Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic


Anunt de participare numarul 96277/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Monica Mihaela Mihai, Tel.0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru Sistem ticketing, Panouri de informare in timp real, Sistem management trafic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform Caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
48813200-2-Sistem de informare in timp real a pasagerilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei tehnice ce poate fi obtinuta in format electronic prin descarcare de pe SEAP
Valoarea estimata fara TVA: 6, 456, 627RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul localsi fonduri nerambursabile europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va face dovada existentei unui punct de lucru in Iasi pentru asigurarea suportului tehnic si a interventiilor in perioada de garantie si post-garantie. Punctul de lucru va fi mentionat in Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului .
In cazul in care ofertantul nu face dovada existentei unui punct de lucru in Iasi, acesta va anexa o declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa deschida un punct de lucru in Iasi pana la data semnarii contractului de furnizare (daca oferta sa va fi declarata castigatoare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea ultimului bilant contabil (la 31.12.2008) si conturile de profit si pierdere (in copie), vizat si inregistrat de organele competente.Fisa de Informatii generale - din care sa reiasa realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani de minim 12.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cu anexa, privind lista principalelor contracte avand ca obiect furnizarea si instalarea de echipamente specifice, similare cerintelor din caietul de sarcini, finalizate in ultimii 3 ani pentru: "sistem ticketing, panouri de informare in timp real, sistem management trafic".
- Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani, min un contract de furnizare si instalare echipamente pentru sistem ticketing : min 225 buc. validatoare, min 25 buc. inspector terminal, min 7 puncte de vanzare si reincarcare carduri.- Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani, min un contract de furnizare si instalare Sisteme de Panouri de informare in timp real, in statii, destinate informarii persoanelor beneficiare ale serviciului de transport public local de calatori : min 50 de panouri de informare calatori in statie.- Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani, min un contract de furnizare si instalare Sistem management trafic : min 75 vehicule.
-Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani, min un contract de furnizare si instalare echipamente de comunicatii prin care s-a asigurat comunicatie TETRA cu back-up automat pe GSM/GPRS (insumand un nr min de 125 de buc.). Cantitatea de 125 de buc. reprezinta: 75 buc. computere de bord si 50 buc. panouri de informare calatoriin statie PICS.- Cerintele enumerate pot fi indeplinite si prin cumulul a maxim 3 (trei) contracte fiecare cerinta.Recomandari
Autorizare pentru livrarea echipamentelor sau componentelor pe care nu le fabrica.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii
Licente pentru programele utilizate
Fise tehnice si fotografii pentru echipamente
Declaratie de conformitate (prezentare buletin de incercari) privind echipamentele tehnice
Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii
Lista cuprinzand subcontractatiidaca este cazul
Acord de asocieredaca este cazul
Certificate ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2010 18:00
Locul: sediul Primariei Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ARCHIMEDES ( Achieving Real Change with Innovative transport Measures Demostrating Enrgy Saving), este un proiect de colaborare propus in cadrul solicitarii "CIVITAS PLUS" lansat ca parte a Programului Specific de "Cooperare" FP7, avand ca obiectiv promovarea si introducerea unor masuri pentru un transport urban durabil, curat si economic.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 034008, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. A. Panu, nr. 12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232260600, Adresa internet (URL): www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta a actului ce urmeaza a fi contestat .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel.0232258190, Email: [email protected], Fax: 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2010 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer