Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare proiecte de urmarire curenta si speciala pentru constructiile hidrotehnice din AHE Somes


Anunt de participare (utilitati) numarul 148564/17.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: str.Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel. +40 264207800, In atentia: Serviciul Achizitii si Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 264427797, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare proiecte de urmarire curenta si speciala pentru constructiile hidrotehnice din AHE Somes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: amenajarea hidroenergetica Somes
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor reactualiza proiectele de urmarire curenta si speciala pentru constructiile hidrotehnice din AHE Somes, in concordanta cu cerintele caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul serviciilor este particularizat in continutul caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 20, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantum: 400, 00 lei(200, 00 lei pt.IMM).Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.b)Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, valabilitatea garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.c)Modul de constituire a garantiei de participare: ?prin virament bancar in contul Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Cluj, deschis la BCR Cluj-Agentia Manastur: RO36 RNCB 0298 0007 7084 0001.Se va prezenta dovada platii (in original), cu viza bancii;?instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conf.art.86 alin.(1) din HG925/2006, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;?prin depunerea sumei in numerar, la casieria autoritatii contractante Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Cluj, str.Taberei nr.1, jud.Cluj.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. Scrisoarea de garantie bancara(daca este cazul)se va completa conform Formularului nr.15.Scrisoarea de garantie bancara va fi redactata in limba romana/insotita de traducerea legalizata in limba romana(pentru documentele redactate in alte state).Instrumentele de garantare vor fi irevocabile.Se va preciza daca plata garantiei de participare se executa conditionat sau neconditionat. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se va restitui conform prevederilor art.88 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5% (pt.IMM: 2, 5%) din valoarea fara TVA a contractului.a)Operatorul economic invitat sa semneze contractul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii acestuia.b)Garantia de buna executie se poate constitui prin: ?depunerea la casierie a sumei in numerar;?instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conf.art.90 al.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Valabilitatea instrumentului de garantare va fi cel putin egala cu durata de prestare a serviciilor.Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract.Scrisoarea de garantie bancara, daca este cazul, se va completa in conformitate cu Formularul nr. 16. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa conditionat sau neconditionat. Constituirea garantiei de buna executie este conditie de incepere a obligatiilor contractuale privind prestarea serviciilor.Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul convenit de parti, conduce la rezilierea contractului si pierderea garantiei de participare.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in conformitate cu art.92 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind eligibilitatea-Se va completa Formularul nr. 2.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea Ofertantului/ Candidatului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Declaratia se va depune, obligatoriu, si de fiecare ofertant asociat/ tert sustinator-daca este cazul.
Cerinta nr.2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006-Se va completa Formularul nr.3. Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea Ofertantului/ Candidatului/ Ofertantului asociat din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 atrage excluderea Tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Declaratia se va depune, obligatoriu, si de fiecare ofertant asociat sau tert sustinator-daca este cazul.
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va completa Formularul nr.4 Declaratia se va depune, obligatoriu, si de fiecare ofertant asociat sau subcontractant - daca este cazul.
Cerinta nr.4: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006-Se va completa Formularul nr.5. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea Ofertantului/ Candidatului/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratia se va depune, obligatoriu, si de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator-daca este cazul. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Mihail Viorelian STANCULESCU-presedinte DirectoratLucian Aurel COCOS-membru Directorat
Ovidiu AGLICERU-membru Directorat
Mihai TELEANU-membru Directorat
Eugen BRADEAN-membru DirectoratIoan ROGOZ-director SH Cluj
Viorel RUNCAN-director adj.productie SH ClujVictoria Pirv-director adj.economic SH Cluj
Gabriel M.ROMAN-sef serviciu achizitii si logistica SH ClujMarius MALAI-sef laborator UCCH SH Cluj
Sorin BOGATONIU-sef birou achizitii Hidroelectrica SABogdan DAMIAN-serviciu achizitii si logistica SH ClujTeodora VIDREAN-serviciu achizitii si logistica SH Cluj
Cerinta nr.5: Declaratie"Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12.10.2010 - Se va completa Formularul nr.6. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta un certificat care va contine informatii actuale si reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al societatii include prestarea serviciilor care fac obiectul achizitiei publice - in original/copie legalizata/ copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Documente traduse si legalizate care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata, la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Informatii privind situatia economico-financiara.
Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat de organele competente.
B.Informatii generale.
Cifra de afaceri in ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului trebuie sa fie de minim 35 000 lei.
Modalitatea de indeplinire
A1.Prezentarea bilantului contabil.
B1.Se va completa Fisa de informatii generale (Formularul nr.7).Prezentarea de documente edificatoare pentru demonstrarea cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului.Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Lista principalelor servicii realizate in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect
prestarea de servicii similare obiectului contractului-elaborarea proiecte de urmarire curenta si speciala la constructii hidrotehnice categoria A, B, C.
Cerinta minima de calificare:
-suma valorilor serviciilor similar prestate, incluse in contractul/contractele
prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat pragul valoric de 18 000 lei excl.TVA
B.Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune
operatorul economic ofertant
C.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului de servicii
D.Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta o lista cu toti subcontractantii care vor participa la
indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si
specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract.
E.Informatii privind asocierea
Modalitatea de indeplinire
A1.Se va completa Formularul nr.8.Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
A2.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
B1.Se va completa Formularul nr.9.
C1.Se va completa Formularul nr.9.
D1.Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 10. In acest caz se vor prezenta si acordurile de subcontractare, conform
Formularului nr. 11. La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii
contractante iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
E1.Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. Autoritatea
contractanta solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere, sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere (Formular nr.12), fara a fi obligati sa prezinte asocierea intr-o
forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale
viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.
A.Standarde de asigurare a calitatii
-certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditata pentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
B.Standarde de asigurare a protectiei mediului
-certificat SR EN ISO 14001/2005, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificare sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru lucrari similare celei ofertate, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
A.1.Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente, care atesta
respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv, ISO 9001 sau echivalent.
Nota:
1. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;
2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
B.1.Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa
certificate emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv, ISO 14001 sau echivalent.
Nota:
1. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;
2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de
depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SHCJ-48559
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 10:00
Locul: Cluj Napoca, str.Taberei nr.1, sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Odata cu prezentarea ofertelor, operatorii economici ofertanti vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ ofertantului asociat/subcontractantului/ tertului sustinator, in vederea publicarii in SEAP de catre autoritatea contractanta, conform art. 69^2, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SH Cluj - Juridic
Adresa postala: str.Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel. +40 264207800, Fax: +40 264427797
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer