Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare Harti de risc la nivelul judetului Buzau


Anunt de participare numarul 86457/12.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Cristina Grigore, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Harti de risc la nivelul judetului Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului/sediul Consiliului Judetean Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Harti de risc la alunecari de teren pentru unitati administrativ-teritoriale din judetul Buzau, respectiv redactare hartii de hazard scara 1 :25.000; 1 :50.000, redactarea hartii de risc de detaliu scara 1 :5.000 sau mai mare, evaluarea vulnerabilitatii elementelor expuse, ale pagubelor materiale si ale pierderilor umane, realizarea hartilor de risc prin suprapunerea tuturor datelor si aleinformatiilor acumulate, formularea propunerilor de solutii pentru reducerea riscului la alunecari de teren, se vor limita pe cat posibil interdictiile de construire: acestea vor fi prevazute in situatii bine justificate, sustinute prin studii de specialitate (studii geotehnice, geologice, stabilitate versanti), realizarea de harti de risc pentru sectiunea de drumuri judetene pentru comunele Gura Teghii, Lopatari, Viperesti si Zarnesti».
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatorul va furnizain 8 exemplare 4 originale, 4 copii si 2 ex. pe suport electronic utilizand o platforma de lucru ArcView sau ArcInfo (pe CD in 2 ex.) intr-un sistem informational integrat avand la baza banci de date informatizate si harti digitale in format compatibil cu sistemul de reprezentare AutoCAD utilizat in institutia noastra pentru urmatoarele obiective: Comuna Gura TeghiiComuna LopatariComuna VernestiComuna Zarnesti
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din bugetul propriu al judetului Buzau.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006Declaratie in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetele locale, in original sau copie legalizataDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizataCodul unic de inregistrare in copie legalizataActul constitutiv (contract de societate sau statutul societatii) in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul B2 - Informatii generaleBilanturi contabile la 31.12.2005, 31.12.2006 si 31.12.2007, vizate si inregistrate de organele competenteFormularul B8 - Contracte de referinta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra medie de afaceri de minim: 200.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractantiLista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantulDeclaratie privind asigurarea cu personal de specialitate.Dovada implementarii unor sisteme de asigurare a calitatii compatibile cu standardul ISO 9001.Declaratie calitate participant la proceduraDeclaratie privind protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi indeplinit in ultimii 3 ani a cel putin un contract de prestare servicii similare (realizare harti de risc pentru mai mult de 2 unitati admininstrativ teritoriale). Ofertantul trebuie sa fi implementat un sistem de management al calitatii compatibil cu standardul ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere: Nu se admit oferte cu T Ex mai mare de 60 zile
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2009 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 5 zile de la luarea la cunostinta a actului considerat ilegal sau de lipsa emiterii unui act de catre autoritatea contractanta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238-414112, Email: [email protected], Fax: 0238-725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2009 21:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer