Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bec


Anunt de participare numarul 117086/15.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  CRISTIAN UNGUREANU, Tel. 0251408200, int.361, 362, Email:  [email protected], Fax:  0251408230, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bechet.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni ? jud.Dolj, Dispensarul TBC Bechet jud. Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bechet
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bechet
Valoarea estimata fara TVA: 29, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 500 leiGarantia de buna executie: 5 % din pretul fara TVA al contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie conform art.180 si 181 din OUG NR.34/2006, CUI, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, certificat de autorizare eliberat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generalecuprinzand cifra medie de afaceri din ultimii trei ani 2007-2009, Bilant contabil la data de 31.12.2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele servicii de cadastru prestate in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), Lista persoanelor direct responsabile cu indeplinirea contractului , precum si a personalului de specialitate, Declaratie privind dotarile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului , ISO 9001( sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cel putin un contract avand ca obiect elaborarea de documentatii cadastrale pentru inscriere in cartea funciara la care s-a obtinut avizul OCPI, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.- 1 ing. cadastru, autorizat de A.N.C.P.I.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2011 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Consiliul Judetean Dolj, in calitate de autoritate contractanta , si-a propusachizitionarea , pe anul 2011, a serviciilor pentru elaborarea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor, drumurilorjudetene, terenurilor aflate in domeniul public al Judetului Dolj.Aceste servicii suntfinantate atat din bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2011 cat siprin programele cu finantare exerna, serviciile fiinddefalcate pe loturisi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte.Atribuirea contractelor de servicii pentru elaborarea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor, drumurilorjudetene, terenurilor aflate in domeniul public al Judetului Dolj, sunt prevazutein Programul achizitiilor publice aprobat pe anul 2011, prin procedura de ?licitatie deschisa?.Avand in vedere cele mentionate si tinand cont de prevederile art.28 alin.(3) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantaa procedat la initierea atribuirii contractului de servicii ?Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bechet?, prin procedura ?licitatie deschisa?, cu o valoare estimata de 29.200 lei.Consideram ca cele prezentate sunt intemeiate si motivele justifica alegerea procedurii ?licitatie deschisa? pentru atribuirea contractului de servicii ?Elaborare documentatii cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara (documentatie pentru prima inscriere) a imobilelor : Centrul Scolar Beethoven Craiova, Str.Beethoven, nr.2, Spitalul Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, Dispensarul TBC Bechet?, respectiv ?licitatie deschisa?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala:  str.Unirii, nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Tel. 0251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2011 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer