Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Efectuare analize apa uzata provenita din Statia de Epurare Glina si analize apa bruta provenita din raurile Arges si Dambovita.


Anunt de participare (utilitati) numarul 103142/30.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 235, Sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060041, Romania, Punct(e) de contact:  Camelia Dedu, Tel. 021.314.01.10, Email:  [email protected], Fax:  021.314.30.95, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Efectuare analize apa uzata provenita din Statia de Epurare Glina sianalize apa bruta provenita din raurile Arges si Dambovita.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Mun. Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 930, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Efectuare analize apa uzata provenita din Statia de Epurare Glina sianalize apa bruta provenita din raurile Arges si Dambovita.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71600000-4 - Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Efectuare analize apa uzata provenita din Statia de Epurare Glina sianalize apa bruta provenita din raurile Arges si Dambovita.
Valoarea estimata fara TVA: 930, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare ? 10.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de finantare -surse proprii ANB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea;Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat la data deschiderii ofertelor.
2. Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local la data deschiderii ofertelor.
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul. (valabil la data depunerii ofertei) din care sa reiasa:
- existenta in domeniul de activitate al operatorului economic, a codului C.A.E.N. corespunzator obiectului principal al procedurii, respectiv faptul ca operatorul economic are in obiectul de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura de insolventa.2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv: Copia certificatului de inregistrare asocietatii/persoanei juridice, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008 si respectiv la 30.06.2009, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009).
Conditii minime obligatorii:
- se impune un nivel specific minim privind cifra de afaceri medie anuala de 400.000 lei pe ultimii trei ani.Calculul coeficientilor: Lichiditate generala si Solvabilitate patrimonialase prezinta prin inscrisuri distincte, respectandu-se formulele de mai jos. Acestia se vor calcula cu date din bilantul contabil de la data de 31.12.2008.
Acesti coeficientise calculeaza conform OMF 3055/2009 pentru Aprobarea Reglementarilor Contabile conform cu Directivele Europene.Lichiditate generala
active circulante /datorii curente x 100; indicatorul trebuie sa fie de minim 99, 5%;
Solvabilitate patrimoniala
capital propriu/total pasiv x 100; incadrarea valorii indicatorului sa fie de minim 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta documente din care sa reiasa ca operatorul economic a prestat servicii similare in ultimii 3 ani.
Certificatul de acreditare RENAR, conform Standard ISO 17025:2005, cu anexa in care sant trecute analizele pentru care au obtinut acreditare;
Raportul studiului, testului (studiilor, testelor) de comparare interlaboratoare impreuna cu documentul care sa ateste codul atribuit laboratorului de catre organizatorul studiului (testului).
Se solicita prezentarea a minim 3 recomandari din partea clientilor cu care a incheiat contracte similare. Recomandarile vor cuprinde cel putin: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe perioada contractului, neconformitatile care s-au inregistrat pe perioada contractului, inregistrate din vina exclusiva a prestatorului
Operatorii economici participanti la procedura vor prezenta: - Certificat SR EN ISO 9001:2001, - Certificat SR EN ISO 14001:2005.
Certificatele trebuie emise de organisme independente, valabil in orice tara UE, traduse in limba romana sivalabile la data deschiderii ofertelor.Se accepta orice alte certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene si deasemenea daca operatorul economic nu detine un astfel de certificat se accepta orice alte probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel satisfacator al prevederilor respectivelor certificate.
Se va face dovada:
Capacitatii de efectuare a intregii game de analize solicitate (conform Anexei 1, 2 si 3);
Laboratorul prestator sa fie acreditat RENAR pentru toti indicatorii din Anexele 1, 2 si 3;
Laboratorul participant trebuie sa prezinte dovada participarii la studii de comparare interlaboratoare in ultimii 3 ani si pentru toti indicatorii din Anexele 1, 2 si 3 la care sa fi obtinut rezultate cu scor Z cuprins intre -3 si +3.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie obligatori inregistrati in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2010 10:30
Locul: Directia Logistica- Splaiul Independentei, nr. 235, corp C1, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Calitatea de delegat se atesta printr-o imputernicire scrisa, semnata si stampilata corespunzator.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Informatiile necesare participarii la licitatia electronica: a) elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.b) eventualele limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit ? valoarea finala va fi data derezultatul obtinut la finalul rundei a 2-a.c) informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: numarul de runde ? minim 2; In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta va comunica instantaneu tuturor ofertantilor invitati informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament in orice moment si numarul participantilor la licitatia electronica. Autoritatea Contractanta nu va comunica preturi sau valori noi prezentate in cadrul fiecarei runde.d) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: la faza finala de licitatie electronica vor fi invitati sa prezinte oferte doar operatorii ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia generata de sistem va preciza data si momentul de start al licitaiei electronice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax:  021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.83
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala:  Str. Banului, nr. 3A, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.315.52.41, Fax:  021.315.52.41
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2010 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer