Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate aferente obiectivului investitional Institutul Regional de Oncologie Timisoara - Calea Torontalului, km. 5


Anunt de participare numarul 136903/27.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA TIMIS
Adresa postala: Str. N.Lenau nr. 10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300029, Romania, Punct(e) de contact: Cornelia Cismas-Malac, Tel. +40 256494670, Email: [email protected], Fax: +40 256494670, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate aferente obiectivului investitional Institutul Regional de Oncologie Timisoara - Calea Torontalului, km. 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si Institutul Regional de Oncologie Timisoara, Calea Torontalului, km. 5
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului de servicii ce se doreste a fi atribuit se vor asigura urmatoarele: studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate, cu respectarea cerintelor cuprinse in Caietul de sarcini, anexa la prezenta documentatie de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73420000-2 - Studiu de prefezabilitate si demonstratie tehnologica (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatorul se obliga sa intocmeasca in vederea indeplinirii obiectului contractului ce se va atribui in urma derularii prezentei proceduri de achizitii publice studiul de prefezabilitate si studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului investitional Institutul Regional de Oncologie Timisoara - Calea Torontalului, km. 5
Valoarea estimata fara TVA: 806, 451.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip. este 16.129, 03 lei; se va const. prin virament bancar, sau printr-un instr. de garantare, emis in conditiile legii. Garantia de particip. se va constitui numai in lei. Per. de valab. a garantiei de particip.: 90 de zile de la data limita de depun. a of.Garantia de particip. se va depune in contul RO87TREZ6215005XXX000295, deschis la Trezoreria Timisoara. In temeiul prev. art. 86, alin. 3, lit. a si b din H.G. 925/2006, in cazul in care garantia de particip. se const. printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, instr. de garantare tb. sa prev. ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa pers. garantate. In cazul respingerii de catre CNSC a contestatiei formulate, AC va retine din cuantumul garantiei de particip. conform art. 2781, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata suma de 4.586, 45 lei. 5% din valoarea contractului, fara TVA, integral (in maxim 3 zile de la semnarea contractului) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari care devine anexa la contract sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu aplicarea prev. art. 90(3) din HG 925/2006, actualizata.Instrumentul trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia se restituie de catre autoritatea contractanta, cf. art. 92, alin. 3 lit. a din H.G.925/2006, in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat ? Sume alocate de la Ministerul Sanatatii (potrivit sumelor aprobate la data de 23.01.2012)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii acestora in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantilor in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1. Prof. Dr. Horea Vermesan ? Presedinte fara drept de vot al Comisiei de evaluare;2. Ec. Cornelia Cismas Malac ? Membru al Comisiei de evaluare;3. Dr. Viorica Dumitru - Membru al Comisiei de evaluare;
4. C.j. Sofia Dumescu - Membru al Comisiei de evaluare;
5. Ec.Arsinte Marioara - Membru al Comisiei de evaluare;
6. Ing. Iuliana Tuca Tamasa - Membru al Comisiei de evaluare.
Mod de dovedire:
1. Se vor completa si atasa Formularul nr. 1 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006); Formularul nr. 2 (Declaratie privind 180 din O.U.G. nr. 34/2006); Formularul nr. 3 (Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006) ? in original;
In cazul unei asocieri formularele se vor depune de fiecare asociat in parte.
2. Se va atasa certificat cazier fiscal al persoanei juridice ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul.
In cazul unei asocieri certificatul se va depune de fiecare asociat in parte.
3. Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul, pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine.
In cazul unei asocieri documentele se vor depune de fiecare asociat in parte.
Nota: Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.2.) Cerinta obligatorie:
Se va depune Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta ? in original ? Formular nr. 16 (cf. Ordin nr. 314/2010).3.) Cerinta obligatorie:
In cazul sustinerii economice si financiare si tehnico-profesionale asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din O.U.G. nr. 34/2006, operatorul economic va indeplini conditiile cuprinse la art. 111 din H.G. nr. 925/2006 modificata in sensul prezentarii acordului ferm de sustinere Formularul nr. 17 si Formularul nr. 18 si anexa la Formularul nr. 18 respectiv, Declaratie privind personalul angajat si cadrele de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Tertul sustinator trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 69 indice 1, 180 si 181, lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata.
Cerinta obligatorie:
Tertul sustinator va trebui sa depuna Formularul nr. 1 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006); Formularul nr. 2 (Declaratie privind art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006); Formularul nr. 3 (Declaratie privind neincadrarea in art. 181, lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006) - in original, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Nota: se vor avea in vedere posibilitatile de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie stabilite prin prezenta documentatie de atribuire inclusiv cu raportare la Anexa 2 la Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP.
4.) Cerinta obligatorie:
In cazul in care ofertantii participanti la procedura subcontracteaza anumite parti din contract, vor fi aplicabile prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, coroborat cu art. 11, alin. 7 din HG 925/2006, actualizata potrivit caruia: , ,autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens?.
Capacitatea tehnica si profesionala va fi evaluata in functie de modul in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, contractantul si subcontractantul acestuia conform contractelor de subcontractare si prevederilor documentatiei de atribuire.Subcontactatul trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 (cf art. 13 din Legea nr. 279/2011).
Mod de dovedire:
1.Se va atasa Formularul nr. 8 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora) ? in original.2.Anterior semnarii contractului, operatorului declarat castigator i se va solicita sa prezinte acordul de subcontractare (Formularul nr. 9) - in original din care sa rezulte partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul (fizic si valoric, inclusiv ca procent din valoarea contractului), precum si modul de utilizare a resurselor tehnice si umane.In cazul in care contractele de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa contracte si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.
3. Subcontractantul va trebui sa depuna Formularul nr. 1, in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, (cf. art. 13 din Legea nr. 279/2011) cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.5.) Cerinta obligatorie:
In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi evaluata in conformitate cu Acordul/Contractul de asociere depus cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnicesiumanedecaredispun impreuna asociatii si la obligatiile/componenteleasumate de fiecare asociat potrivit Contractului de asociere.
Mod de dovedire:
In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta:
1. Formularul nr. 10 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati) ? in original.
2. Contractul de asociere conform Formularului nr. 11 (Acord/Contract de asociere), in original, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea.Nota: Indiferent de forma in care se depune oferta, se vor avea in vedere posibilitatile de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie stabilite prin prezenta documentatie de atribuire inclusiv cu raportare la Anexa 2 la Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP.1. Mentiune: Ofertantii care se incadreaza categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de participare si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 12.2. Mentiune: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din H.G. nr. 925/2006, actualizata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere (conform Formularul nr. 7), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa (conf. Anexei la Form. 7) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate, etc.). In cazul in care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si datele furnizate in declaratii atrage excluderea de la procedura. De asemenea, in cazul omiterii mentionarii in cadrul anexei a anumitor documente si care nu au fost prezentate in cadrul ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale acesteia. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica autorizata aferenta codurilor CAEN 7111 ? Activitati de arhitectura si 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (rev. 2).Mod de dovedire:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata mai sus indicata si in care nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faptul ca societatea se afla in procedura de faliment ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul.
In cazul unei asocieri certificatul constatator va fi prezentat de fiecare asociat, raportat la partea din contract pe care o presteaza.
Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.
2.) Cerinta obligatorie:
Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica relevanta in raport cu obiectul procedurii.
Mod de dovedire:
Se vor atasa copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat si legalizate, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 aniincheiati a ofertantilor participanti la procedura sa fie de minim 1.612.903, 22 lei (pentru persoanele juridice romane). In acest sens operatorii economici vor prezenta situatiile financiare anuale pe ultimii 3 ani incheiati.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura vor prezenta in dovedirea experientei similare 3 contracte in urma carora au fost prestate servicii sau in curs de derulare avand ca obiect elaborarea de studii de profil similare in valoare de 403.225, 81 lei, fara TVA.
Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare in vederea indeplinirii in bune conditii a contractului (personal tehnic de specialitate):
a) 2 Ingineri structuristi (constructii civile, industriale si agricole): Diploma studii universitare tehnice in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole, CV, Decl.de disponib.
Tot personalul de specialitate ce va fi angajat in indeplinirea contractului trebuie sa aiba minim 5 ani experienta profesionala generala si minim 3 ani experienta profesionala in domeniu.
b) 1 Inginer expert atestat pentru exigentele A1, A2 si A3: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestatul MLPAT pentru exigentele A1, A2 si A3, CV, Decl.de disponib.
c) 1 Inginer in domeniul instalatii electrice, atestat ANRE gr. IV A: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestat ANRE valabil, CV, Decl.de disponib.
d) 1 Inginer in domeniul instalatii electrice, atestat ANRE gr. II A: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestat ANRE valabil, CV, Decl.de disponib.
e) 2 Ingineri in instalatii sanitare, termice si ventilatie: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, CV, Decl.de disponib.
f) 1 Inginer atestat ANRE, proiectant sisteme de securitate: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestat ANRE valabil, CV, Decl.de disponib.
g) 1 Topometrist atestat ANCPI: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestat ANCPI valabil, CV, Decl.de disponib.
h) 1 Auditor energetic pentru cladiri, gradul I: Diploma studii universitare tehnice in domeniu, Atestat de specialitate valabil, CV, Decl.de disponib.
i) 2 Arhitecti inregistrati pe tabloul OAR, cu drept de semnatura: diploma de studii universitare in domeniu, dovada inregistrarii in OAR, CV, Decl. de disponib.
j) 1 Economist: diploma de studii universitare in domeniu, CV, Decl. de disponib.
k) 1 Fizician nivel III, cu permis eliberat CNCAN: diploma de studii universitare in domeniu, permis CNCAN valabil, CV, Decl. de disponib.
l) 1 Expert evaluator imobiliar autorizat ANEVAR: diploma de studii universitare in domeniu, Atestat ANEVAR valabil, CV, Decl. de disponib.
Ofertantii particip. la proc. vor tb. sa prez. dov. detin. urmat. atestate:
-Atestat ANRE Bp pt. proiectarea instalatiilor interioare, pt. constructii civile, industriale si agricole, bransamente aeriene si subterane la tenisune nominala de 0, 4 kW
- Atestat IGSU pt. proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alerta in caz de incendiu.
- Atestat IGSU pt. proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiului si a celor de semnalare si alertare in caz de incendiu.
Certificate cu termen de valabilitate la zi, care sa ateste implementarea standardului de management al calitatii (SR EN ISO 9001 sau echivalent) emise pentru codurile CAEN 7111 ? Activitati de arhitectura si 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (rev. 2).- in copie.
Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.
Certificate cu termene de valabilitate la zi, care sa ateste implementarea standardelor de management a mediului (SR EN ISO 14001 sau echivalentul) emise pentru codurile CAEN 7111 ? Activitati de arhitectura si 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (rev. 2) - in copie.
Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4967/23.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2012 10:00
Locul: Autoritatea de Sanatate Publica Timis, str. N. Lenau, nr. 10, Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare in plic inchis.Plata serviciilor prestate de catre contractant se va efectua integral, dupa receptia documentatiei tehnice intocmite de catre prestator semnata de catre achizitor, in termen de 15 zile de la emiterea facturii de catre prestator, dar dupa data de 24 ale lunii in care se efectueaza plata (conform O.U.G. nr. 34/2009) sub rezerva alocarii efective in bugetul Directiei de Sanatate Publica Timis de la Ministerul Sanatatii a acestora potrivit sursei de finantare, aspect adus la cunostinta operatorilor economic si care nu va putea fi imputat ulterior autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept/interes legitim printr-un act al AC, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice poate sesiza CNSC cf. art. 2562 din O.U.G.34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic ? Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis
Adresa postala: str. Lenau, nr. 10, judetul Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300029, Romania, Tel. +40 256/494670, Email: [email protected], Fax: +40 256494670
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2012 09:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer