Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instructiuni de Exploatare) pentru instalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll


Anunt de participare (utilitati) numarul 146344/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 251599480, In atentia: Birou Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborarea documentatiei de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instructiuni de Exploatare) pentru instalatia de alimentare cu gazenaturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatoruluiServiciul se presteaza pentru S.E. Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, jud. Dolj, localitatea Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire, respectiv documentatie As-built si instructiuni de exploatare pentru instalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II in vederea promovarii si realizarii obiectivului de investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatilesolicitate privind elaborarea documentatiei de proiectare pentruinstalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II sunt cele mentionate in anexele aferente caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 42, 798.41RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
80 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare: 800 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis la BRD ? Agentia Brazda lui Novac din Craiova 2)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . Garantia trebuie sa fie irevocabila Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau b)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 3)Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. - Cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis la BRD ? Agentia Brazda lui Novac din Craiova 4) Lichiditati la casieria unitatii S.E. Craiova II Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de executant la Biroul Achizitii Lucrari si Servicii al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractante b) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale. In acest caz executantul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului conform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 5 in original, Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul. (numai alin.a, c si d);Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 in original;Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-Indeplinirea obligatiilor scadente de plata va fi raportate la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Se va prezenta de tertul sustinator daca este cazul-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Dan VASILE ?Director SE Craiova II; Cristian Basescu?Director Economic; Constantin Mosoiu- Director Dezvoltare Investitii, Lucian Scarlatescu ?Director Achizitii-Prezentare Formular 11 in original; Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului /ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator conform art. 69.2 alin 2 din OUG nr. 77/27.11.2012 - conform Formular B Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romanePrezentare Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului Document emis de Oficiul National al Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actualeObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice strainePrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Prezentare document in copie lizibila certificata conform cu originalul)Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat deBNR )
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 ? fisa de informatii generalein original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 15 in original
Declaratie referitoare la utilajele de care poate dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, fie a unui ?angajament?, fie a unui ?contract de inchiriere cu clauza suspensiva?) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare servicii.
Cerinta minima: Ofertantul va face dovada ca detineautorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI, conform Ordin ANRE nr. 89/2009.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 13 in original
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii: Cerinta minima: 1. Ofertantulva face dovada ca dispune de personal atestat tehnico-profesional pentru verificarea proiectelor, conform ordin MECMA nr. 364/2010.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare document in original/copie lizibila certificata conform cu originalul
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 12 in original
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei serviciilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Cerinta minima: Lista va cuprinde cel putin unul sau maxim trei contracte de servicii similare (elaborarea de documentatii tehnice de natura celor care fac obiectul achizitiei), a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 40 mii RON.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv anul 2010 -1 euro=4, 2099 lei; anul 2011- 1 euro=4, 2379 lei; anul 2012 - 1 euro=4, 4560 lei)
Modalitatea de indeplinire
Prezentre formular 9 in originalSe va prezenta documente/certificatede la beneficiarul achizitiei Prezentare document in original/copie lizibila certificata conform cu originalul
Prezentare documente care sa ateste casistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, jud. Dolj, localitatea Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3) In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza finala de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Bariera Valcii nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj, la data si ora indicate in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile ?ncepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta ?l considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridical Sucursalei Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251/599480, Fax: +40 0251/599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer