Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si aparataj pentru semnalizari feroviare


Anunt de participare (utilitati) numarul 122498/02.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 021/3192433, In atentia:  Dorina CRACIUN, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipamente si aparataj pentru semnalizari feroviare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la depozitele Sucursalelor Regionale CF 1-8 conform graficelor de livrare pentru fiecare lot in parte
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot I - Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat - 575806 lei
Lot II- Inductoare de cale in carcasa nemetalica - 1532258 lei
Lot III- Bobina de joanta in carcasa nemetalica - 241935 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34632200-8 - Echipament electric de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I - Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat-16 electromecanisme-8semicumpene-2 unitate de semnalizare
Lot II- Inductoare de cale in carcasa nemetalica- de 500Hz 177 buc- de 1000/2000Hz 605 buc
Lot III- Bobina de joanta in carcasa nemetalica95 buc
Valoarea estimata fara TVA: 2, 349, 999RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare : lot 1= 5800 lei, lot 2= 15000 lei, lot 3= 2500 lei, iar garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
sursa de finantare: buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie de eligibilitatea Formularul A (ofertantul nu trebuie sa se incadrezela la art 180 din OUG 34/2006)- formular B1 privind neincadrarea la art.181 din OUG nr. 34/2006- formular B2 privind neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006- formular B3 - certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta- Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial- persoane juridice straine, vor prezenta certificat de inregistrare si certificat constatator sau alt document echivalent, corespunzator legislatiei tarii in care ofertantul este stabilit, emis de oficiul registrului comertului-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, - ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor ( daca e cazul)
- dovada privind IMM, (daca e cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale- Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de a sustine contractul de furnizare in valoarea egala sau mai mare: ptr LOT 1=520000lei (126379 euro), LOT 2=1370000 lei(332961 euro), LOT 3=220000 lei(53468 euro), - Bilanturile contabile, din anii 2008, 2009, 2010 vizate, - Angajamentul ferm de sustinere economica si financiara, ( daca e cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie insotita de lista principalelor contracte de furnizari produse in ultimii 3 ani, - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare celor licitate in valoare egala sau mai mare decat ptr LOT 1=170000 lei (41316 euro), LOT 2=460000 lei(111797 euro), LOT 3=73000 lei(17742 euro)- un contract sau mai multe (maxim 3 contracte)
- Recomandari din care sa rezulte sa rezulte modul in care ofertantul si-a indeplinitatributiile contractuale
- Ofertantul trebuie sa prezinte: autorizatie de furnizor feroviar AFER sau agrement AFER pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice (produsele licitate); agrement tehnic AFER sau omologare tehnica AFER pentru produsele licitate sau autorizatii/agremente/omologari echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER- document care sa ateste originea produsului licitat- Certificatul de asigurare a calitatii ISO 9001:2000/2008- Angajamentul ferm de sustinere a capacitatii tehnice si profesionale, (daca e cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Relatii ptr inscriere in SEAP si alte inform se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro. Refuzul inscrierii = retragerea ofertei. La licit electr intra numai ofertantii cu oferte admisibile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/3122/10.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2011 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2011 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantului ce vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport si imputernicirea
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In anuntul de participare publicat in SEAP la sectiunea ?Documentatie si clarificari? (www.e-licitatie.ro) este publicata documentatia de atribuire si se vor posta raspuns la solicitarile de clarificari si notificari, daca exista. Corespondenta se face in limba romana.Ref la licit electronica elementul proces repetitiv de ofertare este pretul total pe lot in LEI, fara TVA. O runda de 1 zi luc, dupa 2 zile de la transmiterea invitatiei de partic.Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta. Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Nu se utilizeaza pas de licitatie electronica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu nr. 38, etj. 5, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  010873 , ,Romania, Tel. 021/315.11.17, Fax:  021/315.11.17, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2011 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer