documente sa ateste plata la zi a cestor datorii.
Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului Autorizatie de functionare / altele echivalente
Persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalPersoane juridice/fizice romane/straine: Cerinta minima obligatorie: Statutul societatii si certificatul de inregistrare, care sa confirme posibilitatea efectuarii activitatilor cuprinse la codul CAEN/CPV sub care se face achizitia
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Bilantul contabil
Informatii privind cifra de afaceri
Obligatii contractuale in desfasurare daca exista
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Bilantul contabil pe anii 2007, 2008 si2009, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Cerinta minima: Declaratie privind cifra medie de afaceri peultimii 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului prezentului contract de achizitie publicaCerinta minima: Prezentarea informatiilor solicitate cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari / clienti.Enumerare sau copii dupa contracte in desfasurare fata de alti beneficiari in contracte similare daca exista.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 aniFisa privind experienta similara
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiInformatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatiiAutorizare pentru livrarea produselor
Recomandari
Informatii privind subcontractantii
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Completarea unui formular ? tabel, cuprinzand valori, perioade de livrare, beneficiari/cantitati, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia demonstrearea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cerinta minima: experienta similara ? concretizataprin indeplinirea unui numar de 3 contracte de furnizare similare in ultimii 3 aniCerinte minime obligatorii: - Prezentarea de CV-uri, calificari ale personalului ce va fi implicat in desfasurarea contractului;
- CV pentru personalul implicat in asigurarea service-ului (inginerde service autorizat de producator ? cu diploma valabila);Cerinta minima: Autorizarea sa fie valabila, semnata (semnatura autorizata a manageruluisi stampilata de producator).Cerinta minima: minim 3 recomandari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.10.2010 18:00
Locul: Sistemul Electronic de Achizitii Publice (www.e-licitatie-ro)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE - AXA 2; Operatiunea O 2.1.2; Contract nr. 163/15.06.2010
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 21 3104642, Fax:  +40 21 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40 232 260600, Email:  [email protected], Fax:  +40 232 255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contracte pe care acesta il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala:  Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700490, Romania, Tel. +40 232 407509, Email:  [email protected], Fax:  +40 232 407575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2010 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer