Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Echipamente T.I.??


Anunt de participare (utilitati) numarul 148422/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS, NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201947, In atentia: Liliana Deliceanu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Echipamente T.I.??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Romgaz, P-ta C.I. Motas, nr. 4; Sucursala Medias; Sucursala Mures; Sucursala Ploiesti; Sucursala SIRCOSS Medias; Sucursala STTM Tg. Mures; Sucursala Iernut, jud. Mures
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de echipamente T.I.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
32323100-4-Monitoare video color (Rev.2)
48624000-8-Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala este prevazuta in Tabelul 1 din caietul de sarcini si este impartita pe 5 loturi, astfel: LOT 1 ? Laptopuri - Valoarea estimata ? 191.776, 00 lei.
LOT 2 ? Computere portabile - Valoarea estimata ? 317.396, 00 lei
LOT 3 - Monitoare video color - Valoarea estimata ? 28.735, 00 lei
LOT 4 ? Surse UPS - Valoarea estimata ? 137.548, 00 lei
LOT 5 ? Licente Office Standard - Valoarea estimata ? 113.250, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 788, 705RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de part.: Lot 1- 3000 lei; Lot 2- 6000 lei; Lot 3 - 500 lei; Lot 4 ? 2000 lei; Lot 5 ? 2000 lei;Echiv. pt. o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data lim. de depunere a of.- Per. de val. a GP: 90 zile de la data lim. de dep. a of.Modul de constit. a GP: 1. GP se exprima in lei, se va prez. in original la desch. lic. si poate fi constit. in urm. forme: ? virament bancar? printr-un instrument de gar. emis in cond. legii de o soc. banc. ori de o soc. de asig., care se prezinta in orig., in cuantumul si pt. perioada prev. in doc. de atribuire.? ordin de plata sau fila CEC, cu cond. conf. ac. de catre banca pana la data desch. of. in contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias, de catre SNGN Romgaz SA.2. Gar. trebuie sa fie irevocabila.3. Instrumentul de gar. trebuie sa prevada daca plata gar. se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei pers. gar., in conf. cu contractul gar.; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. ac. cu privire la culpa pers. gar.Aut. contr. are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, of. pierzand suma constit., atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urma. sit.: a) isi retrage of. in per. de val. a ac.;b) of. sa fiind stabilita castigatoare, nu const. gar. de buna ex. in per. de val. a of.;c) of. sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr. de achiz. publica in per. de valab. a of.In masura in care CNSC respinge o contest. ca fiind nefondata sau contest. a renuntat la contest. in masura in care renuntarea la contest. nu este ca urmare a adoptarii de catre aut. contract. a masurilor de remediere nec., aut. contract. va retine contest. din GP in raport cu val. est. a contr. o suma in conf. cu art.278ยน alin.(1) si (2) din OUG 34/20006 act.: Lot 1 -1917, 76 lei; Lot 2 ? 3173, 96 lei; Lot 3 - 0 lei; Lot 4 ? 1375, 48 lei; Lot 5 ? 1132, 50 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie a contractului de furnizare de produse se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr. 3 din Cap. III Modele de FormulareDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr. 4 din Cap. III Modele de FormulareDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 5 din Cap. III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Dl. Metea Virgil ? Director General
Dl. Dobrescu Dumitru ? Director General Adjunct Investitii
Dna. Ionascu Lucia ? Director Departament Economic
Dl. Birsan Lucian ? Director Departament Tehnic Achizitii
Dl. Bodogae Horea -Director Directia Achizitii
Dl. Morariu Dan ? Director TI
Dl. Kranics Ervin ? Sef Serviciu ISSI
Dl. Tarnu Dorel- Inginer Serviciul ISSI
Dl. Szekely Eugen ? Inginer Serviciul ISSI
Dna. Bolchis Cecilia - Sef Serviciu Licitatii
Dna. Crisan Cristina ? Economist Serviciul Contabilitate
Dna. Deliceanu Liliana ? Consilier juridic Serviciul LicitatiiCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr. 6 din Cap. III Modele de Formulare Persoane juridice/fizice romane: a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectulde activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma copie , ,conform cu originalul??
saub) Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin: Lotul 1 ? 380.000 lei; Lotul 2 ? 600.000 lei.; Lotul 3 ? 56.000 lei; Lotul 4 ? 260.000 lei ; Lotul 5 - 220.000 lei
In cazul asocierii mai multor operatori economici, valoarea pragului minim impus referitor la cifra medie (C.A.) anuala de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul C.A. a asociatilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7 din Cap. III Modele de Formulare Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita copie dupa bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari deproduse similare din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar a caror valoare insumata sa fie de minim: Lotul 1 ? 190.000 lei; Lotul 2 ? 300.000 lei; Lotul 3 ? 28.000 lei; Lotul 4 ? 130.000 lei ; Lotul 5 - 100.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularul nr. 8 din Cap. III Modele de FormularePentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificareasistemului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unui certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice ? www.e-licitatie.ro) ca sa poata participa la etapa finala de licitatie electronica.Invitatiile de participare la faza finala de licitatie electronica vor fi trimise operatorilor economici care au avut oferte admisibile, prin intermediul SEAP, ulterior sedintei de deschidere a ofertelor si inainte cu doua zile lucratoare de data cand va avea loc licitatia electronica. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Imbunatatirea ofertelor la licitatie electronica se desfasoara intr-o singura runda. Durata unei runde este 1 (una)zi.Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta ?, insotit de , ,Centralizator de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
33545/03.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, CI Motas, Nr. 4, Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta?, insotit de ?Centralizator de preturi?, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36 alin. (2), literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Se va prezenta : a)lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;b)partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.- In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 (se va prezenta Formularul nr. 12 din Cap. III Modele de Formulare)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201947, Email: [email protected], Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer