Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)


Anunt de participare numarul 140706/24.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: Pana Lidia, Tel. +40 0372462635, In atentia: Frincu Medruta, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul pentru situatii de urgenta "VLASCA", Str.Uzinei, nr.3, Giurgiu.
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)
Centru mobil de investigare, analiza, monitorizare si coordonare a interventiei locale in caz de situatii de urgenta -1 buc.
Barci pentru ape interioare cu chila aplatizata si propulsate cu ajutorul unei elice aeriene- 1 buc.
Costume de scafandri (inclusiv garantie si instruire)- 9 buc.
Vehicul de interventii in caz de urgenta -1 buc.
Motopompa17.000 l / min, Generator 20-25 KVA -1 buc.
-Echipamentele se vor livracomplet echipate si pregatite pentru introducerea imediata in interventie
-Ofertantul va asigura personal specializat pentru punerea in functiune, testarea fiecarui echipament in 2 faze succesive, conf.caiet sarcini, intruirea personalului si formarea profesionala a scafandrilor, brevetarea scafandrilor, care va avea ca finalitate eliberarea unui atestat emis de reprezentantul/reprezentantii furnizorului.Cursurile de formare profesionala a scafandrilor se vor face pe cheltuiala furnizorului, in centre de formare acreditate precum si brevetarea scafandrilor si va fi efectuata exclusiv in perioada contractului.
-Toate reviziile tehnice efectuate in perioada de garantie, indiferent de nivelul de complexitate al acestora, conform carnetului service, vor fi gratuite(manopera si materialele, cu exceptia consumabilelor).Mentenanta produselor va fi asigurata de catre furnizor prin unitati specializate.
Furnizorul se obliga sa acopere toate costurile aferente lucrarilor de mentenanta pentru toata perioada de garantie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114000-9 - Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
31122000-7-Generatoare electrice (Rev.2)
34520000-8-Ambarcatiuni (Rev.2)
80414000-9-Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)
-Centru mobil de investigare, analiza, monitorizare si coordonare a interventiei locale in caz de situatii de urgenta - 1 buc;
-Barci pentru ape interioare cu chila aplatizata si propulsate cu ajutorul unei elice aeriene -1 buc;
-Costume de scafandri (inclusiv garantie si instruire)- 9 buc;
-Vehicul de interventii in caz de urgenta -1 buc;
-Motopompa17.000 l / min, Generator 20-25 KVA - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 925, 637.09RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
38500 lei, pt.o garantie de participare depusa in euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile, valabilitatea garantiei de participare este 120 zile de la data limita de primire a ofertelor;
- A.C. poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei, iar ofertantul are obligatia sa extinda perioada de valabilitate a garantiei pentru participare in mod corespunzator.- Ofertantul are obligatia de a comunica A.C. daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare.-Ofertantul care nu este de acord cu extinderea perioadei de valabilitate a garantiei de participare/nu prelungeste valabilitatea garantiei de participare, va fi exclus de la procedura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.-Garantia de participare se poate constitui prin: -virament bancar (contul RO27TREZ3215006XXX000137 deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal: 4938042); sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (art.86 din H.G. nr. 925/2006). Garantia trebuie sa fie irevocabila.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 17 a sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular si se va depune in original, prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia (Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, parter, Registratura, camera 4, insotit de formularul F 16 b pana la data limitastabilita pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie, este de 10% din pretul contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, Formular 18 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu si Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bugaria 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Acest formular va fi completat de ofertant/ofertantul asociat/ tertul sustinator-Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
-Formularul nr. 2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Acest formular va fi completat de ofertant/ofertantul asociat/ tertul sustinator
-Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat;
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular nr. 3
-Formularul nr. 4 Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante).Acest formular va fi completat de ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/tertul sustinatorPersoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Presedinte - Vasile Mustatea;Vicepresedinte - Dumitru Gavrila;Vicepresedinte - Marciu Ovidiu Cristian Dan;Secretar al judetului - Dinu Florian;Director executiv, Directia achizitii si investitii publice - Pana Lidia Doina;Director executiv, Directia cooperare interregionala, strategii si proiecte - Eftimiu Miruna, Sef Seviciu, Serviciul buget finante contabilitate - Stanculescu Florentina;Consilieri judeteni: Teodorescu Viorel, Dobre Aurelia, Ionita Lucian, Basangiac Constantin, Stenghel Cristian, Matei Dumitru, Grecu Valentin Puiu, Ciobanu Constantin, Paun Dumitru, Bardan Daniela, Matei Catalin, Udroiu Victor, Tuturescu Marin, Chiran Alin, Panait Gherghina, Grigore Dumitru, Micu Ioan, Chiran Adrian, Ciobanu Liliana, Cuc Alexandru, Mardare Stelian, Palalau Stelian, Buga Adriana, Bold Cristian, Buduru Constantin, Pana Mariean, Andrei Cornel.-Formularul nr. 5- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
- Ofertantii, persoane juridice straine care nu sunt legal infiintate in Romania, vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea: a.ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania.b.inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Nota: - Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Persoanele juridice straine, pentru dovedirea cerintelor referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati din tara de origine (certificate/alte documente echivalente)Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente- documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Lipsa codului CAEN aferent desfasurarii activitatii care face obiectul achizitiei din domeniile de activitate declarate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, descalifica ofertantul sau asocierea.Persoane juridice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, din care sa rezulte obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Persoanele juridice straine legal infiintate in Romania (daca este cazul), vor depune documente care vor demonstra forma legala de inregistrare in Romania.Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Lipsa domeniului de activitate aferent desfasurarii activitatii care face obiectul achizitiei din domeniile de activitate declarate, descalifica ofertantul sau asocierea.Nota: - documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.- In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.- Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmitarea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator/documentele edificatoare in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) sa fie de cel putin: 3.800.000 lei fara TVA.
-Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri Echivalenta se va realiza la cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi. Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei; Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) inregistrate la organele competente in conformitate cu prevederile legale in vigoare/alte documente edificatoare care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.Nota: Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
-In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatatea obtinerii unei certificari/confirmari din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza print-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul va face dovada ca a indeplinit in ultimii 3 anicontracte care sa acopere produse si servicii similare care insumate sa aiba valoarea cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 1.900.000 lei fara TVA.
-Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau alcarui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.
- Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.
- Declaratie de disponibilitate( se solicita declaratie de disponibilitate si pentru personalul responsabil de punerea in functiune)
Informatii privind subcontractantii - partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi;(daca este cazul)
-Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).
Informatii privind asociatii.(daca este cazul) In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, ofertantii au obligatia sa legalizeze asocierea inainte sau la data semnarii contractului.
Ofertanti vor prezentao declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in cazul in care sunt declarati castigatori, vor prezenta contracte incheiate cu 2 (doua) unitati service autorizate.
-Certificate de conformitate, pentru toate produsele solicitate
Implementarea unui sistem de asigurare a calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Nota: - Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte. - Documentele solicitate la aceasta cerinta, vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bugaria 2007-2013
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bugaria 2007-2013)
VI.3) Alte informatii
1.Daca doua sau mai multe oferte au acelasi pret, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara transmisa in SEAP.2. Cod CPV-obiecte suplimentare - Echipamente de scufundare (Rev.2); 42122000-0 - Pompe (Rev.2)71632000-7 - Servicii de testare tehnica(Rev.2).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepind cu ziua urmatoare luarii la cunostiintadespre un act al autoritatii contractante considerat nelegal conform art 256^2din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr 10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: [email protected], Fax: +40 0372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2012 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer