Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PLAN DE AFACERI INCLUS PRIVIND IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI WthPC(wood-thermoplastic composites) PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR COMPOZITE LEMN-TERMOPLASTICE /LEMPLAS


Anunt de participare numarul 75402/10.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC ROSAVIL RM.VALCEA
Adresa postala: Str.Calea lui Traian, nr.70, Bl.S19, Sc.C, ap.12, Jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240107, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE PAVEL, Tel.0350-412313, 0741587680, Email: [email protected];[email protected], Fax: -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PLAN DE AFACERI INCLUS PRIVIND IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI WthPC(wood-thermoplastic composites) PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR COMPOZITE LEMN-TERMOPLASTICE /LEMPLAS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: la prestator
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiu specific cu solutii tehnice, tehnologice si financiare pentru implementarea sistemului ROSAVIL de productie inovativ, bazat pe cunoastere, in vederea fabricarii si comercializarii de produse cu valoare adaugata ridicata, ca de exemplu produsele compozite WthPC/LEMPLAS, utilizate in constructii si amenajari , - interioare si exterioare -, in multe alte domenii, inclusiv high-tech.
Solutiile tehnice, tehnologice, economice, financiare etc vor fi incluse in STUDIUL CADRU/GENERAL DE FEZABILITATE referitor la implementarea proiectului de investitii ROSAVIL: CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE IN SISTEM INOVATIV SI ECOEFICIENT;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79415000-6 - Servicii de consultanta in gestiunea productiei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 contract
Valoarea estimata fara TVA: 20, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se cer
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face din fonduri structurale UE; ajutorul de stat si fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Candidati asociati pentru oferta comuna; candidati individuali(persoane juridice); candidati asociati sau individuali sustinuti de o terta persoana (juridica sau fizica) in conditiile legii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a Candidatilor:
Dovada scrisa la zi (data predarii ofertei) privind indeplinirea cerintelor inscrise in Documentatia de atribuire referitoare la: inregistrarea la ORC a activitatii de consultanta; capacitatea profesionala de a aplica serviciul de consultanta licitat, inclusiv prin asociere pentru a prezenta o oferta comuna, respectiv sustinere de catre o terta persoana (juridica si/sau fizica), in conditiile legii; nesituarea intr-una din pozitiile specificate la artg.180, 181 si 190, alin (2.0) din OUG ne.34/2006, actualizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 15
Preselectie conform OUG nr.34/2006, procedura de atribuire NEGOCIERE
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Da
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
244/07.04.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.06.2009 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2009 12:00
Locul: Camera de Comert si Industrie (CCI) Valcea, orasul Rm.Valcea, str. Regina Maria, nr.7;
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali si autorizati de catre prestator
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) 2007-2013
VI.3) Alte informatii
Elaborarea Studiului de Fezabilitate ROSAVIL se va aplica/realiza in riguroasa conformitate cu prevederile procedurale continute in GHIDUL SOLICITANTULUI..., valoarea cuprinsa intre 920.001 5.560.000 lei, si anume: Continutul-cadru, formularul E, pag.69-71; Atribuirea punctajului maxim, pe criterii si subcriterii, motivata prin studiul de Fezabilitate ROSAVIL, anexa 5, pag.88-95, Grila de evaluare tehnica si financiara;.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor Bucuresti
Adresa postala: Sector 3, str.Stravropoleus, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Parchetul de pe langa judecatoria Valcea
Adresa postala: str.Carol I, nr.10, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 024000, Romania, Tel.0250732623
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor Bucuresti
Adresa postala: Sector 3, str.Stravropoleus, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2009 20:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer