Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE MINIERE


Anunt de participare (utilitati) numarul 147991/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, In atentia: Popescu Cristian tel.+40372549882, int.1582, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE MINIERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.- Punctele de lucru: EM LONEA, EM LIVEZENI, EM VULCAN, EM LUPENI
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente tehnologice miniere pentru EM LONEA, EM LIVEZENI, EM VULCAN, EM LUPENI conform documentatie descriptiva
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43100000-4 - Echipament minier (Rev.2)
42122130-0-Pompe de apa (Rev.2)
42412120-4-Troliuri cu utilizare subterana (Rev.2)
43130000-3-Echipament de foraj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
312 buc. echipamente tehnologice miniere pentru EM LONEA, EM LIVEZENI, EM VULCAN, EM LUPENI conform documentatie descriptiva
Valoarea estimata fara TVA: 349, 017, 487RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.000.000 lei, (Pentru garantii in valuta - data echivalentei in lei la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conf.art.86 din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul punctului de lucru din Mintia, str.Santierului, nr.1, jud.Hunedoara pana la data limita de deschidere a candidaturilor. In cazul in care, garantia de participare se constituie in alta moneda, se va lua in considerare cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturii cu 5 zile. Contul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, Cont RO53CECEHD0130RON0574338 deschis la CEC BANK Deva. In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine contestatarului 14.830, 17lei, din garantia de participare, retinerea se va face in conformitate cu prevederile art. 278^1, alin. (1), lit. d), din OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Se va constitui in conformitate cu prevederilor art 89 alin. (2) prin oricare dintre formele de la articolul 90 alin.(1)-(3)si in functie de valoare de la articolul 90 alin.(1)-(2) din HG nr 925/2006, tinand cont si de prevederile HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii-Intreg contractul se executa in sistem de finantare "credit" furnizor asigurat de catre furnizor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006(Formular 12A)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006(Formular 12B)
-Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta(Formular A104)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006(Formular A106)
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei avand data limita de depunere a ofertei. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt :
Director General - Andronache Daniel
Director Tehnic-Manga Marcel
Director Comercial ?Giurgiu Vasile
Director Economic ? Ciobanu Maria
Sef Serviciu Achizitii ? Pogocsan Elisabeta
Sef Serviciu Investitii ? Branzea Valentin
Sef Seviciu Juridic-Paciu Gabriela Pentru ofertantii romani se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.a. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie de minim 252.179.000 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare dintre anii mentionati, respectiv pentru anul: 2010-2011-2012.Aceasta cerinta este conforma cu art. 9 (b) din HG nr. 925/20206 cu completarile si modificarile ulterioare.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime, candidatiiau obligatia sa prezinte:
? Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, insotite de dovada depunerii si inregistrarii corespunzatoare ale acestora la organele fiscale competente. In cazul persoanelor juridice straine, care nu au obligatia inregistrarii situatiilor financiare anuale la organele fiscale, potrivit legii statului de rezidenta, se vor prezenta numai situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, elaborate potrivit reglementarilor legale aplicabile; sau
? Rapoartele de audit (anuale) intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, elaborate de auditorul financiar al furnizorului; sau
? Scrisori de bonitate si/sau orice alte documente pe care candidatul le considera relevante pentru demonstrarea bonitatii si a capacitatii sale financiare de a indeplini contractul de furnizare; si
? Formularul avand forma si continutul prezentate in documentatia de atribuire, semnat de reprezentantul legal al candidatului sau de persoana imputernicita de acesta, precum si stampilat (daca este cazul aplicarii stampilei).(Formularul A301)
? Candidatii pot sa prezinte documentatiile ce tin de situatia financiara si in limba engleza.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita prezentare bilant contabil pe anii 2010- 2012 vizat si inregistrat de organele competente
Prezentarea unui acord de principiu al unei banci/institutie finantatoare privind incheierea unui contract de finantare a produselor furnizate, prin sistemul credit furnizor pentru o valoare care sa acopere valoarea estimata a achizitiei.Continutul acordului de principiu va contine: -numele creditorului
-tipul imprumutului
-valoarea totala a imprumutului si moneda-detalii privind efectuarea tragerilor din imprumut
-esalonarea finantarii pe parcursul duratei de derulare a contractului de furnizare
-perioada de gratie a rambursarii creditului
-perioada de rambursare a creditului
-dobanda practicata-alte costuri asociate finantarii-informatii privind eventualele garantii solicitate.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita dovada existentei mijloacelor financiare suficiente pentru asigurarea executarii prin sistem credit-furnizor, din care sa rezulte cum se asigura finantarea
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 203?Acord de asociere? din Sectiunea ?Formulare? - a
Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al
ofertantului.Nota : In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de
semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu
prevederile articolului 44
Modalitatea de indeplinire
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu
scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi
legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Formularul nr.
203
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind
capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr.A405
Modalitatea de indeplinire
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privindcapacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr.A405
Candidatii au obligatia de a prezenta:
- Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani ? formular avand forma si continutul prezentate in documentatia de atribuire.
- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? formular avand forma si continutul prezentate in documentatia de atribuire.
Pentru produsele destinate sectorului minier, similare celor solicitate prin documentatia descriptiva, candidatii vor prezenta fotografii si/sau descrieri din care sa rezulte principalele caracteristici tehnice ale acestora. Cerinta minima de calificare este ca candidatii sa demonstreze ca au furnizat in ultimii 3 ani utilaje complexe destinate exploatarilor miniere de carbune subterane grizutoase in valoare de minim 67.500.000 lei. In vederea indeplinirii acestei conditii, candidatii pot prezenta cel mult 10 contracte de furnizare produse similare, a caror valoare cumulata fara TVA sa fie mai mare sau egala cu valoarea minima solicitata. La calculul echivalentei leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de documente constatatoare emise in conformitate cu art. 971 alin 1, din HG nr. 925/2006 sau recomandari sau alte documente echivalente emise sau contrasemnate de beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita : Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Formular A 401. Prezentarea de fotografii si/sau descrieri din care sa rezulte principalele caracteristici tehnice.
Pentru indeplinirea cerintei minime se vor prezenta documente (contracte, documente constatatoare etc) relevante in acest sens.
Candidatii au obligatia de a prezenta informatii privind personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispun sau al carui angajament de participare a fost obtinut in vederea indeplinirii contractului de furnizare.
Cerinta minima de calificare este desemnarea unei persoane de contact pentru relatia cu autoritatea contractanta, cu studii superioare tehnice in domeniul minier, cu experienta de minim 3 ani in sectorul minier subteran (productie, cercetare, proiectare) sau in domeniul fabricarii sau vanzarii de utilaje destinate sectorului minier subteran. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime, candidatii au obligatia sa prezinte diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior si CV-ul persoanei desemnate.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita: Informatii privind privind personalul / organismul tehnic de specialitate. Pentru demonstrarea indepliniriicerinte minime, candidatii au obligatia sa prezinte diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior si CV-ul persoanei desemnate.
Candidatii au obligatia sa prezinte documente, certificate, emise de un organism certificat in UE, care atesta faptul ca echipamentele, utilajele si instalatiile care fac obiectul ofertei de echipamente tehnologice miniere, se pot folosi in subteran, in medii potential explozive grizutoase si cu praf de carbune, conform prevederilor Directivei ATEX 94/9/CE sau HG 752/14 mai 2004. Se solicita aceasta cerinta avandu-se in vedere faptul ca echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si siguranta ale directivei UE.
NOTA: In cazul in care actele doveditoare / certificatele / autorizatiile sunt elaborate in alta limba decat cea romana, acele documente se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate si vor fi insotite detraduceri autorizate si legalizate in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita: Prezentarea de documente, certificate, emise de un organism certificat in UE
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem
de management al calitatii sau echivalentul lui ? ?: avand in vedere
Art.193/OUG34/2006 conf. caruia ?in cazul in care operatorul economic nu
detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea
contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe
sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitati? - In acest sens, se poate prezenta orice document in care
seprecizeaza ca auditul de certificare, in cazul unui operator economic, a
fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea
propriuzisa, poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al
calitatii.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentruPartea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile ladata limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma
indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emisede organisme independente care atesta respectarea
standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sauechivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu
originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele
care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Pretultotal ofertat
2.
Perioada de rambursare a creditului
20%
Descriere: . Perioada de rambursare a creditului
3.
Costul creditului raportat la perioada de rambursare
15%
Descriere: Costul creditului raportat la perioada de rambursare
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Candidatii pot sa prezinte documentatiile ce tin de situatia financiara si in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta demareaza o singura procedura de achizitie in vederea incheierii unui singur contract de fernizare cu un singur executant pentru cele trei proiecte cu asigurarea in totalitate a finantarii lucrarilor din partea executantului in sistem ?credit furnizor?.In cazul in care se constata ca daca pe primul loc sunt mai multe oferte cu punctaj egal, se va alege castigatoare oferta cu pretul cel mai mic; daca si preturile sunt egale, se va solicita reofertarea financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Numarul de operatori economici preconizat este de minim 3.Vor fi preselectati toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare.Valabilitatea ofertei este de cel putin 180 de zile de la data limita de depunere a candidaturilor.Algoritmul de calcul al factorilor de evaluare :1.Pretul total ofertat al echipamentelor pondere 65%Punctajul (P) pentru acest factor al ofertei se determina dupa cum urmeaza: -65 puncte pentru pretul total minim ofertat (Pmin)-0 puncte pentru pretul total maxim ofertat(Pmax)-Pof = pret total ofertatPentru ofertele intermediare punctajul se calculeaza astfel: P = (Pmax-Pof)*65/(Pmax- Pmin)Nu vor fi admise oferte partiale. Ofertele care nu cuprind furnizarea tuturor echipamentelor tehnologice specificate in caietul de sarcinivor fi respinse ca neconforme si nu vor fi punctate2. Perioada de rambursare a creditului ? pondere20%Punctajul (P) pentru acest factor al ofertei se determina dupa cum urmeaza: -20 puncte pentru perioada de rambursare a creditului maximaofertata (R max =10 ani).Peste perioada maxima nu se acorda punctaj suplimentar ci punctajul maxim.-0 puncte pentru o perioada de rambursare a creditului minima de 8 ani (Rmin)-oferta cu perioada de rambursare sub 8 ani (Rmin), va fi eliminata ca neconforma si nu va fi punctata-Rof = perioada de rambursare a creditului ofertat.Pentru ofertele intermediare punctajul se calculeaza astfel: P = (Rof-Rmin)*20 / (Rmax- Rmin)3.Costul creditului raportat la perioada de rambursare ? pondere 15%Punctajul (P) pentru acest factor al ofertei se determina dupa cum urmeaza: -15 puncte pentru costul creditului minim ofertat raportat la perioada de rambursare (Cmin)-0 puncte pentru costul creditului maxim ofertat raportat la perioada de rambursare (Cmax)-Cof = costul creditului ofertat raportat la perioada de rambursare .Pentru ofertele intermediare punctajul se calculeaza astfel: P = (Cmax-Cof)*15/(Cmax- Cmin)unde Cof = costul creditului ofertat raportat la perioada de rambursare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUINEDOARA S.A.
Adresa postala: Str. Timisoara, nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254541461, Email: [email protected], Fax: +40 254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 07:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer