Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei de proiectare pentru fazele: SF revizuit,PT si CS,PAC,DDE


Anunt de participare numarul 16220/25.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei de proiectare pentru fazele: SF revizuit, PT si CS, PAC, DDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Sfintu Gheorghe , judet5 Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
revizuire SF, PT si CS , PAC si DDE
Valoarea estimata fara TVA: 16, 800EUR
II.2.2) Optiuni
Da
In eventualitatea prelungiri contractelor de lucrari , se va prtelungi sarcina 5 din CS
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.07.2007 pana la 11.01.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA , Garantia de participare - 850 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Resurse bugetare si fonduri Phare CES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Certuificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata , certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilInformatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima : ultimulbilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente la 31.12.2006.Cerinta minima : cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani min.50000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalele prestatii in ultimii 3 ani;
Lista experienta similara
Recomandari de la beneficiari
Declaratie privind echipamentele tehnice, instalatii specifice activitati de proiectare
Informatii privind perosnalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitati
Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anualeInformatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
un contract similar -managementul deseurilor;Proiectare similara de min.20000 euro;min.2 recomandari;Se vor prezenta CV-uri, contracte colaborare pentru colaboratori;Se vor includeC V-urile personalului responsabil;Ponderea maximava fi de maxim 30%
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria unitati
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2007 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Pare 2004 CES ' Schemade investitii pentru Proiecte Mici de gestiune a Deseurilor
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2007 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer