Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)


Anunt de participare numarul 144652/03.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel. +40 0372462635, In atentia: Frincu Medruta, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul pentru situatii de urgenta "VLASCA", Str.Uzinei, nr.3, Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente si bunuri specializate din cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES)LOT 1
-Centru mobil de investigare, analiza, monitorizare si coordonare a interventiei locale in caz de situatii de urgenta -1 buc.
-Complet de scufundare(inclusiv garantie si training) - 5 buc.
-Vehicul de interventie in caz de urgenta - 1 buc.
-Motopompa 17.000/min - 1 buc.
-Generator 20-25 kva - 1 buc.
LOT 2
-Barca de interventie - 1 buc.
Echipamentele se vor livra complet echipate si pregatite pentru introducerea imediata in interventie.Ofertantul va asigurapregatirea gratuita pentru personalul autoritatii contractante conform caietului de sarcini.Cursurile de formare profesionala a scafandrilor, se vor face pe cheltuiala furnizorului, in centre de formare acreditate, conf. HGR nr.350/1993 privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirea si brevetarea scafandrilor, completata de HGR nr.571/1999. Pregatirea va fi efectuata exclusiv in perioada contractului. Toate costurile aferente acestei activitati vor fi suportate de furnizor.A.C. solicita ca fiecare echipament sa fie testat in 2 faze succesive, de catre echipaje desemnate special de catre utilizatorul final ISU Vlasca.Toate costurile de testare, consumabile, precum si cele implicate de deplasarea personalului desemnat de catre AC, vor fi suportate de Furnizor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114000-9 - Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34520000-8-Ambarcatiuni (Rev.2)
37412242-7-Echipamente de scufundare (Rev.2)
80414000-9-Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dotarile conform specificatiilor din caietul de sarcini, constau in: Lotul 1-Centru mobil de investigare, analiza, monitorizare si coordonare a interventiei locale in caz de situatii de urgenta - 1 buc;
-Complet de scufundare(inclusiv garantie si training) -5 buc.
-Vehicul de interventie in caz de urgenta - 1 buc.
-Motopompa 17.000l/min - 1 buc.
-Generator 20-25 KVA - 1 buc.
Lotul 2-Barca de interventie-1 buc;
Valoarea estimata fara TVA: 2, 285, 690.67RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de LOT 1 - 40.000 lei; LOT 2 - 5.600 lei.Garantia de participare se poate constitui prin: -virament bancar (contul RO27TREZ3215006XXX000137 deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal: 4938042)sau -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (Model orientativ Formular nr. 13).Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta decat leul, echivalenta se va face la cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR pentru data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Autoritatea contractanta (AC) poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei, iar ofertantul are obligatia sa extinda perioada de valabilitate a garantiei pentru participare in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare.Ofertantul care nu este de acord cu extinderea perioadei de valabilitate a garantiei de participare/nu prelungeste valabilitatea garantiei de participare, va fi exclus de la procedura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA si se poate constitui prin: depunere la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(Model orientativ F 15)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al Judetului Giurgiu - 2, 18 %, Bugetul de stat - 13 % si Fonduri nerambursabile (Programul Operational Regional 2007-2013) - 84, 82 %;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Formularul nr. 2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat;
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local;
-Formularul nr. 3 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante).Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Presedinte - Vasile Mustatea;
Vicepresedinte - Dumitru Gavrila;
Vicepresedinte - Marciu Ovidiu Cristian Dan;
Secretar al judetului - Dinu Florian;
Director executiv, Directia achizitii si investitii publice - Pana Lidia Doina;
Director executiv adjunct, Directia Achizitii si investitii Publice - Tone Cristian;
Director executiv, Directia cooperare interregionala, strategii si proiecte - Mardale Nicu,
Sef Seviciu, Serviciul buget finante contabilitate - Stanculescu Florentina; Oprea Despina, Cornea Petre - Director executiv Directia Juridica, Oprea Dan, Rosu Camelia, Muscalu Ionel, Coscai Elena Nadia, Paraschivescu Traian - Director Executiv Adjunct, Frincu Medruta, Sturzu Doina, Ilie Eugen, Mitran Vasile.
Consilieri judeteni: Dobre Aurelia, Ionita Lucian, Basangiac Constantin, Stenghel Cristian, Matei Dumitru, Grecu Valentin Puiu, Ciobanu Constantin, Paun Dumitru, Bardan Daniela, Matei Catalin, Udroiu Victor, Tuturescu Marin, Chiran Alin, Panait Gherghina, Grigore Dumitru, Micu Ioan, Chiran Adrian, Boerescu Mihnea Mihai, Cuc Alexandru Razvan, Mardare Stelian, Palalau Alexandru Stelian, Buga Adriana Iulia, Bold Cristian, Buduru Constantin, Pana Mariean, Andrei Cornel
Formularul nr. 4 - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
- Ofertantii, persoane juridice straine care nu sunt legal infiintate in Romania, vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania.Nota: - Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Persoanele juridice straine, pentru dovedirea cerintelor referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati din tara de origine (certificate/alte documente echivalente)Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente- documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Lipsa codului CAEN aferent desfasurarii activitatii care face obiectul achizitiei din domeniile de activitate declarate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, descalifica ofertantul sau asocierea.Persoane juridice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, din care sa rezulte obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Persoanele juridice straine legal infiintate in Romania (daca este cazul), vor depune documente care vor demonstra forma legala de inregistrare in Romania.Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Lipsa domeniului de activitate aferent desfasurarii activitatii care face obiectul achizitiei din domeniile de activitate declarate, descalifica ofertantul sau asocierea.Nota: - documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.- In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.- Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmitarea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator/documentele edificatoare in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie de cel putin:
-LOT 1 - 2.000.000 lei fara TVA;
-LOT 2 - 280.000 lei fara TVAEchivalenta se va realiza la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani(2010, 2011, 2012) inregistrate la organele, competente in conformitate cu prevederile legale in vigoare/alte documente edificatoare (extrase din bilant, raportul de audit, etc.) care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. Nota: Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.5-fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceriBilanturile contabile/alte documente edificatoare (extrase din bilant, raportul de audit, etc.) privind indeplinirea cerintei..
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma, sunt autoritati contractante sau clienti privati
-Cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie din care sa reiasa ca operatorul economic a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, aferenlot in parte, in valoare de: Lot 1 ?2.000.000 lei fara TVA Lot 2 ? 280.000lei fara TVA (operatorii economici vor prezenta documente/contracte/procese verbale de receptie numai pentru loturile pentru care depun oferta) Echivalenta (daca este cazul) se va realiza la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anul in care s-a incheiat contractul.
-Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Ofertantul va face dovada ca dispune de personal specializat pentru punerea in functiune si instruirea personalului beneficiarului pentru utilizarea corecta a produsului/echipamentului furnizat, in cazul in care produsul (echipamentul) achizitionat necesita montare/instalare/punere in functiune.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formularul nr.6 - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma, sunt autoritati contractante sau clienti privati.-Document/contract/proces-verbal de receptie din care sa reiasa ca operatorul economic a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, aferen lot in parte.Formularul nr. 7-nformatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etaj II, camera 207, Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor ( maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bugaria 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte prezinta pret egal, care este si cel mai scazut totodata, atunci AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Capacitatea economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, se va prezenta angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, iar persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). In conformitate cu Art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Cod CPV 4350000-8 - Vehicule cu senile; 42122000-0 -Pompe;31122000-7 - Generatoare electrice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepind cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal conform art 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr 10, Localitatea: giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: [email protected], Fax: +40 0372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2013 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer