Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru: sistem de ticketing, panouri de informare in timp real si sistem de management al traficului


Anunt de participare numarul 77408/15.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Monica Mihaela Mihai, Tel.0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru: sistem de ticketing, panouri de informare in timp real si sistem de management al traficului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
48813200-2-Sistem de informare in timp real a pasagerilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 6, 456, 627RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 1811. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului respecta conditiile referitoare la obiectul contractului prevazut la art.II
2.Certificate constatatoare privind obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si acontributiei pentru asigurarile sociale de stat si de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident), respectiv:
- Certificat de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si de la bugetul asigurarilor sociale
- Certificat de plata a impozitelor si taxelor la bugetele locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabilla 31.12.2008.
- Cifra de afaceri medie anualape ultimii 3 anisa fie de cel putin 12.000.000 lei , respectiv echivalentul in euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari in ultimii 3ani
Seva completa formularuluiDeclaratie privind lista principalelor contracte de produse in ultimii 3 ani (pentrusisteme similare privind dispecerizare, informare calatori, managementul traficului implementate intransportul public urban de calatori);
2.Autorizare pentru livrarea echipamentelor sau componentelor pe care nu le fabrica;
3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii (ofertantul va prezenta fise cu personalul tehnic si specialitatile aferente );
4.Alte autorizari licente pentru programele utilizate;
5.Fise tehnice si fotografii pentru echipamente;
6.Declaratie de conformitate (prezentare buletin de incercari) privind echipamentele tehnice;
7.Propunere contract service si asistenta tehnica mentenanta hardware, software;
8.Propunere contract service si contract gazduire (hosting) aplicatii;9.Documente care sa demonstreze modul in care este aplicata politica de asigurare si control al calitatii (Certificatul ISO 9001 sau echivalent, privind implementarea si mentinerea Sistemului de management al calitatii emis de catre un organism acreditat).
10. Documente care sa demonstreze modul in care este aplicata politica managementului de mediul ( Certificat ISO14001 sau echivalent, privind implementarea si mentinerea Sistemului de management de mediu emis de catre un organism acreditat).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2009 13:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicite de reprezentantul legal al operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 080034, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta a actului administrativ ce urmeaza a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel.0232258190, Email: [email protected], Fax: 0232258190
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2009 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer