Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a conductelor de abur 13 b


Anunt de participare (utilitati) numarul 145314/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, In atentia: Constantin Dragomir, Email: [email protected]ro, [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: : 900075, Romania, Punct(e) de contact: Responsabil RSVTI, Tel. +40 241585300, In atentia: In atentia: Eugen Mitrea, Email: [email protected], Fax: +40 241511200
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 241585300, In atentia: In atentia: Costantin Dragomir, Email: [email protected], Fax: +40 241511200
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: : 900075, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul Centralei Termoelectrice Palas, Tel. +40 241585300, In atentia: Biroul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 241511200
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnicin scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a conductelor de abur 13 bari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Centrala Termoelectrica Palas, Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 123
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conductele de abur 13 bari aflate in exploatare in Centrala Termoelectrica Palas sunt echipamente sub presiune, care in conformitate cu prevederile din Prescriptiile Tehnice ISCIR, respectiv C 10/2010, sunt inregistrate, urmarite si autorizate de ISCIR - IT Bucuresti.
Pentru respectarea prevederilor PT C10/2010, in anul 2009 Centrala Termoelectrica Palas a efectuat o expertiza prin SC ISPE SAproiectantul initial al conductelor.Expertiza efectuata a stabilit o durata remanenta de viata a conductelor de 32000 de ore, dar nu mai mult de 4 ani calendaristici, cu posibilitatea de prelungire a acesteia in baza unei noi expertize similare.Expertizarea este absolut necesara si urgenta pentru a putea functiona cu grupurile energetice in continuareincepand cu sezonul 2013-2014 ).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu prevederile PT ISCIR C10-2010 pentru prelungirea duratei de viata (functionare) a conductelor de abur 13 bari aflate in exploatare (sala turbine, sala cazane, statia de pacura, sectia chimica) din Centrala Termoelectrica Palas , respectiv a obtinerii autorizatiei de functionare ISCIR la scadenta, sunt necesare de efectuatinvestigatii / examinaricu caracter tehnic in scopul evalurii tehnice, pentru a seputea functiona cu grupurile energetice in continuare ( incepand cu sezonul 2013-2014 ).Acesteinvestigatii / examinariconstau in urmatoareleservicii:
-intocmire program de investigatii si avizare ISCIR;
-montare/demontare schela;
-desfacere izolatie termica ( se va avea in vedere recuperarea tablei minim 70%, si vata minerala minim 10% );se estimeaza o cantitate de cca.180mp de izolatie termica
-pregatirea suprafetelor metalice in vederea controalelor;
-efectuare controle si incercari pe fiecare tip de control si tipodimensiune;
-intocmire Documentatie tehnica de reparatie (daca va fi cazul);
-executare lucrari de reparare (daca va fi cazul);
-refacere izolatie termica (inclusiv valoarea materialelor noi ce se vor pune in opera );
-1 proiect de inlocuire tronson drept sau o curba ( daca este cazul );
-1 proiect de remediere fisuri ( daca este cazul );
-1 proiect de refacere sudura ( daca este cazul );
-recertificare materiale ( daca este cazul ), un tronson drept respectiv o curba ;
-alte operatii considerate relevante de catre ofertant, insotite de justificarea lor;
-determinarea duratei restante de viata a conductelor abur 13ata;
-intocmire raport tehnic si avizare ISCIR.-autorizare de functionare
Valoarea estimata fara TVA: 120, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 1200 lei (echivalenta pentru o garantie depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile). Valabilitatea garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul IMM urilor (Legea 346/2004) garantia de participare se poate constitui 50%. Constituirea se face prin una din modalitatile prevazute la art 86/HG 925/2006 prin virament bancar (RO73RNCB0114032055690018 BCR C-ta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original (autoritatea contractanta va retine ofertantului care a depus contestatie la CNSC si ia fost respinsa, suma de 1200 lei, conf.art 2781 alin1/OUG 34/2006, ). Dovada constituirii se prezinta cel tarziu la data si ora stabilita de deschidere a ofertei. Conform art.33 alin 3 lit b din HG 925/2006 ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata, se resping 10 % din pretul contractului fara TVA constituit conform art.90 alin 1) si 3) din HG 925/2006, cu modificari si completari. In cazul in care ofertantul alege ca modalitate de constituire prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale acesta are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Restituire garantie buna executie conform art.92 din HG 925/2006, cu completari si modificari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 (FORMULARUL B); Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 (FORMULAR art.180); Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; Certificat de participare la licitatie deschisa cu oferta independenta (Formular); Declaratie privind calitatea de participant la procedura (FORMULARUL A); Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular art. 691) .Persoanele cu functie de decizie din cadrul Centralei Termoelectrice Palas in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director - Doru Oslobeanu, Contabil Sef - Violeta Geoge, Ing. Sef Exploatare - Dumitru Tamas, Ing. Sef Reparatii - Vicentiu Bratu, Sef Serviciu Financiar ? Silvia Batranu , Consilier Juridic ? Marius Ene, Consilier Juridic ? Luminita Duica , Sef Birou Achizitii ? Constantin Dragomir, Sef Serviciu L.U.R. - Dumitru Caratas, Serviciu L.U.R. - Predoi Luminita, ResponsabilRSVTI ? Eugen Mitrea, Responsabil Contract din cadrul Biroului Achizitii ? Mariana Raciala, Camelia Puchianu ? Birou Achizitii. Certificat constatator (original, copie legalizata sau copie lizibila cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) emis de Oficiul Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990; Pentru persoane fizice romane ? Autorizatia de functionare emisa in baza OUG 44/2008 actualizata, sau alte documente echivalente (copie legalizata sau copie lizibila cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?); Pentru persoane juridice/fizice straine ? Documete edificatoare (copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ;Autorizare din partea ISCIR conform PT CR4/2009, sau de orice autoritate similara din tarile U.E., pentru verificari tehnice in utilizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 220000 lei fara TVA conform Formular B2 (Fisa de informatii generale). Pentru completarea Formularului B2, echivalenta cifreide afaceri globala va fi calculata la cursul leu/euro mediu anual publicat pe siteul www.bnr.ro
Modalitatea de indeplinire
Cifra medie de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu220000 lei fara TVA conform Formular B2.(NOTA: Pentru completarea Formularului B2, echivalenta cifreide afaceri globalava fi calculata la cursul leu/euro mediu anual publicat pe siteul www.bnr.ro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizare din partea ISCIR, conform PT CR6/2009, sau de orice autoritate similara din tarile U.E., un contract de colaborare sau un anagajament pentru autorizare personal si laborator care efectueaza examinari distructive si nedistructive.
Modalitatea de indeplinire
Autorizare din partea ISCIR, conform PT CR6/2009, sau de orice autoritate similara din tarile U.E., un contract de colaborare sau un anagajament pentru autorizare personal si laborator care efectueaza examinari distructive si nedistructive.
In conformitate cu PT ISCIR C10-2010 ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajati, contract de colaborare sau angajamente cupersoane autorizate RADTE si persoane autorizate RADTP, de catre ISCIR, in vederea avizarii documentatiilor de verificare tehnica in utilizare penru investigatii/examinari cu caracter tehnic precum si a documentatiei tehnice preliminare de reparare.
Modalitatea de indeplinire
In conformitate cu PT ISCIR C10-2010 ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajati, contract de colaborare sau angajamente cupersoane autorizate RADTE si persoane autorizate RADTP, de catre ISCIR, in vederea avizarii documentatiilor de verificare tehnica in utilizare penru investigatii/examinari cu caracter tehnic precum si a documentatiei tehnice preliminare de reparare.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajat, contract de colaborare sau angajamente cu o persoana autorizata ca ?Responsabil tehnic cu Executia pentru lucrarile de montaj echipamente, utilaje si instalatii tehnologice industriale in domeniul 351 in conditiile HG 95/1999 aprobata prin Legea 440/2002 respectiv a Ordinului Ministrului Industriei si Resurselor nr. 291/2003? care are obligatia de a viza ?Planul de control a calitatii? ce va fi folosit si la receptia lucrarii.
Modalitatea de indeplinire
Responsabil tehnic cu Executia pentru lucrarile de montaj echipamente, utilaje si instalatii tehnologice industriale in domeniul 351 in conditiile HG 95/1999 aprobata prin Legea 440/2002.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere, conform Formular B6 din sectiunea III- Formulare
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere, conform Formular B6 din sectiunea III- Formulare
Declaratie privind utilajele/ instalatiile/ echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform Formular B5 din sectiunea III
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind utilajele/ instalatiile/ echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform Formular B5 din sectiunea III
Lista de experienta similara-
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a carui/caror valoare valoare cumulata a fost de min. 120000 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar.
In acest sens ofertantul va prezenta lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari conform Formular B4 din sectiunea III- Formulare.
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a carui/caror valoare valoare cumulata a fost de min. 120000 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar.
In acest sens ofertantul va prezenta lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari conform Formular B4 din sectiunea III- Formulare.
Declaratie privind partea/partile din acordul cadru/contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formularul B3 din sectiunea III.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind partea/partile din acordul cadru/contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formularul B3 din
sectiunea III.
Prezentarea de certificate sau alte documente echivalente documente (copii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul) prin care se confirma certificarea sistemului de asigurare a calitatii (SR EN ISO 9001/2008 sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea de documente (copii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul) emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii (SR EN ISO 9001/2008sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3771/27.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 12:00
Locul: Sala de sedinte a Centralei Termoelectrice Palas, B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Constanta, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in careexista 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc care au acelasi pret, pentru a putea desemna oferta castigatoare, ofertantii in cauza vor prezenta o noua oferta in plic inchis la solicitarea autoritatii contractante. In acest caz oferta desemnata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Tel. +40 241585300, Email: [email protected], Fax: +40 241511200, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer