Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB PENTRU GRATAR POSTARDERE SI EVACUARE ZGURA SI CENUSA« MENTENANTA


Anunt de participare (utilitati) numarul 143128/15.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB PENTRU GRATAR POSTARDERE SI EVACUARE ZGURA SI CENUSA« MENTENANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 535, 440.92 si 726, 117.98RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial, semestrial sau anual in functie de necesitatile achizitorului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ECHIPAMENTE SI PIESE DE SCHIMB PENTRU GRATAR POSTARDERE SI EVACUARE ZGURA SI CENUSA« MENTENANTA , COD CPV 31161700-9 cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata previzionata a Acordului cadru, fara TVA: minima 535.440, 92 leisi maxima 726.117, 98 leiContract subsecvent Lot I, cu valoarea minima de 290.167, 02lei, fara TVA si valoarea maxima de 365.673, 60 lei, fara TVAContract subsecvent Lot II, cu valoarea minima de 245.273, 90 lei, fara TVA si valoarea maxima de 360.444, 38 lei, fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarciniNu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturortipodimensiunilor si cantitatilor minime previzionate pentru acordul cadru din fiecare lot ofertat, conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini.Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru:
Valoarea estimata fara TVA minima :535.440, 92 leisi maxima 726.117, 98 leiMoneda: lei
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): trimestrial, semestrial sau anual in functie de necesitatile achizitorului.
Valoarea estimata fara TVA: intre 535, 440.92 si 726, 117.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: conform Anexa B. Se va constitui in lei sau valuta . Cursul lei/valuta va fi stabilit cu 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata in anuntul de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din H.G. 925/2006 .In cazul constituirii prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va inserain mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 aliniatul (1)litera b) din O.U.G. 34/2006, in caz contrar, oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din H.G. 925/2006.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de catre autoritatea contractanta conform art. 88 din H.G. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului , fara TVA. Modul de constituire a G.B.E., conform H.G. 925/2006, art. 90 .Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform art. 92 din H.G. 925/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Prezentarea declaratiei conform Formular A (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular B (se va prezenta inclusiv de terti si sustinatori). Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA: In cazul tertului sustinator sunt aplicabile numai punctele a), c1) si d), art. 181 din O.U.G. 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio
situatie prevazuta de art. 691 din O.U.G. 34/2006.
Aceasta declaratie se va prezenta, pe langa ofertant, atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? formular C.
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Director S.E. ROVINARI: ing. Pisc Ion
- Director Economic: ec. Vilceanu Mirela
- Director Achiztii: ing. Chirca Delia
Persoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Chirca Iosif, Teodorescu Raducu, Bujor Cristina; Teiu Sorin; Grigorescu Ion; Groza Aurelian; Lumezeanu Nicolae; Dumitrescu Filimon;Pupazan Adela.
4. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independentaCompletare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - formularul D.
Prezentarea Formularului »CERTIFICAT«de participare la procedura cu oferta independenta din Ordinul ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Fisa de informatii generale - Formular EFormular E - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin:
-575.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
-475.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 2.Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul E.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul F
Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 aniPrezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme livrarea de produsesimilare, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
- 275.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
- 225.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 2.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un
client privat si, din motive obiective, operatorul Se completeaza Formularul F
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul F
Formularul G- Informatii referitoare la echipamentele tehniceDeclaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Avand in vedere complexitatea si importanta produselorautoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
In cazul in care ofertantul nu este producator, formularul G si formularul 4, vor fi completate cu datele producatorului produsului/subansambluri componente.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul G si formularul 4
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Completare - Formularul H
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent.Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
Modalitatea de indeplinire
Se prezinta copia certificatului acordat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: Procedura de "L.E."va incepe dupa cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei, operatorilor economici, conform art. 165 din O.U.G. 34/2006 si art. 38 din H.G. 925/2006.Elementul care face obiectul procesului de ofertare, este pretul ofertei. Licitatia electronica se desfasoara intr-o runda cu durata de o zi lucratoare.Pretul ofertei nu poate fi decat imbunatatit.Daca dupa finalizarea fazei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc, au pretul egal, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Operatorul declarat castigator dupa finalizarealicitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexele acestuia (centralizatoare etc), cu pretul final licitat, in original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat.Oferta imbunatatita (noua oferta financiara ), se depune in original la registratura SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, in termen de maxim tre zile de la finalizarea fazei electronice (data intrari la registratura unitatii).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2013 13:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni de fond asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare).3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie situatia in careofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 11, alin. 4 din H.G. 925/2006. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. 925/2006).Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata alfacturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului.Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul?? semnat si stampilat.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.5.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, care au acelasi prêt se va solicita o noua oferta financiara , in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare.NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOCUMENTE CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer