Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare registru local al spatiilor verzi pentru Municipiul Craiova


Anunt de participare numarul 148849/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: str. A.I.Cuza nr. 7, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411651, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare registru local al spatiilor verzi pentru Municipiul Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Elaborare registru local al spatiilor verzi pentru Municipiul Craiova", conform cerintelor caietului de sarcini nr.96343/26.06.2013, Legii nr. 24/2007 republicata si Ordinului M.D.R.T. nr. 1466/2010.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71222100-1 - Servicii de cartografiere a zonelor urbane (Rev.2)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor Caietului de sarcini nr. 93343/26.06.2013.
Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 1088710 RON
Valoarea estimata fara TVA: 1, 088, 710RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20000 lei Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire (conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): virament bancar/O.P. in contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sectiunea Formulare.Nota: Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatoruluicontravaloarea din garantia de participare in conditiile art. 278 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Echivalenta unei garantii de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privindstimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M. - Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (exclusiv TVA). Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 alin (1) , alin (3), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (2) din H.G. 925/2006. In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr.10.1 din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;5. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.
a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Lia Olguta Vasilescu - Primar, Nedelescu Gheorghe ? Administrator Public, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv economic, Stefan Lucia - Director executiv adjunct economic, Covaci Anamaria Mihaela - Director Investitii, Achizitii si Licitatii, Ciuca Delia - Director executiv Directia Servicii Publice, Cretu Cristina, Ungureanu Elena, Chesoiu Vasile, Dole Teodora, Bica Ileana, Mihalcea Elena Gabriela, Badea Ramona, Mioara Paduraru, Monica Culcea, Alin Glavan, Cristian Smarandachescu, Mihaela Rata, Catalin Popa, Adriana Radu.
b) Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cherciu Dan Adrian, Cilibiu Mihai, Cotescu Nicusor, Dasoveanu Dan, Dindirica Lucian Costin, , Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Marinescu Dorel-Cosmin, Nanu Andrei Gheorghe, Pana Ionel, Pirvu Gheorghe, Popescu Nicoleta Laura, Predescu Bianca Maria Carmen, Radu Marin Traian, Sas Teodor Nicusor, Socoteanu Razvan Florentin, Stefanescu Dragota Silviu Cristian, Stefarta Emilian, Toader Vergil, Vasile Marian, Voicu Dorel, Nicoli Marin.6. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: -Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
Din Certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Din Certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. 1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: - Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.Nota: Prin depunerea Certificatului constatator Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.- Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Nota: Prin depunerea acestor documente Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Se va completa Anexa nr.11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare.
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012,
2013) trebuie sa fie cel putin egal cu: 2000000 lei.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii
si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu
50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
2. Bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente.In situatia in carebilantul contabil aferent anului 2013 nu este inregistrat la organele competente pana la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va accepta orice alt document care probeaza cifra de afaceri aferenta anului 2013.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Tert sustinator (daca este cazul).
In conf. cu prev. art. 186, alin (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia
economica si financiara invocand sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoaneirespective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura
sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si art. 181 lit. a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Anexa nr.11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicatde Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare dintre anii 2011, 2012, 2013.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesata cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor.Bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).-Anexa nr. 19 ? Angajament Tert sustinator financiar;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 (Anexa nr. 10.3 din Sectiunea Formulare);
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 (Anexa 10.4 din Sectiunea Formulare);
- Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (Formular nr.1.din Sectiunea Formulare).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani: Se va completa Anexa nr. 15 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din Sectiunea
Formulare.
Lista va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2. Experienta similaraOfertantul face dovada prestarii in ultimii trei ani, de servicii similare cu serviciile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (servicii de cartografiere, servicii de cadastru, servicii de topografie, harti de cadastru digitale), la nivelul a maxim 3 contracte, servicii duse la bun sfarsit, in valoare cumulata de cel putin 1000000lei (exclusiv TVA).
Pentru contractul/contractele de prestari servicii declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta:
- Formular nr. 5 ? Experienta similara din Sectiunea Formulare.
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul privat beneficiar in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, denumirea serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada prestarii serviciilor si daca acestea au fost duse la bun sfarsit.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Prin ?servicii duse la bun sfarsit? se intelege: - servicii receptionate partial; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
- Se va completa Anexa nr. 13 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din Sectiunea Formulare, cu echipamentele tehnice, utilaje, instalatii echipamentele tehnice.
- Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dipozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice declarate ca fiind necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant, eventualele neconcordante intre cele declarate si ceea ce exista, putand duce la descalificarea ofertantului.
4. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
- Completare anexa nr. 14- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale
ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani.In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va prezenta Anexa nr. 14 din Sectiunea Formulare.
5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care
dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre
ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Completare anexa 17- Informatii referitoare la personalul de conducere, cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
6. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului de servicii.
Ofertantul va face dovada ca dispune de personalul de specialitate necesar pentru prestarea serviciilor care fac obiectul acestui contract:
1)ingineri de geodezie/cadastru/topografie, angajati ai ofertantului sau al caror angajament de participare a fost obtinut, autorizati ANCPI in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996;
2) ingineri silvici, angajati ai ofertantului sau al caror angajament de participare a fost obtinut;
Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului se vor prezenta urmatoarele documente:
- pentru pozitia 1: - copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale certificatelor de atestare/legitimatii si angajament de participare in original, semnat si datat
- pentru pozitia 2: - documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, dupa caz, angajament de participare/declaratie de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat;
- diploma studii de profil, incopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita dupa caz, de traducerea autorizata a acesteia in limba romana.
7. Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii.
Ofertantul va prezenta:
- declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul va dovedi faptul ca la
elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului, si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii
contractului de prestari servicii
8. Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia
sa o subcontracteze (Daca este cazul).
Se va completa Anexa nr.18 ? Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si specializarea acestora, procentul de subcontractare si parea din contract care va fi subcontractata.
Subcontractantii declarati vor completa Formular nr.1 - Declaratie privind
neincadrarea intr-o situatie de conflict de
interese din Sectiunea Formulare.
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa
indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea
contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor
incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta
in oferta, care se constituie in anexa la
contract.
9. Tert sustinator (daca este cazul). In conf. cu prev. art. 190, alin (2) din OUG
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul
isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care
asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Standarde de asigurare a calitatii in conformitate cu standardele europene
relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului (ISO 9001:2008 sau echivalent) pentru serviciile care fac obiectul contractului (cadastru, topografie, cartografie).Ofertantul va prezenta: - certificat/ documente/alte dovezi care vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Anexa nr. 15 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din SectiuneaFormulare.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 15 din Sectiunea Formulare.- Formular nr. 5 ? Experienta similara din Sectiunea Formulare.- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau decatre clientul privat beneficiar in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, denumirea serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada prestarii serviciilor si daca acestea au fost duse la bun sfarsit.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentrufiecare dintre anii 2010, 2011, 2012. Pentru anul 2013 se va lua in considerare cursul de referinta comunicat de BNR in data de 30.12.2013- Se va completa Anexa nr. 13 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din Sectiunea Formulare, cu echipamentele tehnice, utilaje, instalatii echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
- Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dipozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice declarate ca fiind necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.- Completare anexa nr. 14- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor deconducere in ultimii 3 ani, din Sectiunea Formulare.- completare anexa 17- Informatii referitoare la personalul deconducere, cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului- documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, dupa caz, angajament de participare/ declaratie de disponibilitate al/ale persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat;
- diploma studii de profil, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita dupa caz, de traducerea autorizata a acesteia in limba romana.- certificate de autorizare ANCPI, in termen de valabilitate la data limita dedepunere a ofertelor, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .-Anexa nr.18 ? Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si specializarea acestora, procentul desubcontractare si parea din contract care va fi subcontractata.Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie deconflict de interese din Sectiunea Formulare.- Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici din Sectiunea Formulare; -Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 ? DeclaratiiTert sustinator tehnic si profesional din Sectiunea Formulare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 (Anexa nr. 10.3 din Sectiunea Formulare);
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 (Anexa 10.4 din Sectiunea Formulare);
- Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Certificate/documente/alte dovezi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Daneza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 12:00
Locul: Primaria Mun. Craiova, str. A.I.Cuza nr.7 -Sala Ghe. Chitu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele calificate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii , atunci se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in carecontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Spre informare, puteti consulta site-ul www.certsign.ro, sectiunea Noutati/14.11.2011 ?Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise acum cu o singura aplicatie: shellSAFE Verify?.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa care insoteste declaratia, acesta are obligatia de a mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare - inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea solicitate, in caz contrar oferta va fi respinsa, in conformitate cu prevederile art. 181 lit. e) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. b), respectiv 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova- Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. A.I.Cuza nr.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251415907, Email: [email protected], Fax: +40 251415907, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 17:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer