Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatii cadastrale


Anunt de participare (utilitati) numarul 142563/18.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana , ,Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: serviciu Achizitii Publice al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374/176069, In atentia: Cotruna Cristina, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: serviciu Achizitii Publice al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374176069, In atentia: Cotruna Cristina, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare documentatii cadastrale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: E.M.C. Rosia Pesteana
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiilor cadastrale in scopul obtinerii numerelor cadastrale si inscrierea in cartea funciara a proprietatilor ce urmeaza a fi achizitionate pentru asigurarea fronturilor de lucru in Cariera Rosia, Cariera Pesteana Nord si Cariera Pesteana Sud.Valoarea estimata in intervalul de 110000 ron si 146500 ron. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima de 146500 ron reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, in temeiul art.6(3) din HG 925/2006.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea unui numar de 220 buc.documentatii(pt.2013)-293 buc.? nivel maxim pana la care va fi posibila o suplimentare.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima de reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, in temeiul art.6(3) din HG 925/2006.Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art.36 lit.e) si lit.e1) din HG nr.925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata fara suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 110, 000 si 146, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.de 146500lei prin supl.la niv.max.a cant.serv.in tem.art.6(3)din HG925/2006.Val.110000?val.2013
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2.100 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia pentru participare se poate constitui prin modalitatile de constituire reglementate de art.86, alin.(1) din HG925/2006 actualizata la zi. (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formular nr. 2 model anexat).Contul autoritatii contractante este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu.Autoritatea contractanta permite si posibilitatea depunerii in casierie a sumei in numerar.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute la art.87, alin.(1) din HG925/2006 actualizata la zi.In oricare din situatii dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidere.IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indiferent de modul de constituire al garantiei de participare, se va retine contestatorului din garantia de participare o suma conform prevederilor la art. 278?1 lit.a) din OUG 34/2006.Conditiile de restituire a garantiei de participare: in conformitate cu art.88 din HG 925/2006 actualizata la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM);Modul de constituire al garantiei de buna executie: conformart.90 din HG 925/2006- de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat;
- prin depunere la casierie ;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011.Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitati legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, -prezentarea Formularul nr. 12A, model anexat;Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original- prezentare Formularul nr. 12B, model anexat;Cerinta nr. 3-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura-prezentare Formularul 12D, model anexat;Cerinta nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Braia Alexandru Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion - Director - Directia economica, Mohora Marius - Sef Serviciu Achizitii Publice, Cocolea Ion ? Ing.Sef Investitii, Bucica Stelian, Dinu Marilena, Cotruna Cristina, Tivig Cerasela.Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul.-prezentare Formularul 12D, model anexat;Cerinta nr. 5-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010-prezentare Formular 12E, model anexat;Cerinta nr. 6-Informatii generale; Prezentarea Anexei 23 - Fisa de informatii generale, model anexat . Cerinta nr. 1-Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.-prezentare Certificat constatator;
Cerinta nr. 2-Autorizatia eliberata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliarain conformitate cu Ordinului A.N.C.P.I. nr.107 din 29 martie 2010, pentru persoana juridica sau persoana fizica pentru categoria de lucrari B vizata la zi, - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.
In cazul in care valabilitatea autorizatiei nu acopera toata perioada contractului, ofertantul va prezenta un angajament prin care isi va prelungi valabilitatea autorizatiei pe toata perioada contractului. In cazul asocierii, dovada autorizarii conform Ordinului nr. 107/2010 al ANCPI va fi prezentata de catre fiecare asociat care va presta in cadrul contractului activitati ce necesita aceasta autorizare.-Prezentarea autorizatiei pentru prestarea acestor servicii, vizata la zi, - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de prestare de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA; DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul (lei fara TVA), in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul ofertei poate fi imbunatatit: nu exista limite. In cursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25247
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2013 10:30
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Durata contractului este pana la 31 Decembrie 2013 cu posibilitatea de prelungire cu o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexatIn cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg JIiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer