Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construire parc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina


Anunt de participare numarul 142927/06.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construireparc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare si intocmire Studiu de fezabilitate, Studii tehnice, Documentatie de urbanism PUZ, Documentatii tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si toate documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, faza PUZ si faza DTAC, Proiecte Tehnice si Detalii de Executie, Completare cerere de finantare si Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructii necesare realizarii investitiei ?Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construireparc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina??
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiu de fezabilitate, Studii tehnice, Documentatie de urbanism PUZ, Documentatii tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si toate documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, faza PUZ si faza DTAC, Proiecte Tehnice si Detalii de Executie, Completare cerere de finantare si Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructii necesare realizarii investitiei ?Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construireparc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina??
Nota: Autoritatea contractanta precizeaza ca nu sunt aplicabile prevederile art.28, alin.(7) din OUG nr.34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG nr.77/2012.
Valoarea estimata fara TVA: 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.part. se solicita in cuantum de 8.000 lei, respectiv 1% din val. estim. Pt. gar.part.in alta valuta, echival.in lei va fi conform curs BNR la data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor din anuntul de participare Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, in conformitate cu art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Nota: In cazul unei contestatii si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia inaintata de ofertant ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, respectandu-se prevederile art. 278^1 alin. (1) lit.b) din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, respectiv 4.579, 99 lei. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie: 5 % din pretul contractului, fara T.V.A. Constituire: prin instrument de garantare conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Constit. prin retineri succesive din situatiile de plata, atuncigarantia de buna executie se va constitui dupa cum urmeaza: contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 alin. (3) din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrare in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 3 din Sectiunea Formulare
Nota: Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tert sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006; Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare
Nota: Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tert sustinator, daca este cazul.1. Pentru persoane juridice romane:
- Prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social.
- Prezentare Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente care sa ateste plata obligatiilor exigibile de plata, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2.Pentru persoane juridice straine:
Prezentare Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibilede plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana. Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 3
Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp DoinaEufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-
Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian- Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius Horia, Ulmeanu Ciprian-George .
Nota. Declaratia va fi prezentata si de catre ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr.4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010; Prezentare Declaratie conform Formularului6 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 5
Declaratie privind calitatea de participant; Prezentare declaratie, conformFormularului7 din Sectiunea Formulare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. 1. Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fiziceromane
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator .
Documentul va fi prezentat in in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul??.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie realela data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Ofertantului declarat castigator i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
2.Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, in copie, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Prezentarea de informatii generale, din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 800.000 lei.
Se vor prezentabilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati, vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant.
In cazul in care, din motive
obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea
de a prezenta documentele solicitate, acesta va prezenta si alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.
Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana. Documentele solicitate
trebuie sa fie inregistrate si vizate la autoritatea din tara respectiva.
Nota: Echivalentul in lei a valorilor exprimate in euro se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular8- Informatii generaledin Sectiunea Formulare.Prezentare Formular8- Informatii generaledin Sectiunea FormulareDocumente solicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
Cerinta nr. 2
Experienta similara: un contract similar in valoare de minim 400.000 lei fara TVA, prestat in ultimii 3 ani;
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experinetei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Echivalentul in euro a valorilor exprimate in lei se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv . Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite decatre BNR, aferente anilor respectivi.
Pentru contractul care demonstreazaexperienta similara se vor prezenta :
-Fisa de experienta similara;
-Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumire client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Propunem de asemenea in conditiile in care ofertantii au participat la derularea unor contracte similare in calitate de asociat sa se prezinte contractul de asociere din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de la experienta similara (valoarea serviciilor prestate) sau orice alte documente justificative pentru demonstrarea valorii solicitate ca experienta similara.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?;
Cerinta nr. 3
Referitor la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii , ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca dispun de licente de software specializat in urmatoarele domenii: -software specializat pentru prestarea serviciilor de proiectare;
-software autorizat, specializat pentru studii de vant, simulare productie de energie electrica pentru turbine eoline, estimare pierderi de energie, studii de impact, studii de zgomot, studii de umbrire, analiza financiara si economica;
-software specializat pentru modelarea, analiza si proiectarea sistemelor electrice in vederea intocmirii Studiului de Solutie la SEN.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Personal tehnic (cheie) responsabil pentru indeplinirea contractului :
a. Manager de proiect
Cerinte: Studii superioare si studii postuniversitare/ specializare in management de proiect obtinuta in urma unor cursuri recunoscute national (CNFPA) si/sau international; Experienta in calitatea de manager de proiect, respectiv sa fi condus minim 1 (un) proiect in calitate de manager de proiect.
b. Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Cerinte: Studii superioare si specializare in accesare fonduri structurale si de coeziune europene obtinuta in urma unor cursuri recunoscute national (CNFPA) si/sau international; Experienta specifica in intocmirea Analizei Cost Beneficiu si completarea CRF, respectiv implicarea in cel putin 1(un) proiectsimilarc. Arhitect
Cerinte: Studii superioare?specializarea arhitectura; Experienta generala in realizarea proiectelor de arhitectura a constructiilor.
d. Inginer proiectant specialitatea rezistenta
Cerinte: Studii superioare in domeniu; Experienta specifica in pozitia propusa in cadrul echipei.
e.Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice
Cerinte: Studii superioare in domeniu; Experienta specifica in proiectarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile.f. Arhitect/ urbanist
Cerinte: Studii superioare specializarea arhitectura; Specialist cu drept de semnatura in urbanism si amenajarea teritoriului ? simbol D/D3/Dz0, conform Hotararii Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 101/29 iulie 2010.
g.Inginer topograf
Cerinte: Studii superioare; Atestat/autorizare in domeniul topo, conform Ordin ANCPI nr.107/2010, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
h. Inginer geolog
Cerinte: Studii superioare specializare geologie; Experienta specifica in pozitia propusa in cadrul echipei.
i. Inginer proiectant instalatii electrice atestat ANRE
Cerinte: Studii superioare in domeniu; Atestat/autorizare ANRE gradul IV, conform Ordin ANRE nr.90 /2009.
j. Inginer specialist in evaluarea potentialului eoliansi proiectarea parcului eolian
Cerinte: Studii superioare si specializare in evaluarea potentialului eolian si proiectarea parcurilor eoliene obtinuta in urma unor cursuri recunoscute national si/sau international; Experienta specifica in pozitia propusa in cadrul echipei.k. Elaboratorstudii de impact pentru protectia mediului
Cerinte: certificat/atestat ca elaborator studii de impact pentru protectia mediului, inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, conform Ordin MM nr. 1.026 din 27 iulie 2009.l. Auditor electro-energetic
Cerinte: Studii superioare; Atestat/autorizare in specializarea auditor electro-energetic conform Ordin MDRT nr. 2237/2010.
m. Inginer proiectant drumuri
Cerinte: Studii superioare specializarea drumuri; Experienta profesionala generala in domeniu
Cerinta nr. 5
Cerinte pentru personalul alocat: : CV-uri si documente care demonstreaza studiile/calificarea/ atestarea experientei specifice pentru pozitia propusa in cadrul echipei, respectiv: diplome de studii, certificate/atestate valabile la data limita de depunere ofertelor, (acolo unde sunt solicitate aceste atestate). Pentru personalul al carui angajament a fost obtinut in vederea derularii contractului, completarea unei declaratii de disponibilitate sau angajament de participare, pentru serviciile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala.
Nota: O persoanapropusa poate cumula cel mult doua din pozitiile mentionate mai sus
Persoanele desemnate in cadrul echipei propuse de ofertant pot fi angajati ai ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/sustinatorului tert, conform Ordinului 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
Cerinta nr. 6
Declaratie privind privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Certificarea conform standardului de mediu ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Copie document, cu mentiunea "conform cu
originalul".
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si
ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
PrezentareFormular 9 si Anexa din Sectiunea Formulare.Prezentare Formular 10 - Fisa de experienta similara din Sectiunea FormulareDocumente solicitateDeclaratie conform Formular 11 si Anexa din Sectiunea FormulareDeclaratie conform Formular 12 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentare Formular 12 din SectiuneaFormulare;Prezentare: Formular 12a din Sectiunea FormulareFormular 12b din Sectiunea FormulareDocumentele solicitatePrezentare Formular 13 din SectiuneaFormulare;Subcontractii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5 din SectiuneaFormulare;Documentul solicitatDocumentul solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Metodologia de gestionare a riscurilor
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta, B-dul Tomis nr.51, Constanta, judetul Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, urmare a evaluarii ofertelor acestea vor avea un punctaj egal, oferta care se va clasa pe primul loc va fi oferta cu pretul cel mai scazut.In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, se va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis , iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc.DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DECALCUL: 1.Pretul ofertei: a)pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim de 80 puncte; b)pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel: Pn=(Pmin/Pn)x puncatj maxim alocat;2.Metodologia de gestionare a riscurilor: a)pentru cel mai mare numar de riscuri NR (max) se va acorda se va acorda punctajul maxim de 20 puncte b)pentru alt numar de riscuri NR(n), mai mic decat numarul prevazut la lit.a), punctajul se acorda astfel: P(n)=(NR(n)/NR(max))x punctaj maxim alocat P (n) ?punctajul ofertei evaluate (n) NR(max) ? reprezinta numarul maxim de riscuri identificate in oferta, corespunzator cerintelor de evaluare NR(n) ? reprezinta numarul de riscuri pe care ofertantul ?n? le-a identificat in oferta, corespunzator cerintelor de evaluare Numarul de riscuri identificate va fi de minim 3, conform caietului de sarcini. Pentru un alt numar de riscuri mai mic de 3 oferta va fi considerata neconforma.Pentru numarul minim de riscuri nu se acorda punctaj (sau punctaj 0).Riscurile care nu sunt aplicabile proiectului si contractului de servicii sau care nu vor fi descrise si analizate conform parametrilor de evaluare nu vor fi numarate/contabilizate la aplicarea algoritmului de calcul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bulevardul Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer