Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Elaborare studiu de fezabilitate, privind modernizarea retehnologizarea grupurilor energetice din cadrul S.P.E.E. Iernut in diverse variante tehnologice?


Anunt de participare (utilitati) numarul 143558/10.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS, NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201947, In atentia: Liliana Deliceanu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Elaborare studiu de fezabilitate, privind modernizarea retehnologizarea grupurilor energetice din cadrul S.P.E.E. Iernut in diverse variante tehnologice?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SNGN Romgaz SA, Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 4 - Sucursala de Productie Energie Electrica ? Iernut, str. Energeticii, nr. 1, judetul Mures
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Elaborare studiu de fezabilitate, privind modernizarea retehnologizarea grupurilor energetice din cadrul S.P.E.E. Iernut in diverse variante tehnologice?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Elaborare studiu de fezabilitate, privind modernizarea retehnologizarea grupurilor energetice din cadrul S.P.E.E. Iernut in diverse variante tehnologice? ? conform caietului de sarcini.
Conform art. 28 alin.(7)din OUG 34/2006 - Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este zero.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar .de part. 20000 lei, valabila 90 zile de la data limita de dep a of. Data de referinta la care se face echivalenta leu/valuta (daca este cazul) la cursul BNR, este cu 5 zile inaintea de data limita de depunere a ofertelor . 1. GP se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatei si poate fi constituita in urm forme: ? virament bancar ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc de asig, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. ? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias de catre SNGN Romgaz SA. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 3. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. AC are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei d) in masura in care C.N.S.C respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma de 4.779, 99 lei , in conformitate cu prevederile art. 278ยน alin. (1) din OUG 34/20006 actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA.b)Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza : Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. 925/2006 - actualizata, se aplica in mod corespunzator.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG 1045/2011.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr. 3 din Cap. III Modele de Formulare
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr. 4 din Cap. III Modele de Formulare
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 5 din Cap. III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Corin Cindrea ? Director General SNGN Romgaz SA
dna. Lucia Ionascu ? Director Departament Economic
dl. Lucian Birsan ? Director Departament Tehnic Achizitii
dl. Horea Bodogae -Director Directia Achizitii
dna. Cecilia Bolchis ? Sef Serviciu Licitatiidna. Cristina Crisan ? economist Serviciul Contabilitate
dl. David Stefan ? Director adjunct tehnic SPEE Iernut
dl. Ocrainiciuc Mihail ? Inginer sef SPEE Iernut
dna. Balea Cristina ? Sef Serviciu Achizitii SPEE Iernut
dl. Mezei Andrei ? Compartiment investitii SPEE IernutCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr. 6 din Cap. III Modele de Formulare Persoane juridice/fizice romane
Ofertantul trebuie sa prezinte:
a) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectul de activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: ?copie conform cu originalul? sau
b) Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(copie ?conf cu originalul?).
Persoane juridice/fizice straine
Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cifra de afaceri
Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de cel putin: 2.000.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr. 7 din Cap. III modele de formulare.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Capacitate tehnica si profesionala in elaborarea studiilor de fezabilitate si a unor modele financiare pentru centrale termoelectrice cu puteri instalate de minim 300MW:
a) O lista a principalelor studii de fezabilitate elaborate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in domeniul sus mentionat, a caror valoare insumata sa fie de minim 1.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr. 8 din Cap. III modele de formulare.
Informatii privind numarul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniOfertantul va prezenta structura echipei de lucru:
a) Structura echipei propuse cu nume si functii nominalizand conducatorul echipei, membrii de baza si alti membrii ai echipei;
b) Curriculum Vitae al membrilor echipei, aratand experienta lor in intocmirea studiilor de fezabilitate, evaluarea activelor, in cunoasterea pietei de energie, in elaborarea de modele financiare, pentru proiecte multi parteneriale sau in proiecte de centrale termoelectrice (putere minima instalata 300MW);
c) Disponibilitatea echipei propuse pe toata durata proiectului
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr. 9 din Cap. III modele de formulare.
Se vor prezenata documentele de certificare a personalului (copii dupa diplomele sau dovada certificarii obtinute de catre personal). Ofertantul va prezenta CV-uri pentru fiecare persoana certificata. Fiecare persoana certificata va intocmi o declaratie de disponibilitate, conform Formularului nr.12 din Cap. III Modele de Formulare.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Se va prezentaFormularul nr. 11 din Cap. III Modele de Formulare, astfel:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului nr. 13 din Cap. III modele de formulare.
Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificareasistemului calitatii:
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2013 13:30
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, Pta. CI Motas, nr. 4, Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36 alin. (2), literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Compartiment Analiza Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201862, Email: [email protected], Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer