Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezil


Anunt de participare numarul 86557/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala: COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Punct(e) de contact: ROMEO MARCEL APOPI, Tel.0263/270220, Email: [email protected], Fax: 0263/270034, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AUTORITATE PUBLICA LOCALA
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezile judetul Bistrita-Nasaud, reabilitare drum, retea de canalizare, constructie camin de batrani si realizarea unui atelier de ceramica populara - in comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare tehnica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul de servicii de proiectare tehnica pentru constructii de lucrari publice, conform HG 28/2008 si a Ordinului 863/2008 Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Locuintelor (elaborarea proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor-faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor)
Valoarea estimata fara TVA: 307, 392RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie in suma de 3250 leiGarantie de buna executie 5 % din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PNDR Masura322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare, conf.art.44, 45/OUG34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, certificat emis de catre D.G.F.P privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local, Certificatul de inregistrare emis de O.R.C, Certificat constatator emis de O.R.C, Statutul societatii si actele aditionale la zi, imputernicire de semnatura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular Informatii generaleBilantul contabil, inclusiv cont de profit si pierdere, la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008
Cerinte obligatorii: Ofertantul trebuie figureze cu profit net in anul 2008Cifra de afaceri in ultimul an fiscal -2008- trebuie sa fie minim: 350.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completarea si prezentarea formularului 12E - Lista principalelor prestatii de servicii in ultimii 3ani;
2. Proces verbal de receptie/Contract /Recomandare din partea beneficiarului pentru contractele de prestari servicii incluse in formularul 12E;
3. Completarea si prezentarea formularului 12H - Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
4. Completarea si prezentarea formularului 12I - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea (se anexeaza CV-uri in original si diplome, atestate si carti de munca, in copie) pentrupersonalul de conducere si personalul responsabil de indeplinirea contractului (manager de proiect, expertii principali, CQ);
5. Prezentarea de documente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului in vigoare ce se aplica contractului;
6. Prezentarea de certificate cu termen de valabilitate la zi, atestate conform legislatiei in domeniu din care sa rezulte respectarea standardelor de asigurare a calitatii ce se aplica contractului (sistemul de management al calitatii);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Oferta tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2009 12:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV Cluj
Adresa postala: Str Stefan Cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-59.38.65, Adresa internet (URL): http: //www.curteadeapelcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respecta prevederile art. 256, din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Livezile, jud. Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Strada Caminului, 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Tel.0263-270034, Email: [email protected], Fax: 0263-270034
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2009 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer