Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB AUXILIARE CAZAN COTA 92


Anunt de participare (utilitati) numarul 143775/21.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB AUXILIARE CAZAN COTA 92
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB COTA 92« MENTENANTA, CODCPV 31161700-9, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din Anexa la Caietul de sarcini.
Valoarea estimata totala fara TVA: 77.240 LEI/echivalent a 18.268, 68 EURO la un curs lei/euro (1 EURO = 4, 2228 LEI) din data de 04.04.2013 comunicat de B.N.R.
Valoarea estimata fara TVA: 77, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare: 1.200 lei sau echivalentul in valuta la un curs lei/valuta comunicat de B.N.R. cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art. 86, prin virament sau instrument de garantie. De asemenea, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria SUCURSALEI ELECTROCENTRALE ROVINARI, a unui ordin deplata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitente. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente ainsera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 dinO.U.G. nr. 34/2006. (formular GB). Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33. alin. (3), punctul b), din H.G. 925/2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006, corelat cu art. 2781din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului , fara TVA.Art. 90. - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform art. 92 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
Prezentarea declaratiei conform Formular A (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular B (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul). Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA: In cazul tertului sustinator sunt aplicabile numai punctele a), c1) si d), art. 181 din O.U.G. 34/2006
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 691 din O.U.G. 34/2006, conform Formular C.
Aceasta declaratie se va prezenta, pe langa ofertant, atat de subcontractant cat si de tertulsustinator daca este cazul.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Director S.E. ROVINARI: Pisc Ion
- Director Economic: Vilceanu Mirela
- Director Achiztii: Chirca Delia
Persoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Chirca Iosif, Vilceanu Mirela, Bujor Cristina; Teiu Sorin, Grigorescu Ion, Groza Aurelian, Garaiacu Dorin, Dumitrescu Filimon, Pupazan Adela.
4. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independentaCompletare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul D.
Prezentarea Formularului »CERTIFICAT«de participare la procedura cu oferta independenta din Ordinul ANRMAP nr. 314/12.10.2010 1. Persoane juridice/fizice romane ? Certificat constatator in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, avand date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In etapa de evaluare, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc Certificat constatator in original, daca acesta nu l-a prezentat la deschiderea ofertelor.
2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Completare Fisa de informatii generale - Formular E.Formular E - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de minim: Se completeaza Formularul E140.000 lei pentru ofertantii Anexei la Caietul de sarcini;Pentru echivalenta lei/valuta (euro sau orice alta valuta in afara de euro) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta (euro sau orice alta valuta in afara de euro) comunicat de B.N.R. pentru anii 2010; 2011 si 2012.Pentru ofertantii care se incadreaza incategoria IMM sumele se reduc cu 50%.Se completeaza Formularul E
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul E
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul F - Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 aniPrezentarea cel putin 1 (unu) contract prin care sa confirme furnizarea de produsesimilare, a carui valoare sa fie de cel putin 54.000 lei, fara TVA;
In vederea confirmarii livrarilor de produse se se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul F
Se va prezenta in copie certificatul/documentul prin care se confirma livrarea de produse ofertate sau similare celor ofertate.
Formularul G- Informatii referitoare la echipamentele tehniceDeclaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Avand in vedere complexitatea si importanta produselorautoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
In cazul in care ofertantul nu este producator, formularul G si formularul 4, vor fi completate cu datele producatorului
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul G si formularul 4
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Modalitatea de indeplinire
Completare - Formularul H
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent.Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Modalitatea de indeplinire
Se prezinta copia certificatului acordat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2013 10:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 13.09.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2013 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PARTICIPANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale specifice din proiectul de contract, dar comisia inainte de a lua o hotarare are obligatia de a incerca negocierea acestora.3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila (exceptie situatia in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. 925/2006.4.Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.6.La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. (3) din H.G. 925/2006.7.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, care au acelasi prêt, se va solicita o noua oferta financiara , in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare.NOTA: NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOCUMENTE CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer