Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente sistem preparare praf carbune - mentenanta 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 143189/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6303, In atentia: ING.VITAN OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipamente sistem preparare praf carbune - mentenanta 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei se folosesc in activitatea de mentenanta de tip LN3.1, LN3.2 bloc 3, 5 si 6 sistem preparare praf carbune - cazan de 1035 t/h la Sucursala Electrocentrale Rovinari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43000000-3 - Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile ce se vor achizitiona se regasesc in Anexa nr. 1 la caietul de Sarcini.
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturortipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat, conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini.Valoarea totala estimata a achizitiei este de 62.093, 78 lei, defalcata pe loturi dupa cum urmeaza:
- lotul nr. 1:1.216, 88 lei;
- lotul nr. 2:10.615, 46 lei;
- lotul nr. 3:24.870, 00 lei;
- lotul nr. 4:25.391, 44 lei;
Valorile estimate pentru fiecare lot se regasesc si in Anexa B ? Informatii privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: 62, 093.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare conform Anexa B.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare minim 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare va fi conform HG 925/2006, art.86. Instrumentul de garantare emis de banca sau societatea de asigurari, va contine in mod expres cerintele prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 din OUG 34/2006. Pentru aceasta achizitie cerintele prevazute la art. 2781 din OUG 34/2006 nu se aplica. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925/2006. Garantia de participare este irevocabila si se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006. Data pentru care se determina echivalenta leu/valuta 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.Completare formular 1. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta unprocent de 10% din valoarea totala a acestuia si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 si Hotararii 1045/2011In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui conform art.92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Prezentarea declaratiei conform Formular 2 (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Prezentarea declaratiei conform Formular 3 (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (pentru tertul sustinator sunt aplicabile numaipct. a), c1) si d) din art. 181, OUG 34/2006..
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69┬╣Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69┬╣ din OUG 34/2006, conform Formular 4 (va fi prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69┬╣ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala: Pisc Ion
- Dir. Tehnic: Chirca Iosif
- Dir. Economic: Vilceanu Mirela
- Dir. Achizitii: Chirca DeliaPersoanele care semneaza/aproaba prezenta documentatie: Teiu Sorin, Pupazan Adela, Grigorescu Ion, Vitan Ovidiu, Ghitulescu Constantin, Racoceanu Sorin, Dumitrescu Filimon, Bujor Cristina.
4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- formularul5 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului avand datele reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.
2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin:
-2.400, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
- 20.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2;
- 48.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 3;
- 50.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 4.Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Completare formularul6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii trei ani, din care sa reiese livrarea de produse cerute in anexa 1 la Caiet de Sarcini sau similare. Prezentarea cel putin a unui document(e)/ contract(e) prin care sa confirmelivrarea de produse solicitate sau similare a carui/caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 1.200, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1; 10.600, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2; 24.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 3; 25.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 4.
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 7.
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 8
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice - ofertantul poate depune ca dovada ca dispune de echipamentele tehnice necesare derularii contractului orice document care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) acestor echipamente.Produsele avand un caracter complex, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii (art. 189/OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 9
Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea a cel putin un document de exemplu: un certificat, o recomandare, o copie dupa un document constatator (conf. art. 971, HG 925/2006) sau alt document emis din partea unor beneficiari/clienti
Certificatele/documenteletrebuie sa se refere la produsele ofertate sau similare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, in timpul evaluarii ofertelor, documentele in original daca au fost depuse in oferta in copie xerox sau fax.
Modalitatea de indeplinire
Completare - formular 10
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii.
Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturorpartilor ce alcatuiesc asociatia.
Modalitatea de indeplinire
COPIE CERTIFICAT
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.08.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2013 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS OFERTA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
. Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform L 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilorprezentate prin comunicari scrise3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin FDA, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie situatia prevazuta la art. 11, alin. 4 din HG 925/2006). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).4. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011 se va tine cont si de prevederile Legii 279/2011 privind mod. si compl. OUG 34/20066. Nu se admite completarea ulterioara cu documente care nu s-au regasit in oferta, dupa inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer