Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Echipamente pentru proiectul Infrastructura virtualizare desktop si consolidare storage", pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A., S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL SERVI


Anunt de participare (utilitati) numarul 139147/25.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ana Ivanescu, Tel. +4 0722500570, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +4 0722500570, In atentia: Ana Ivanescu, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +4 0722500570, In atentia: Ana Ivanescu, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +4 0722500570, In atentia: Ana Ivanescu, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
"Echipamente pentru proiectul Infrastructura virtualizare desktop si consolidare storage", pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A., S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A. si S.C. ENEL ROMANIA S.R.L.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, str. J.M. Pestalozzi, nr. 3-5, cod 300115; Constanta, str. N. Iorga nr. 89A; Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, cod 011172
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie in principal achizitia de echipamente pentru proiectul ?Virtualizare desktop? si ?Consolidare Storage?, si in subsidiar servicii de instalare si transfer know-how pentru aceste produse livrate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30233140-4-Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) (Rev.2)
32422000-7-Componente de retea (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: achizitie echipamente pentru proiectul ?Infrastructura virtualizare desktop si consolidare storage?
Total cantitati/prestatii servicii/lucrari
- In conformitate cu Sectiunea II ? Caietul de Sarcini.
Oferta depusa de ofertant va cuprinde obligatoriu toata cantitatea si toate tipurile de produse mentionate in caietul de sarcini.
Furnizarea produselor se va face in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 323, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantum: 26.460 lei / 13.230 lei-IMM.2. Perioada valabilitate: cel putin 90 zile si curge de la termenul limita de depunere a ofertelor.3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: ? conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau? neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;SAUb) prin depunerea unui ordin de plata, pana la data si ora deschiderii ofertelor, cu conditia confirmarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentru LEI.4. Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), care va respecta formularistica din Legea 346/2004, actualizata la data prezentei si va fi prezentata in original.5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. In conformitate cu art. 278 ind. 1 alin. (1) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 5.102 lei, fara TVA, calculata conform lit. b.7. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 alin. 1 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Cuantum: 10% (5% pentru IMM-uri) din val.contr., fara TVA. 2. Perioada pentru care se constituie: durata derularii contr. 3. Mod de const: prin depunerea in 15 zile de la incheierea contr.a 0, 5% din val.contr., in contul de garantie bancara de buna executie, restul constituindu-se prin retineri succesive din facturi sau prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau instrument degarantare emis de o societate de asigurari, care se va depune la AC in 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Avand in vedere faptul ca AC este o soc.com.cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011. 4. Garantia se va intocmi in LEI (fara TVA). 5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.1. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Potrivit art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.2 prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in ceea ce priveste neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.3. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre SUBCONTRACTANT si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in conformitate cu art. 13 din Legea nr.279/2011.
Observatie: In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 170/2012, situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese in sensul art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
?a) membri ai consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) actionarii sau asociatii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
c) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori;
d) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori.?
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director Achizitii si Servicii - Cosmin Trofin, Director Adjunct Achizitii - Ciprian Stefan, Responsabil procedura ? Ana Ivanescu, Gestionar de contract ? Gabriel Sebesten, Director ICT ? Dan Crisfalusi, Sef Serviciu ICT Operations ? Mariana Leca; persoane ce aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Director General Enel Distributie Banat si Director General Enel Distributie Dobrogea- Giuseppe Fanizzi, Director General Enel Energie si Enel Energie Muntenia - Matteo Cassani, Director General Enel Servicii Comune ? Cosmin Trofin, Director General Enel Romania ? Luca D?Agnese.Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.4, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
Observatie: Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010 si a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2010.Cerinta nr. 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident):
a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Observatie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 1
a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
In conformitate cu art. 46 alin. 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 2.646.000, 00 lei fara TVA pentru intreprinderile mari, respectiv 1.323.000, 00 lei fara TVA pentru IMM.
Ofertantii vor prezenta bilantul contabil pe anul 2009, 2010, 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de produse, care va cupr prod de nat similara livrate in ult 3 ani. Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document sau de un nr maxim de 3 documente (contracte, procese-verbale de receptie, etc.), prin care sa se confirme livrarea produselor in valoare cumulata de cel putin 1.323.000, 00 lei, fara TVA.Prod.cupr in aceasta lista vor fi insotite de certif/recomandari emise de beneficiari. Certific/recomandarile vor preciza datele de contact ale benef si modul de indepl a oblig contractuale pe parcursul derularii contr respectiv. Prez de certif/recomandari care nu au leg cu produsele prevazute in lista, nu se iau in considerare. Prez de produse care nu sunt insotite de certificari/recomandari nu se iau in consid. Nu se vor lua in calcul prod care nu sunt de natura similara cu produsul care se doreste a fi achizitionat.
Nr de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calc prin rap la data lim de depunere a ofertelor.
Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Pentru serviciile de instalare, serviciile de garantie, suport activ Hardware, ofertantii vor prezenta o scrisoare / un certificat care atesta instruirea personalului in conformitate cu standardele de instalare, reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator. Echipa tehnica ce va participa la implementare din partea ofertantului, trebuie sa fie compusa din cel putin 1 specialist, cu experienta dovedita prin CV-uri, recomandari sau orice alte documente relevante care sa ateste competentele si capabilitatile acestuia pentru instalare, configurare si mentenanta echipamentelor achizitionate pentru acest proiect.
Ofertantul va face dovada cel putin a uneipersoane responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.
Inf priv subcontract, daca este cz.Se solic complet Form F8.In sit in care ofertantul intent sa subcontract o parte din ctr, are oblig de a preciza in F8: a)datele de recun ale tuturor subcontract(incl codul CAEN), specializ acestora;b)partile din ctr pe care ofert urmeaza sa le subcontract;c)indic procentaj din total ctr ce va fi realiz prin subcontract;d) lista activ ce vor fi realiz de subcon(indic activit si val acestora);La inch.ctr (in sit in care este desemnat castig)are oblig de a prez ctr incheiate cu subcontract, ctr care tb sa fie in concord cu oferta si care se vor constit in anexa la ctr.Odata cu prez ctr, subc tb sa prez.F2.3 compl.Res mat si umane ale subcontract declarati se iau in consid pt partea lor de implic in ctr care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens.In cz in care op ec care a depus oferta are subcontract, intreaga responsab ii revine op ec, iar cer.de calif.tb ind de acesta.Subcontr nu pot subcontr la randul lor parte din activ alocate.
Informatii privind asociatii, daca este cazul. Se solicita completarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
Inf priv tertul sust, daca este cazul. Tertul sust va prez un angaj ferm incheiat in forma autentica prin care confirma ca va pune la dispoz ofert.res financ invocate, in cazul in care ofert isi demonstr sit ec si financ invocand sustinerea acordata.Tertul sust va prez un angaj ferm incheiat in forma autentica prin care confirma faptul ca va pune la dispoz ofertantului res tehnice si profes invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capac tehnica si profes invocand sustinerea acordata.Tertul sust va prez completat Formularul F2.1. prin care va declara pe propria rasp ca nu se incadreaza in sit prevaz la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sust va prez completat Formularul F2.2. prin care va declara pe propria rasp ca nu se incadr in sit prev la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sust va prez completat Formularul F2.3. prin care va declara pe propria rasp ca nu se incadr in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 9001:2008.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 14001:2005 pentru serviciile necesare indeplinirii acestui contract (instalare, garantie, etc.)
Informatii privind asigurarea securitatii informatiei in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 27001:2006, pentru serviciile necesare indeplinirii acestui contract (instalare, garantie, etc.)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronicatoti ofertantii care au depus oferte admisibile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2012 11:00
Locul: sediul ENEL - Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea fazei finale de licitatie electronica, doi sau mai multi ofertanti au aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acesta fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, drei. Ana Ivanescu. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recun dr pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmat luarii la cun despre un act al AC considerat nelegal/data publ. docum de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +4 0372115089, Fax: +4 0372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2012 18:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer