Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si piese schimb pentru condensatoarele de abur aferente blocului energetic nr. 4


Anunt de participare (utilitati) numarul 133328/23.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 0253372462, In atentia: ZAMFIROIU C-TIN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipamente si piese schimb pentrucondensatoarele de abur aferente blocului energetic nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC C. E. Rovinari SA, Depozitul Central alTERMOCENTRALEI ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentele si piesele de schimb ce se vor achizitiona sunt necesare pentru mentenanta condensatoarelor de abur aferente blocului energetic nr. 4.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163100-1 - Tevi (Rev.2)
19510000-4-Produse din cauciuc (Rev.2)
42112400-1-Echipamente pentru turbine (Rev.2)
44550000-0-Resorturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturorproduselor si cantitatilor din fiecare lot ofertat conform Anexei nr. 1
Valoarea estimata fara TVA: 4, 582, 921.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constitue pentru fiecare lot in cuantumul prezentat in anexa B cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor. Modul de constituire conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare emitentul va insera in mod expres cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 si la art. 278¹ din OUG 34/2006. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate la deschidere. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, aceasta returnandu-se de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Garantia se retine in situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Se completeaza formularul 11. Garantiei de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului , fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor conform HG nr. 925/2006, art.92. In cadrul ofertei (formularul 7 punctul 6) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea: Prezentarea declaratiei conform Formularul nr. 1Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Prezentarea declaratiei conform Formularul nr. 2Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.ATENTIE: - daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹: Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nici o situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - formular A.Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - director general: dr. ing. Trotea Tiberu;
- director directie termocentrala: ing. Pisc Ion;
- director economic: ec. Scurtu Maria;
- director comercial: ing. Rebedea Ion;
- director directie E.M. Rovinari: ing. Davitoiu Gheorghe;
- director directie investitii: ing. Tudorescu Vasile;
- director directie resurse umane: cons. jrd. Olaru Sorin.4.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta: Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - formularul B;5.Informatii generale: Fisa de informatii generale - formularul 3. 1.Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.2.Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 3 - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin: - 8.200.000, 00 lei pentru lotul 1 - 594.000, 00 lei pentru lotul 2 - 296.000, 00 lei pentru lotul 3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formularul nr. 4- Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme livrarea de produse solicitate sau similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: - 4.100.000, 00 lei pentru lotul 1 - 297.000, 00 lei pentru lotul 2 - 148.000, 00 lei pentru lotul 3
Formularul F - Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii: Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Formularul E - Informatii referitoare la echipamentele tehnice: Avand in vedere complexitatea si importanta produselor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii. Contractantul trebuie sa aiba in dotare sau sa faca dovada subcontractarii executiei urmatoarelor incercari: - stand de proba hidraulica, dimensionat la lungimile si presiunile necesare incercarii (conform standardelor in vigoare) tevilor de alama necesare conform prezentului caiet de sarcini;
- personal autorizat pentru deservirea dotarilor mai sus enumerate.
Aceste incercarisunt esentiale pentru dovedireacaracteristicilor functionale ale echipamentel
Certificate sau alte documente emise de beneficiari ai produselor ofertate: Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea a cel putin un certificat sau alt document emis din partea unor beneficiari/clienti (model conform formularul nr. 5) sau o copie dupa un document constatator, din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in timpul evaluarii ofertelor, Certificatele/documentele in original, daca acestea au fost depuse in oferta in copie xerox sau fax. In cazul in care ofertantul nu va trimite certificatele/ documentele in original la cererea autoritatii contractante oferta va fi considerata inacceptabila.
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2012 12:30
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantia de buna executie, conform Legii nr.346/2004. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr.34/2006 si HG 925/2006. Sub rezerva respingerii ofertei, ofertantul nu poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor obligatorii din proiectul de contract. Toate documentele de calificare solicitate prin Fisa de date vor fi in mod obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie cazul in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere conform art. 11 alin. 4 din HG 925/2006. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu documente lipsa dupa inceperea sedintei de deschidere. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse (existente), daca este cazul. Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul?? semnat si stampilat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2012 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer