Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru: sistem ticketing, panouri de informare in timp real si sistem management trafic


Anunt de participare numarul 90242/07.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Monica Mihaela Mihai, Tel.0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru: sistem ticketing, panouri de informare in timp real si sistem management trafic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Municipiul Iasi doreste sa achizitioneze echipamente specifice privind implementarea Sistemului de ticketing in prestarea serviciului de transport public local de calatori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
48813200-2-Sistem de informare in timp real a pasagerilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 6, 456, 627RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 05.01.2010 pana la 15.03.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Se vor prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitilor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizataCertificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata notarial) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului respecta conditiile referitoare la obiectul contractului prevazut la art.II
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraAutorizatie de functionare/altele echivalente in copie legalizata notarial
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare bilant contabil la 31 decembrie2008 si conturile de profit si pierdere (in copie), vizate si inregistrate de organele competente
Fisa de Informatii generale din care sa reiasa realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe anii 2006, 2007 si 2008 de minim 12.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3ani
Ofertantul a finalizat cel putin 1 contract in ultimii 3 ani, insumand un numar minim de 1.000 de validatoare in functiune .
Ofertantul a finalizat cel putin 1 contract in ultimii 3 ani, insumand un numar minim de 150 de echipamente de comunicatii prin care s-a asigurat comunicatie TETRA cu back-up automat pe GSM/GPRS
Pentru fiecare contract mentionat se va prezenta cate o recomandareAutorizare pentru livrarea echipamentelor sau componentelor pe care nu le fabrica;
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatiiLicente pentru programele utilizate
Fise tehnice si fotografii pentru echipamente
Ofertantul va face dovada existentei unui punct de prezenta in Iasi pentru asigurarea suportului tehnic si a interventiilor in perioada de garantie si post-garantie. Punctul de prezenta va fi mentionat in Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificatul ISO 9001 , ISO 14001, ISO 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2009 12:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ARCHIMEDES ( Achieving Real Change with Innovative transport Measures Demostrating Enrgy Saving), este un proiect de colaborare propus in cadrul solicitarii "CIVITAS PLUS" lansat ca parte a Programului Specific de "Cooperare" FP7, avand ca obiectiv promovarea si introducerea unor masuri pentru un transport urban durabil, curat si economic
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 034008, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. A. Panu nr. 12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232260600, Adresa internet (URL): www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta a actului ce urmeaza a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel.0232258190, Email: [email protected], Fax: 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer