Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente semnalizare maritima in Bara Sulina


Anunt de participare (utilitati) numarul 147311/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 236460016-134, In atentia: Dontu Nicoleta, Email: [email protected], Fax: +40 236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipamente semnalizare maritima in Bara Sulina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sulina, Strada I-a, Jud. Tulcea (sediul subunitatii achizitorului, Sectia Cai Navigabile Sulina)
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de echipamente semnalizare maritima in Bara Sulina, pe loturi, astfel:
LOTUL 1: Geamandura maritima de senal cu accesorii;
LOTUL 2: Geamandura de aterizare cu accesorii;
LOTUL 3: Lampa de far pentru capetele de dig cu accesorii;LOTUL 4: Sistem AIS automat de identificare a geamandurilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34515100-1 - Geamanduri de marcare (Rev.2)
34994100-2-Semnalizare si iluminare pentru navigatie fluviala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1: Geamandura maritima de senal cu accesorii ? 8 buc.;
LOTUL 2: Geamandura de aterizare cu accesorii ? 1 buc.;
LOTUL 3: Lampa de far pentru capetele de dig cu accesorii ? 2 buc.;LOTUL 4: Sistem AIS automat de identificare a geamandurilor ? 5 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lotul 1 ?30.500 RON;Lotul 2 ?6.000 RON;Lotul 3 ?3.480 RON;Lotul 4 ?10.000 RON;Pentru garantia constituita in alta moneda, cursul de referinta va fi cursul BNR publicat cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Forma de constituire a garantiei de participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, prezentata in mod distinct pentru fiecare lot ofertat, in conformitate cu Formularul 10, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in baza art. 86, alin. (1) din H.G. 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul RO75BRDE180SV03879541800, deschis la BRD Galati.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire vor fi respinse.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta i-a fost respinsa pe fond sau contestatorul renunta la contestatie, din garantia de participare se va retine suma prevazuta la art. 2781, alin. (1) din OUG 34/2006 actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare va fi de 5% din pretul contractului fara TVA. Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data semnarii contractului de ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul achizitorului. Garantia de buna executie va avea valabilitatea pana la finalizarea de drept a contractului plus 30 zile. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In cazul constituirii prin retineri succesive contractorul are obligatia ca in termen de 15 zile de la data semnarii contractului de ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul achizitorului sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si sa depuna in contul astfel deschis suma de 1% din pretul contractului cu TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 1) ? se va prezenta si de tertul sustinator, dupa caz.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 2) ? se va prezenta si de tertul sustinator, dupa caz. In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea, va completa declaratia din care sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c^1) si d).
3. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ? eliberat de Primarie
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor PubliceNota: Certificatele fiscale trebuie sa prezinte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Neindeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, a contributiei pentru fondul de somaj si a contributiei pentru fondul de asigurari de accidente si boli profesionale precum si a impozitelor si taxelor locale atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura de achizitie.
In conformitate cu prev.art. 9(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 3)
6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 4) ? se va prezenta si de tertul sustinator si de subcontractant, dupa caz.
In sensul prevederilor art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mircea Razvan Cristea - Director General, Dorian Dumitru ? Director General Adjunct, Felicia Tanase ? Director Economic, Cristian Sendrea ? Director Comercial, Gina Constantinescu - Sef Serviciu Management si Juridic, Elena Ungureanu ? Sef Serviciu Financiar, Contabilitate, Cristina Dobre - Sef Serviciu Achizitii, Nicoleta Cristina Dontu ? inginer Serviciul Achizitii, Mihai Neculai Popescu Teclu ? Sef Serviciu Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunarii, Gabriel Constantin Liciu ? Sef Birou Semnalizare, Harta Electronica, Dumbrava Tudor ? subinginer Biroul Semnalizare, Harta Electronica. Ofertantul are obligatia de a prezenta Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul poate fi depus in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita o lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati. Furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cerinta minima pentru calificare: prezentarea a cel putin 1(unu) contract, maxim 3 (trei) contracte prin care sa se confirme furnizarea de produse similare a caror valoareCUMULATA sa fie de cel putin: 763.000 lei fara TVA pentru Lotul 1, 150.000 lei fara TVA pentru Lotul 2, 87.000 lei fara TVA pentru Lotul 3 si 250.000 leifara TVA pentru Lotul 4. Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei experientei similare prezentate in alte monede, cursul mediu anual comunicat de B.N.R din anul respectiv.Modalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul 5 si anexa la Formularul 5.Documentul anexat se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita o lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati. Furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cerinta minima pentru calificare: prezentarea a cel putin 1(unu) contract, maxim 3 (trei) contracte prin care sa se confirme furnizarea de produse similare a caror valoareCUMULATA sa fie de cel putin: 763.000 lei fara TVA pentru Lotul 1, 150.000 lei fara TVA pentru Lotul 2, 87.000 lei fara TVA pentru Lotul 3 si 250.000 leifara TVA pentru Lotul 4. Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei experientei similare prezentate in alte monede, cursul mediu anual comunicat de B.N.R din anul respectiv.Modalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul 5 si anexa la Formularul 5.Documentul anexat se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), conform art. 6, alin. (2) din H.G. 1660 / 2006.Invitatia de participare la faza finala de licitatie electronica se va transmite de catre autoritatea contractanta, pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Invitatia va contine data si momentul de start al fazei finale de licitatie electronica.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, durata rundei fiind de 24 ore.Procesul repetitiv de ofertare se va referi numai la pret, participantii putand doar sa imbunatateasca pretul ofertat in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Daca oferta nu se imbunatateste, licitatia electronica se opreste.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.Daca, dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin pretul cel mai mic, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 12:00
Locul: Sediul AFDJ RA GALATI, str. Portului, nr. 32
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantii incadrati in categoria IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2., ofertantul are dreptul de a prezenta initialdoar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, conform prevederilor art.11, alin.(4) si alin. (5) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulManagement si Juridic al A.F.D.J. ? R.A. Galati
Adresa postala: str. Portului, nr. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800205, Romania, Tel. +40 236460016-204, Fax: +40 236460847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer