Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studii de solutie pentru racordarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie/inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica


Anunt de participare (utilitati) numarul 143839/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: B-dul Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel. +40 0241805308, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate contractanta conf. art. 8, litera d) din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare studii de solutie pentru racordarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie/inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In retelele de distributie ale S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 6 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 165, 000 si 9, 910, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lot 1=450.000 lei f.TVA, 10 contracte subsecvente;Lot 2=120.000 lei f.TVA, 5 contracte subsecvente;Lot 3=120.000 lei f.TVA, 5 contracte.subsecvente;Lot 4=120.000 lei f.TVA, 5 contracte subsecvente.;Lot 5=120.000 lei f.TVA, 5 contracte subsecvente;Lot 6=180.000 lei f.TVA, 10 contracte subsecvente;Lot 7=180.000 lei f.T.V.A, 18 contracte subsecvente;Lot 8=180.000 lei f.T.V.A., 10 contractesubsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studii de solutie pentru incadrarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie tensiune si inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica (producatori si consumatori)pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. (lider de asociere)in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. si S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.Valoarea estimata maxima a Acordului-cadru este 9.910.000 lei (fara TVA) cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 5 la Caietul de Sarcini;
Valoarea estimata minima a Acordului-cadru este 1.165.000 lei (fara TVA) cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 5 la Caietul de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a procedurii: 9.910.000 lei fara TVA;
Valorile estimate ale Acordurilor-cadru sunt urmatoarele:
LOT 1: Valoare estimata maxima: 2.560.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 420.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 2: Valoare estimata maxima: 350.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 40.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 3: Valoare estimata maxima: 350.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 75.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 4: Valoare estimata maxima: 400.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 60.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 5: Valoare estimata maxima: 600.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 70.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 6: Valoare estimata maxima: 1.250.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 160.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 7: Valoare estimata maxima: 3.200.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 200.000 lei(fara T.V.A.);
LOT 8: Valoare estimata maxima: 1.200.000 lei(fara T.V.A.); Valoarea estimata minima: 140.000 lei(fara T.V.A.);
Cantitatile estimate ale Acordurilor-cadru sunt definite in Anexele 5 ale Caietelor de Sarcini si in Anexa B a prezentului anunt de participare;
Autoritatea contractanta va incheia acordurile-cadru la valoarea maxima estimata, cantitatile maxime se vor defini in baza pretului unitar obtinut pentru ora de proiectare in urma finalizarii procedurii.
Se va incheia cate un acord-cadru pentru fiecare lot in parte intre autoritatea contractanta si ofertantii situati pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 si 6 cu valorile maxime estimate, dupa cum urmeaza:
Lot 1=2.560.000 lei fara TVA, Lot 2=350.000 lei fara TVA, Lot 3=350.000 lei fara TVA, Lot 4=400.000 lei fara TVA, Lot 5=600.000 lei fara TVA, Lot 6=1.250.000 lei fara TVA, Lot 7=3.200.000 lei fara TVA, Lot 8=1.200.000 lei fara T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 165, 000 si 9, 910, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.cuantum: Lot 1=26.000, 00 lei(13.000, 00 lei ptr IMM), Lot 2=3.600 lei(1.800 lei ptr IMM), Lot 3=3.600 lei(1.800 lei ptr. IMM), Lot 4=4.000 lei(2.000 lei ptr. IMM), Lot 5=6.000lei (3.000 lei ptr.IMM), Lot 6=12.000 lei (6.000 lei ptr.IMM), Lot 7=32.000 lei (16.000 lei ptr. IMM), Lot 8=12.000 lei(6.000 lei ptr. IMM);2.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile si curge de la termenul limita de depunere a candidaturilor. 3.Mod de constituire: conform art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), care va respecta formularistica din Legea 346/2004, actualizata la data prezentei si va fi prezentata in original.Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei contestatii in conf. cu art. 278^1 alin.(1) si alin.(2) din OUG 34/2006 (actualiz), autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a Acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat, o valoare pentru Loturile 2, 3 si 4 calculata conform art. 278^1 alin.(1)litera a) din OUG 34/2006 (actualizata) si pentru Loturile 1, 5, 6, 7, 8 conform art. 278^1 alin.(1)litera b) din OUG 34/2006 (actualizata).Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Curs leu-euro din data de 19.04.2013 este: 1 euro=4, 3663 lei; contul: ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.: Cod IBAN RO33CITI0000000760023019, deschis la Citibank Europe plc.Dublin Sucursala Romania Cuantum: 10%(5%ptr IMM)din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie: a)prin retineri succesive din facturile prezentate, cu depunerea in maxim 15 zile de la semnarea contractului a 0, 5% din valoarea acestuia intr-un cont de garantie bancara de buna executie. Avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta este o societate comerciala cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011 referitoare la achitarea in conturile beneficiarului deschise la trezoreria de stat.;b)Scrisoare de garantie bancara de buna executie care va constitui anexa la contr.;c)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, cu respectarea HGR 925/2006 art. 86 alin. (2) ?(4). D.Restituireq garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 (actualiz.la data prezentei), art. 92, alin.(3) lit.a).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare F2-1. F2-1 se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator;
2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-F2-2. F2-2 se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator;Tertul sustinator trebuie sa faca referinta in Formularul F2-2 la art. 181, literle a), c indice 1 si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-F2-3.Formularul se va prezenta pentru Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator (conform legii 279/2011);Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante: -Director General-Giuseppe Fanizzi
-Director Achzitii Cosmin Trofin-Manager Achzitii -Cristian Bogdan-Responsabil procedura achizitie - Daniela Sarbu-Membri Comisie de evaluare: Violeta Peste, Carmen Iancu, Membri de rezerva Comisie de evaluare: Daniela-Adina Tudoran, Adina-Georgiana Alexe
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta F2-45) Cerinte referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat inclusiv referitoare la bugetul localCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ?original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. 1)Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor
- Persoane juridice romaneCertificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.-Persoane juridice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Ofertantul clasat pe primul loc, va trebui sa prezinte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, documentul, in original/copie legalizata numai in situatia in care a prezentat acest document in copie "conform cu originalul".2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
3) Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea Acordului-cadru.
ptr. Lotul 1: - Atestat emis de A.N.R.E. privind proiectarea de instalatii electrice cu tensiuni nominale de 0, 4 kV -110 kV inclusiv posturi de transformare cu tensiunea de cel mult 20 KV, respectiv C1B;
-Atestat emis de A.N.R.E. privind proiectarea de de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor, respectiv E1;
ptr. Loturile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: - Atestat emis de A.N.R.E. privind proiectarea de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4 kV, respectiv B;
- Atestat emis de A.N.R.E. privind proiectarea de instalatii electrice cu tensiuni nominale de 0, 4 kV -20 kV inclusiv posturi de transformare cu tensiunea de cel mult 20 KV, respectiv C1A;
-Atestat emis de A.N.R.E. privind proiectarea de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor, respectiv E1;
Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine care proiecteaza in instalatiile electrice.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel
putin:
Lot 1:900.000 lei(450.000 lei pentru IMM)
Lot 2:240.000 lei(120.000 lei pentru IMM)Lot 3:240.000 lei(120.000 lei pentru IMM)
Lot 4:240.000 lei(120.000 lei pentru IMM)
Lot 5:240.000 lei(120.000 lei pentru IMM)
Lot 6:360.000 lei(180.000 lei pentru IMM)
Lot 7:360.000 lei(180.000 lei pentru IMM)
Lot 8:360.000 lei(180.000 lei pentru IMM)
Modalitatea de indeplinire
-Prezentare Formular F3;
Conversia valorilor se va face la cursul
mediu anual comunicat de BNR si anume:
2010 ? 1 euro=4, 2099 lei; 2011 ? 1 euro = 4, 2379 lei, 2012- 1 euro=4, 4560 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot in parte, o lista, care va cuprinde servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.
Candidatii vor face dovada ca au prestat, in ultimii 3 ani, servicii similare, in valoare cumulata, de cel putin:
-pentru Lot 1:450.000 lei (fara T.V.A);
-pentru Lot 2:120.000 lei (fara T.V.A);
-pentru Lot 3:120.000 lei (fara T.V.A);
-pentru Lot 4:120.000 lei (fara T.V.A.);
-pentru Lot 5:120.000 lei (fara T.V.A.);
-pentru Lot 6:180.000 lei (fara T.V.A);
-pentru Lot 7:180.000 lei (fara T.V.A.);
-pentru Lot 8:180.000 lei (fara T.V.A);
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular F5 si de documente relevante pentru demonstrarea experientei similare. Avand in vedere specificul serviciilor necesare a fi prestate, documentele relevante solicitate, vor fi copii ale avizelor Comisiilor Tehnice de Avizare sau echivalent ale studiilor de solutie cuprinse in lista mai sus mentionata precum si inscrisuri emise de beneficiarii studiilor de solutie din care sa rezulte valoarea prestatiilor.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si
anume: 2008-1 euro=3, 6827lei;2009 1euro=4, 2373 lei; 2010 ? 1
euro=4, 2099 lei; 2011 ? 1 euro= 4, 2379 lei, 2012- 1 euro=4, 4560lei. Pentru anul 2013-1 euro=4, 3663 la data de 19.04.2013.
Pentru fiecare lot in parte, o declaratie care va contine informatii referitoare lapersonalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat si a persoanelor responsabile de indeplinirea Acordului-cadru.-Pentru Lotul 1:
Candidatul trebuie sa prezinte persoana responsabila de indeplinirea Acordului-cadru si un numar de cel putin cinci proiectanti autorizati, din care cel putin unul sa aiba grad de autorizare A.N.R.E. gradul IV A (proiectare deinstalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala standardizata. Cerinta este considerata minima necesara pentru a dovedi posibilitatea elaborarii de catre candidatsimultan a cel putin 3 studii de solutie. Se vor anexa copii ale autorizarilor persoanelor declarate.
-Pentru Loturile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pentru fiecare lot in parte)Candidatul trebuie sa prezinte persoana responsabila de indeplinirea Acordului-cadru si un numar de cel putin patru proiectanti autorizati, cu grad de autorizare III A (proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune maxima de 20 kV). Cerinta este considerata minima necesara pentru a dovedi posibilitatea elaborarii de catre candidatsimultan a cel putin 3 studii de solutie.Se vor anexa copii ale autorizarilor persoanelor declarate.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular F6
Candidatul va prezenta pentru, fiecare lot in parte, informatii privind dotarea tehnica.
Pentru Lotul 1, Lotul 6, Lotul 7 si Lotul 8 candidatul va prezenta dovada ca detine licenta pentru programul specializat de calcul de regimuri in proprietate/inchiriere etc.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular F7
Pentru resursele tehnice inchiriate ofertantul castigator va
transmite achizitorului in 5 zile lucratoare de la comunicarea
rezultatului procedurii, copii ale contractelor sau conventiilor de
inchiriere si angajamentul de punere la dispozitie
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular F8.In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parti din contractul de prestare servicii, are obligatia de a preciza: 1. Partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total serviciu; 2.Indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora; 3. Datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea
acestora; 4. La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul /
contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta
si care se vor constitui in anexa la contract;
Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate. Conform L13/2007 si Ord. ANRE NR.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti prestatorii de servicii persoane juridice romane si straine care executa/proiecteaza lucrari in instalatiile electrice, pentru partea pe care o
executa/proiecteaza. In cazul in care operatorul economic care a depus oferta are
subcontractant, intreaga responsabilitate ii revine operatorului economic respectiv, iar cerintele de calificare trebuie indeplinite de catre acesta; resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. De asemeni se ia in considerare si autorizarea ANRE a subcontractantului pentru partea din contract pe care o realizeaza acesta.
Informatii privind asociatii
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica
liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia
personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si a standardelor de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin
luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la deschiderea candidaturilor.
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertei.
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001 editia 2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate inaceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2013 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2013 12:30
Locul: S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A, Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.41-43, Sector 1, corp C, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor/ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Procedura de atribuire este negociere cu etapa finala de licitatie electronica. Numarul de agenti economici preconizat: 6; Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul decandidati selectati/preselectati. Daca pe primul loc, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla 2 sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz, acordul-cadru va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Referitor la Acord-cadru si contract subsecvent, clauzele obligatorii si cele specifice sunt delimitate in documentul atasat Anuntului de participare, respectiv: SS7 Documentatie de atribuire, Sectiunile C, D-1 Sectiune C_Draft Acord cadru si contr.subsecvent. Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP. Solicitarile de clarificari se vor transmite la fax: 0372871085. Raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP. Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare. Ofertele admisibile sunt ofertele care nu sunt considerate inacceptabile sau neconforme(HGR 925/2006, art.36, art.79).Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de achizitie publica orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit/si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de oricare dintre societatile din GRUPUL ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului acestuia. (OG 34/2006, art.181, lit.c1). In conformitate cu HGR 925/2006, art.81, comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofetantii nu au dreptul de a-si retrage ofeta in perioada de valabilitate a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers.vatamata poate sesiza CNSC in vederea anulariii actului/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contr. considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE S.A.- Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Buzesti, nr.62-64, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 17:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer