Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare PLAN DE AMENAJARE TERITORIALA ZONALA ( PATZ ) - Municipiul BUCURESTI ( Lotul 1 ) , judetul HARGHITA ( Lotul 2 )


Anunt de participare (utilitati) numarul 61131/11.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 ( Palat CFR ), Etaj 3 , Camera 48 , Aripa Grivita, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala Serviciul Achizitii Publice, Tel.021 / 310.71.55, In atentia: d-lui Craciun Marius Cornel , d-lui Constantin Cezar Mihaescu, Email: [email protected] , constantin.mi[email protected], Fax: 021 / 310.71.55, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ElaborarePLANDEAMENAJARETERITORIALAZONALA ( PATZ ) - Municipiul BUCURESTI ( Lotul 1 ) , judetulHARGHITA ( Lotul 2 )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Mun. Bucuresti ( Lotul 1 ) , Judetul Harghita ( Lotul 2 )
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea Planului de Amenajare Teritoriala Zonala ( PATZ ) pentru : Mun. BUCURESTI Coridor IX paneuropean , tronson Bucuresti Gradistea - Giurgiu (Lotul 1) , judetul HARGHITA Coridor IV paneuropean , tronson Brasov - Simeria (Lotul 2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74224000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obtinerea aprobarii de inscriere in teritoriu a lucrarilor pentru reabilitarea liniei de cale ferata .
Valoarea estimata fara TVA: 230, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :1.400 lei pt. lotul 1 si 1.100 lei pt. lotul 2 (IMM reducere 50%) , prin - scrisoare de garantie bancara, ordin plata + extras cont, depunere numerar casierie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit : Bugetul de Stat - Lotul 1 , Fonduri neeligibile ISPA - Masura ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 Lotul 2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Grupul de operatori economici care se asociaza pentru a depune o oferta comuna trebuie sa prezinte asocierea si sa numeasca liderul de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in sit. prevazute la art. 181 OUG 34- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si de stat .Ofertantii trebuie sa prezinte certificate : - Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: obiectul de activitate si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii 85/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantuluib) Bilanturile contabile, din anii 2006 si 2007, vizate si inregistratec) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a serviciului pentru care ofertantul este considerat calificat trebuie sa fie egala sau mai mare de 260.000 lei pt. participare la lotul 1; egala sau mai mare de 200.000 lei pt. participare la lotul 2 .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Autorizatie emisa de Registrul Urbanistilor din Romania- Certificatului de calitate SR EN ISO 9001 :2001( 9001 :2000 ).- Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au mai intocmit cel putin un un astfel de serviciu. Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani. Contractele vor fi insotite de recomandari semnate si stampilate de beneficiar. Cerinta minima = cel putin 1 contract cu val. egala sau mai mare decat 39.000 lei pentru lotul 1; cel putin 1 contract cu val. egala sau mai mare decat 30.000 lei pt. lotul 2 ; Se pot prezenta pana la 3 contracte cu valori cumulate conf. FDA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2008 11:00
Locul: CNCF "CFR" SA , Directia Comerciala - Serv. Achizitii Publice, mezanin , cam. 24 sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta copii dupa BI / CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
SEVORPREZENTASEPARATDOSARE DE CALIFICARE , OFERTE TEHNICESIOFERTEFINANCIAREPENTRU FIECARELOTINPARTE .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR) , Etaj 4 , Aripa Grivita, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2008 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer