Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, Verificarea proiectului, Achizitie de bunuri si e


Anunt de participare numarul 112287/02.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Bucosnita (Primaria Bucosnita)
Adresa postala:  bucosnita nr 154, Localitatea:  Bucosnita, Cod postal:  327060, Romania, Punct(e) de contact:  gheorghe paica, Tel. 0255-519400, Email:  [email protected], Fax:  0255-519419, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, Verificarea proiectului, Achizitie de bunuri si executie de lucrari pentru proiectul integrat ?Modernizare strazi in comuna Bucosnita, canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiinta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Bucosnita
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, Verificarea proiectului, Achizitie de bunuri si executie de lucrari pentru proiectul integrat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, Verificarea proiectului, Achizitia de bunuri si Executie de lucraripentru proiectul integrat ?Modernizare strazi in comuna Bucosnita, canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiintare si dotare centru de zi pentru persoane varstnice sat Petrosnita, achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin?, calculata pe bazabugetului indicativ centralizator aprobat, este de 8.471.243 lei, fara TVA lei
Valoarea estimata fara TVA: 8, 471, 243RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 169.000 lei - Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului (faraTVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala - FEADR Masura 3.2.2 si Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere /Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei:
Declaratii privind privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 .Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art.180si art.181 din OUG nr. 34/2006Ofertantul va prezenta, Certificatul de atestare fiscala emis de DGFP si document privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificatul fiscal pentru persoanele juridice din Romania, Doc vor fi prez in orig sau copie legaliz, la care se va alaturatraducerea autoriz si legaliz. In lb romana
Prezentarea cazierului fiscal in original eliberat de DGFP si prezent. cazierului judiciar in original- Certificat Unic de Inregistrare (C.U.I.) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in termen de valabilitate la datei deschiderii ofertelor), in original sau copie legalizata.
Ofertantul sa fie legal inregistrat.
-Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei:
Se va completa formularul anexa nr.11 -Informatii generale.
Se vor prezenta pentru ultimii trei ani, respectiv 2007, 2008 si 2009 bilantul contabil insotit de contul de profit si pierderi, vizat si inregistrat la organele competente.Valoarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de minim 16.940.000 lei. Scrisori de bonitate din partea bancilor (eliberate cu cel mult 30 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei), in original sau copie legalizata
Documente prin care operatorul economic demonstreaza ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 3 luni in suma de 1567700 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestatii de servicii in ultimii 3 ani; pentru pr. finalizate: fisa experienta similara, proces verbal receptie sau contract sau recomandareDecl privind lista principalelor lucrari exec in ultimii 5 ani; pentru pr. finalizate: fisa experienta similara, proces verbal receptie sau contract sau recomandareDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 aniDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de proiectare si executie lucrari (alocate pt indeplinirea coresp a contr);.PrezentareCertificateISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
?Proiectare Canalizare si statie epurare: max 2 contracte in val totala de minim 218000 leifaraTVA;?Proiectare Drumuri: max 2 contracte in valtotala de min 97600 lei faraTVA;?Proiectare Constructii civile: max 2 contracte in valtotala de min 55700 leifaraTVA;?Lucrari Canalizare si statie epurare: max 2 contracte in val totala de minim 3058960 lei fara TVA;?Lucrari Drumuri: max 2 contracte in valtotalade min 3898914lei faraTVA;?Lucrari Constructii civile: max 2 contracte in valtotala min 946574lei faraTVA.Pentru serviciile de de proiectare: -min 1 manager de proiect cu certificat recunoscut sau document echivalent din tara de origine;
-min 1 inginerC.F.D.P, min 3 ani vechime;
-min 1 inginer CH min, 5 ani vechime necesar ptindepl.contract pt.statia epurare;
-min 1 inginer CH, min 3 ani vechime necesar ptindepl.contract pt.canalizare;
-min 1 arhitect cu drept de semnatura, min 3 ani vechime;
-min 1 inginer C.C.I.A., min 3 ani vechime;
-mini 1 inginer instalatii electrice, min 3 ani vechime.Pentru executie lucrari: -Sef punct lucru: min 10 ani vechime, studii superioare specialitatea constructii;
-manager de proiect specialitatea inginer drumuri si poduri, certificat recunoscut sau docum. echivalent din tara de origine;
-Responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat conformprevederi legale in domeniul hidro-edilitar;
-RTE, atestat conformprevederi legale in constructii civile;
-Responsabil pentru calitate: inginer autorizatie CQ drumuri si poduri sau document echivalent;
-Responsabil pentru calitate: inginer autorizatie CQ constructii civile sau document echivalent;
-Responsabil pentru calitate: inginer cu autorizatie CQ edilitare sau document echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de executie a proiectului
20%
Descriere: componenta tehnica
3.
Programul de aisigurare a calitatii lucrarilor
20%
Descriere: componenta tehnica
4.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
10%
Descriere: componenta tehnica
5.
Planul propriu de protectie a muncii si PSI
10%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 5 / 11.11.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2010 11:00
Locul: Primaria Bucosnita Nr. 154
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant sau reprezentantimputernicit al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR, Masura 3.2.2.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.021/310.46.41, Email: [email protected] , Fax: 021/310.46.42, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara? Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Tepes Voda nr.2A, Localitatea: Timisoara, Romania , Tel 0256/494650; 0256/498054;0256/498721, Email: [email protected], Fax: 0256/498092, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256498721, Email:  [email protected], Fax:  0256498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Bucosnita
Adresa postala:  Bucosnita, str. Principala nr. 90 Localitatea: Bucosnita, Cod postal: 327060, Romaniaprimar Paica Gheorghe, Tel: 0255519400 , Fax: 0255519400, Localitatea:  Bucosnita, Cod postal:  327060, Romania, Tel. 0255519400, Email:  [email protected], Fax:  0255519400
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2010 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer