Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico-economica pentru realizarea Campusului Scolar Hida


Anunt de participare numarul 26779/06.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HIDA (PRIMARIA COMUNEI HIDA)
Adresa postala: Hida, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru-Dorian Balota, Tel.0260.628565, Email: [email protected], Fax: 0260.628565
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru realizarea Campusului Scolar Hida
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: localitatea Hida, judetul Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea proiectelor tip de la firma desemnata de MEC;efectuarea studiilor geotehnice; elaborarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic, adaptarea la teren a proiectelor tip insotite de detali de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, sistematizare interioara, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74225000-2 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.1)
74233200-3-Servicii de inginerie geotehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Campus Scolar compus din : scoala cu 10 sali de clasa;4 ateliere; cantina 100 locuri; camin elevi 98 locuri;10 garsoniere profesori, teren de sport, sistematizare verticala a incintei; utilitati si anexe gospodaresti; imprejmuire campus
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantia de participare este de 1000 lei- garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat, conform HGR 454/2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia privind eligibilitatea;declaratie privind neincadrarea in prevederile OUG nr.34/2006; dovada privind plata obligatiilor catre bugetul local si de stat; certificat constatator emis de ORC/autorizatie de functionare/alte echivalente;documente de inregistrare/atestare/apartenenta din punct de vedere profesional sau similare in fucntie de tara de provenienta a operatorului economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii privindcifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;
- ultimul bilant contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie minim 250000 lei;
-sa nu fi inregistrat pierderi
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista prestarilor de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani;
- doatarea cu personal de specialitate, CV-urilor acestora;
- dotare tehnica;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- prezentarea a 3 contracte similare a caror valoare cumulata sa fie minim 100000 lei dovedite cu contracte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la caseria Primariei Hida
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 10:00
Locul: sediul PrimarieiHida, localitatea Hida, Strada Sfatului, nr.1, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti aiofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, Nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02131004641, Email: [email protected], Fax: 02131004642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: Str. T. Vladimirescu, Nr. 12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260611085
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta asupra deciziilor autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Hida
Adresa postala: Str. P-ta Sfatului, Nr. 1, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Tel.0260628301, Email: [email protected], Fax: 0260628565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2007 18:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer