Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF


Anunt de participare (utilitati) numarul 134875/20.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str Ciurchi nr.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405620, In atentia: Oana Birladeanu, Email: [email protected], Fax: +40 232405316
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str Ciurchi nr.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405620, In atentia: Oana Birladeanu, Fax: +40 232405316
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str Ciurchi nr.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405620, In atentia: La registratura, Fax: +40 232405316
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Principala locatie a lucrariiJudetele: Iasi, Botosani, Bacau, Neamt
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF pentru Imbunatatirea nivelului de tensiune in retelele de joasa tensiune apartinand E.ON Moldova Distributie SA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Aroneanu, judetul Iasi, val. estimata=17359lei;
2. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Chiriteni, judetul Neamt, val. estimata=27040lei;
3.Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 2 Vaduri, judetul Neamt, val. estimata=14621lei;
4.Imbunatatirea nivlului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 2 Cuci, judetul Neamt, val. estimata=18360lei;
5. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPT 2 Borca, judetul Neamt, val. estimata=5675lei;
6. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA Horia, judetul Neamt, val. estimata=16691lei;
7.Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPT 2 Lapos, judetul Bacau, val. estimata=13019lei;
8. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Bogdana, judetul Bacau, val. estimata=24569lei;
9. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Dragugesti, judetul Bacau, val. estimata=43797lei;
10. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Siretul, judetul Bacau, val. estimata=13687lei;
11. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 2 Crihani, judetul Bacau, val. estimata=9681lei;
12. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 7 Ghimes, judetul Bacau, val. estimata=7144lei;
13. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA Valea Arini, judetul Bacau, val. estimata=26038lei;
14. Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Vorona, judetul Botosani, val. estimata=8412lei;
15. Imbunatatirea nivelului de tensune in reteaua de joasa tensiune aferentaPTA 1 Orasa, judetul Bacau, val. estimata=13019lei;
Valoarea estimata fara TVA: 259, 112RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
lot1=329.82 lei(164.90 lei pt IMM); lot2=513.76 lei(256.88lei pt IMM); lot3=277.80 lei(138.90lei pt IMM); lot4=348.84lei(174.42lei pt IMM);lot5=107.82lei(53.91lei pt IMM);lot6=317, 12lei(158.56lei pt IMM); lot 7= 247.36lei(123.68lei pt IMM);lot8=466.80lei(233.40 lei pt IMM); lot9=832.14lei(416.07 lei pt IMM); lot10= 260lei( 130lei pt IMM); lot 11=183.94lei(91.97lei pt IMM); lot12=135.74lei (67.87lei pt IMM);lot13=494.72lei(247.36lei pt IMM);lot 14=159.82lei(79.91 lei pt IMM); lot 15=247.36lei(123.68 lei pt IMM) Mod de constituire: instrument bancar emis de o soc bancara sau de o soc de asigurari-in original; OP sau fila CEC cu confirmarea de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau. Se va prezenta si decl pe propr rasp privind incadrarea in cat IMM (daca este cazul), in original.Valab gar de part curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valab cel putin 90 de zile de la data limita de dep oferte. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % (5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie este egala cu durata contractului.Restituirea garantiei de buna executie se realizeaza cf art. 92 alin3, lit a, din HG 925/2006.Modul de constituire: ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin (2) ?(4), care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate sau -scrisoare de garantie bancara de buna executie care se va constitui anexa la contract sau -retineri succesive din facturile prezentate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare-Prezentare Formular 12A;2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 13A; Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Sorin-Sebastian POTANC; Director General Adjunct: Catalin DRAGOI; Director General Adjunct: Livioara SUJDEAPersoanele care organizeaza, deruleaza si finalizeaza prezenta procedura de achizitie: Constantin Brinza, Gavriloaie Sergiu, Paula Lucoiu, Stelian Buliga, Oana Birladeanu4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Prezentare Formular 13B;5-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. Persoane juridice romane -Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?, cu cel mult 3 luni inainte de data deschiderii candidaturilor/ofertelor.Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare / altele echivalente;Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. La etapa de evaluare a ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii priv rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care s-a depus certificat emis de ORC in copie, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.Atestate ANRE: -atestat de tip C1A. conform art 12 din ordinul ANRE nr 54/2005.Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care presteaza servicii in instalatiile electrice.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra de afaceri globala Se solicita Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2011, 2010 si 2009) exprimata in lei si euro. Conversia valorilor se face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: 2011:1euro=4, 2379 lei2010:1euro=4, 2099lei 2009:1euro=4, 2373lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de serv prestate in ultimii 3 ani, care va cuprinde serv de natura celor descrise in Caietul de Sarcini Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau de un numar maxim de 5 documente (ctr, pv de receptie, etc) prin care sa se confirme prestare acestor tipuri de servicii, in valoare de cel putin: Lot1-17359 lei; Lot2-27040lei;Lot3-14621lei; Lot4-18360lei; Lot5-5675lei; Lot6-16691lei;Lot7-13019lei; Lot8-24569lei;Lot9-43797lei;Lot10-13687lei; Lot11-9681lei; Lot12-7114lei; Lot13-26038lei;Lot14-8412lei; Lot15- 13019lei;.Serviciile cuprinse in aceasta lista vor fi insotite de certif de buna exec emise de benef serv resp si vor preciza cel putin urm asp: modul de indepl; daca s-au inreg neconf, rec amanate/respinse.
In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind experienta similara detaliata mai sus trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Decl care cont inf priv personalul tehnic de specialitate, preg prof si calif cadrelor de conducere in ult 3 ani
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Daca operatorul economic nu are subcontractanti, se va completa formularul cu datele de identificare si cu textul: ?Nu exista subcontractanti? In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de servicii, are obligatia de a preciza: 1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din total serviciilor prestate 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Subcontractantii vor prezenta si declaratia priv neincadrarea in preved art 69 ind 1 din OUG34/2006
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardelor de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Conform L13/2007 si Ord. ANRE NR. 24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertanti, asociati, subcontractanti) care presteaza servicii in instalatiile electrice.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2012 10:30
Locul: Str. Ciurchi nr. 146-150, Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii firmelor sau imputernici pot participa la sedinta de deschidere ce va avea loc la sediul E.On din Str. Ciurchi nr. 146-150, Iasi.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Fisa curenta reprezinta o copie a fisei cu numarul 22135. Data respingerii ANRMAP: 21.03.2012. ora 17:491.Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei.2.Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected], se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea: ?Documente si clarificari?.3.In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor se va face in functie de cel mai avantajos pret ofertat. In cazul in care si pretul ofertat este egal, departajarea ofertelor se va face in functie de o noua oferta financiara depusa in plic inchis.4. Explicatii pentru duratele si termenele stabilite: Durata contractului (conf. referatului de achizitie ) ? 6 luni ? de la data semnarii contractului de ambele parti (reprezinta termenulmaxim de valabilitate a contractului )Durata de executie (conf. CS cap. 10.2)? 30 zile ? reprezinta durata de intocmire aSF-ului , inclusivavizarea in CTE E.ON Moldova Distributie SATermenul de predare (conf. CS cap.3.21 si 11.2)-maxim 45 zile de la data predarii amplasamentului- reprezinta data la care SF-ul este predat la sediul autoritatii contractante cu proces verbal de predare ? primire . Predarea amplasamentuluise va face in cel mult 7 zile de la data semnarii contractului.5. Prezentarea pieselor desenate in format dwg. AUTOCAD - se accepta si in alt format compatibil.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term dep contest: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Aut contract pe care il considera nelegal(confO.U.G.34/2006, art.2562).contest se vor solutiona conf.Art255 si cap.IX din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Ciurchi, nr.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405048, Fax: +40 232405998
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2012 17:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer