Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie cadastru intabulare, nr. cadastral si inscrierea in carte funciara domeniu privat, evaluare teren la valoarea de piata Statia CF Vaslui


Anunt de participare (utilitati) numarul 89397/23.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Iasi, str. Piata Garii nr. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel.0232/273507, Email: [email protected], Fax: 0232/273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare documentatie cadastru intabulare, nr. cadastral si inscrierea in carte funciara domeniu privat, evaluare teren la valoarea de piata Statia CF Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Linia cfTecuci Iasi, statia CF Vaslui, km 337+860 km 340+484
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie cadastrala, conform H.G. nr. 834/1991, obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, obtinerea numerelor cadastrale pentru domeniul privat si evaluare conform HG. nr. 107/2008 Statia CF Vaslui. Suprafata estimata: 18, 06 ha, linia cfTecuci Iasi, statia CF Vaslui, km 337+860 km 340+484
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare documentatie cadastrala si evaluare, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 63, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 630 lei sau315 leipentru ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M.Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea, fara TVA, a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
poz. 19.B.2.6.1. din Programul restrans de achizitii al CNCF"CFR" SA pe anul 2009 - Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere la art. 181din OUG nr.34/2006
2. Declaratieprivind eligibilitatea ofertantului
3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, la data de 25 oct. 2009 sau ulterior pana la data depunerii ofertei
4.Certificatde inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu maxim 30 de zile inainte de data procedurii de achizitie
Pentru IMM: documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale.Ofertantul va demonstra existenta unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 126.000 lei.
2.Bilantul contabil la data de 31.12.2008.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor prestatii executate in ultimii 3 ani
2. Experienta similara cu recomandarile aferente3. Asigurarea cu personal de specialitate (autorizat ANEVAR), inclusiv responsabilul cu indeplinirea contractului ;
4. Declaratie privind asigurarea tehnica, 5. Documente din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat ANCPI sau OCPI
6.Certificate de atestare al sistemului calitatii SR EN ISO 9001-2001, SR EN ISO 14001 si OH SAS 18001;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2009 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.01.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2009 11:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluarea si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" a anuntului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Condiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavrapoleos nr. 6, Sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Vasile Conta nr. 26, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la luarea la cunostita de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Regionala CF Iasi - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Piata garii nr. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel.0232215600, Fax: 0232215601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2009 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer