Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei pentru infiintarea pietei de gros


Anunt de participare numarul 54659/04.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAPOPRICANI JUDETUL IASI
Adresa postala: PRIMARIA POPRICANI, JUDETUL IASI, Localitatea: Popricani, Cod postal: 707380, Romania, Punct(e) de contact: ELENA TESCU, Tel.0744661492, 0232/297080, Email: [email protected], Fax: 0232/207080
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei pentru infiintarea pietei de gros
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intocmire studiu de fezabilitate, inclusiv plan de afaceri, studii de teren (topo, geo, hidro), studiu de impact asupra mediului, plan urbanistic zonal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74233500-6-Studii tehnice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 documentatie intocmita
Valoarea estimata fara TVA: 60, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
2000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PHARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARARII PRIVIND ELIGIBILITATEA
CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181
CERTIFICATE FISCALE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA CATRE BUGETUL LOCAL SI DE STAT LA ZI
CERTIFICAT DE INREGISTRARE(CUI)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 31.12.2007
CIFRA DE AFACERI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
EXPERIENTA SIMILARA (PRINCIPALEL PRESTATII IN ULTIMII 5 ANI)
DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTE, DOTARI TEHNICE
INFORMATII PRIVIND RESURSELE UMANE PROPRII
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
CERTIFICAT DE ASIGURARE A CALITATII
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRETUL
60%
Descriere:
2.
EXPERIENTA SIMILARA
20%
Descriere:
3.
RESURSE UMANE PROPRII
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: prin cumparare de la primaria comunei Popricani
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2008 14:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI POPRICANI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OPERATORULUI ECONOMIC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE CBC 2005
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A C ONTESTATIILOR
Adresa postala: STRAVOPOLEOS, NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104542, Email: [email protected], Fax: 021/3104542
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE DE LA LUAREA LA CUNOSTINTA A ACTULUI CE URMEAZA A FI CONTESTAT
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETARUL PRIMARIEI POPRICANI
Adresa postala: COMUNA POPRICANI, JUDETUL IASI, Localitatea: POPRICANI, Cod postal: 707380, Romania, Tel.0232/297080, Email: [email protected], Fax: 0232/297080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2008 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer