Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic


Anunt de participare numarul 110910/10.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala:  Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Punct(e) de contact:  Magdalena Popa, Tel. 0232/258190, Email:  [email protected], Fax:  0232/258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic - conform Caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
48813200-2-Sistem de informare in timp real a pasagerilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic - conform Caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 6, 836, 079RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare - 50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul localsi fonduri nerambursabile europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Ofertantul va face dovada existentei unui punct de lucru in Iasi pentru asigurarea suportului tehnic si a interventiilor in perioada de garantie si post-garantie. In cazul in care ofertantul nu face dovada existentei unui punct de lucru in Iasi, acesta va anexa o declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa deschida un punct de lucru in Iasi pana la data semnarii contractului de furnizare (daca oferta sa va fi declarata castigatoare).
Nota : Se vor avea in vedere solicitarile detaliate din Fisa de date a achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea ultimului bilant contabil (la 31.12.2009) si conturile de profit si pierdere (in copie), vizat si inregistrat de organele competente.Fisa de Informatii generale - din care sa reiasa realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani de minim 12.000.000 lei.
Nota : Se vor avea in vedere solicitarile detaliate din Fisa de date a achizitiei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie , cu anexa, privind lista principalelor contracte avand ca obiect furnizarea si instalarea de echipamente specifice, similare cerintelor din caietul de sarcini, finalizate in ultimii 3 ani pentru: "sistem ticketing, panouri de informare in timp real, sistem management trafic".
Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani, minim un contract de furnizare si instalare echipamente pentru sistem ticketing , minim un contract de furnizare si instalare Sisteme de Panouri de informare in timp real, in statii, destinate informarii persoanelor beneficiare ale serviciului de transport public local de calatori , minim un contract de furnizare si instalare Sistem management trafic, minim un contract de furnizare si instalare echipamente de comunicatii prin care s-a asigurat comunicatie TETRA cu back-up automat pe GSM/GPRS, contracte similare cerintelor din caietul de sarcini .
Se solicita recomandari si procese verbale de receptie si punere in functiune la contractele care se vor prezenta .
Autorizare pentru livrarea echipamentelor sau componentelor pe care nu le fabrica.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii
Licente pentru programele utilizate
Fise tehnice si fotografii pentru echipamente
Declaratie de conformitate (prezentare buletin de incercari) privind echipamentele tehnice
Lista cuprinzand subcontractatii?daca este cazul
Acord de asociere?daca este cazul
Certificat ISO 9001 sau echivalent
Nota : Se vor avea in vedere solicitarile detaliate din Fisa de date a achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.12.2010 12:00
Locul: sediul Primariei Iasi, b-dul stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ARCHIMEDES ( Achieving Real Change with Innovative transport Measures Demostrating Enrgy Saving) - proiect de colaborare propus in cadrul solicitarii "CIVITAS PLUS" lansat ca parte a Programului Specific de "Cooperare" FP7
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  034008, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. A. Panu, nr. 12A, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700060, Romania, Tel. 0232260600, Email:  [email protected], Fax:  0232260600, Adresa internet (URL):  www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Tel. 0232258190, Email:  [email protected], Fax:  0232258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2010 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer