Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studiu de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de Mediu pe tronsonul Valcele Ramnicu Valcea, aferent obiectivului Linie noua Valcele Ramnicu Valcea


Anunt de participare (utilitati) numarul 62536/28.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: bogdan gangura, Tel.021/3192433, In atentia: bogdan gangura, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare studiu de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de Mediu pe tronsonul Valcele Ramnicu Valcea, aferent obiectivului Linie noua Valcele Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studiu de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de Mediu pe tronsonul Valcele Ramnicu Valcea, aferent obiectivului Linie noua Valcele Ramnicu Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90312000-7 - Servicii de studiere a impactului asupra mediului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare studiu de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de Mediu pe tronsonul Valcele Ramnicu Valcea, aferent obiectivului Linie noua Valcele Ramnicu Valcea
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este de 2.500 lei - plata se va face prin: chitanta la caseria autoritatii contractante sau scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind situatia personala - Formularul B;
2.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea Formularul A, Sect.III;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 181 din OUG nr. 34/2006Formularul B, Sect.III. (se depune in original);
4. Certif. constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataa impozitelor si taxelor catre stat
Pentru persoane fizice sijuridice romane: Persoanele juridice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:
· Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului. (se depune in copie);
· Certificat const. emis de Of. Reg.Comertului de pe langa Trib. Mun. Bucuresti/ teritorial
Pt. pers. fiz. si jur. straine:
Doc. edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte obiectul de activitate prestarea serviciilor de elaborare studiu de impact asupra mediuluiActe (copie legalizata) din care sa rezulte calitatea de agent economic autorizat si inregistrat: statutul legal, obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
Toate actele care se depun, vor fi traduse in limba romana, de un traducator autorizat. Toata corespondenta cu operatorii economici straini se va face numai in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale (Formular G - Sectiunea III) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 aniin valoare de 440.000 lei pentru a sustine executia serviciului. ( in original)
(1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentul ferm va fi depus in original sau in copie legalizata.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, si va depune in acest sens formularele A si G in original sau copie legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista princ. prest.de sv.similare in ultimii 3 ani (Formular C2 )
- Exp. similara se demonstr. prin depunerea unui ct. in valoare mai mare sau egala cu 65.000 lei, fara TVA, finalizat in ultimii trei ani din care sa rezulte ca ofertantul a elaborat un studiu de impact asupra md. in dom. transp. terestru Cf sau auto; (exp. similara= Elab. studiu de impact asupra mediului-in dom.transportului terestru, auto, feroviar).Contractul prezentat va fi insotit de o recomandare din partea benef. sv. care trebuie sa precizeze:
a. mod.de indepl. a oblig. contractuale pe parcursul derularii contr. resp.;
b.daca pe parcursul executiei serviciului au fost inregistrate neconformitati.
2.- Certif. de buna executie (o recomandare) din partea unui benef.;
- Decl. pv. pers. angajat (Formular F)-Pers. responsabile direct de indeplinirea contr. vor fi specialisti autorizati, angajati permanenti ai operatorului economic sau colaboratori cum ar fi:
-Expert in mediu.
-Experti tehnici in domeniul ingineriei civile (atestati in domeniul de expertiza proiecte de infrastructura-Experti tehnici in siguranta in exploatare, igiena sanatatii oamenilor si protectia mediului (1-3) pers.
-Specialist in fizica pamantului si in probleme de mediu 1 pers.
-Ing de mediu.
3.Curriculum vitae ale pers. si autoriz. dovedit.;
4.Autorizatia emisa de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in copie legalizata;
5.Autorizatia de Furnizor Feroviar AFER;
6.Decl. pv. dotarile specif. (Formular E ) si doc. dovedit. -Op.ec. va trebui sa faca dovada ca pentru prestarea serviciului licitat poseda laborator propriu acreditat (AFER si/sau RENAR) sau un ct. de colaborare cu un astfel de laborator autorizat, la care se va folosi dotarile tehnice minime si anume: -Inst.prelevare probe pentru emisii.
-Analizor si banda izocinetica.
-Freza geotehnica de adancime medie.
-Piezometru.
-Inclinometru.
-Ap. ptr. masuratori geoelectrice si seismice
· Form. F va fi insotit de dovada proprietatii si autorizarii laboratorului.7.Certif. de calitate SR EN ISO 9001 :2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: plata documentatiei se va face la caseria CNCF "CFR" SA - B-dul Dinicu Golescu, nr.38, etaj.4, cam. 93
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2008 11:00
Locul: la sediul CNCF CFR SA Bdul Dinicu Golescu nr.38, cam 89 bis, etaj 7, tel.021/3192433
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta copii dupa CI/BI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucureti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/315.11.17
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2008 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer