Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico-economica fazele PT CS DE SI DTAC pentru punerea in opera a obiectivului de investitie: Consolidare de mal rau Tisa la Sarasau Ciarda, jud. Maramures


Anunt de participare numarul 112325/29.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala:  Vanatorului nr. 17, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Punct(e) de contact:  Ana Semerean, Tel. 0264-433028, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico-economica fazele PT CS DE SI DTAC pentru punerea in opera a obiectivului de investitie: Consolidare de mal rau Tisa la Sarasau Ciarda, jud. Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: loc. Sarasau - Ciarda, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de proiectare a documentatiilor tehnico-economice fazele PT CS DE DTAC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare ?elaborare documentatii ? fazele P.T.+DE, C.S., documentatii avize acorduri, studii necesare elaborarii PT si D.T.A.C., studiu de impact asupra mediului si asistenta tehnica pe perioada derularii executiei lucrarilor
Valoarea estimata fara TVA: 482, 738.72RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile Art. 122 alin. j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare solicitata 7.000 lei, garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, platile se vor efectua lunar din Trezoreria Mun. Cluj Napoca
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la data atribuirii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in articolele 180 si 181 din OUG 34/2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat de inmatriculare inclusiv certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte domeniul de activitate, nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetul local, certificate de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la fondul de asigurari de sanatate, a contributiei la fondul ajutorului de somaj, informatii generale despre ofertant, istoricul litigiilor, documentele vor fi prezentate in original si in copie legalizata si valabile la data deschiderii ofertelor. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. altele. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009, fisa privind informatiile financiare - exercitiu financiar pozitiv, obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, denumirea contractului beneficiarul, valoare contractului din care in anul 2010, informatii privind cifra de afaceri. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima impusa pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani este de: 960.000 lei sau echivalentul in euro 223.276, 58 EURO (1 Euro la data de 25.11.2010 = 4, 2996 LEI) Obs. Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 % cu conditia prezentarii formularului DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de experienta similara cu recomandare din partea beneficiarului, lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil cu executia lucrarilor (CV-uri, atestari, etc.), efectivele medii anuale ale persoanelor angajate, declaratie privind dotarile cu mijloace de transport, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, lista subcontractantilor, standarde de calitate si de protectia mediului ISO 9001 ISO 14001 si ISO 18001, informatii privind masurile de protectia muncii si protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari. Cerinte obligatorii: 1. Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului conform Ordinului nr.1671/2007 pentru domeniile: a) intocmirea studiilor hidrologice; b) intocmirea studiilor hidrogeologice; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor si d)elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.2. Certificat de autorizare eliberat de A.N.C.P.I. (O.N.C.G.C.) conform Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 107/2010 pentru: - persoane fizice: categoria B sau C;sau- persoane juridice: clasa a III-aLipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi incheiat si indeplinit cel putin 1 (unu) contract de servicii cu o valoare egala (sau mai mare) de 480.000 lei (fara T.V.A.) sau echivalentul in euro, 111.638, 29 EURO (1 Euro la data de 25.11.2010 = 4, 2996 lei), contracte al caror obiect a fost prestarea unor servicii similare - proiectare lucrari de constructii hidrotehnice si amenajari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2010 13:00
Locul: Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa str. Vanatorului, nr. 17 Cluj Napoca, Jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  3400, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Tel. 0264433028, Fax:  0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2010 21:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer