Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnice faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor acordurilor si autorizatiei de construire pentru proiectul “REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, AGRIJ – ROMÂNASI”


Anunt de participare numarul 87406/25.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: ÂP-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: ÂZalau, Cod postal: Â450058, Romania, Punct(e) de contact: ÂMaria Vultur, Tel.Â0260614120, Email: Â[email protected], Fax: Â0260661097, Adresa internet (URL): Âhttp: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: Âwww.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnice faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor acordurilor si autorizatiei de construirepentru proiectul “REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, AGRIJ – ROMÂNASI”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop elaborarea documentatiilor tehnice care sa permita autorizarea executarii lucrarilor si executia propriu-zisa a lucrarilor pe sectorul de drum sus amintit, având în vedere ca pe suprafata de rulare si în structura drumului au aparut degradari, ceea ce face ca traficul rutier sa se desfasoare cu riscuri. Este necesara realizarea unor lucrari de reabilitare prin care sa fie adus la nivelul de exploatare normala pentru un drum judetean care asigura legatura cu DN 1F, deschis traficului european.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea documentatiei tehnice faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor acordurilor si autorizatiei de construirepentru proiectul “REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 A, AGRIJ – ROMÂNASI”
Valoarea estimata fara TVA: 110, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ÅŸi garantii solicitate
Garantia de participare 2200 lei; Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Prezentare documente privind îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat
Declaratie privind calitatea de participant
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcifra de afaceriBilant la data de 31.12.2006, 31.12.2007si31.12.2008
Informatii privind capacitatea financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima impusa a cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani este de 220.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindpersonalultehnic de specialitate
Declaratie privind echipamente tehnice
Lista principalelor prestatii în ultimii 3 ani
Lista cu experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta trei contracte de servicii de aceeasi natura si complexitate, a caror valoare cumulata sa fie minim 55.000 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
49'/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.10.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2009 18:00
Locul: www.e-licitatie.ro SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Dovada garantiei de participare se va prezenta in original la Registratura Consiliului Judetean Salaj, str Piata 1 Decembrie 1918 nr. 12, Zalau, jud. Salaj, pâna în data de 12.10.2009, ora 10°°.Ofertele prezentate în SEAP pentru care nu a fost depusa garantia de participare vor fi respinse.Oferta (, ,Documentele de calificare”, ”Propunerea tehnica”si ”Propunerea financiara”)se va prezenta prin mijloace electronice în SEAP pe site-ul www.e-licitatii.ro, respectând prevederile HG. 1660/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Natiopnal de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: ÂStr. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: ÂBucuresti, Cod postal: Â030084, Romania, Tel.Â021/310.46.41, Email: Â[email protected], Fax: Â021/310.46.42, Adresa internet (URL): Âwww.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SALAJ
Adresa postala: ÂStr. Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea: ÂZalau, Cod postal: Â450067, Romania, Tel.Â0260/613850, Fax: Â0040-260-611551
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetan Salaj
Adresa postala: ÂStr. P-ta. 1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: ÂZalau, Cod postal: Â450058, Romania, Tel.Â0260-614120, Email: Â[email protected], Fax: Â0260-661097, Adresa internet (URL): Âwww.cjsj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2009 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer