Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, CAIET DE SARCINI PE SPECIALITATI, LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI PE ARTICOLE DE DEVIZ si DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, AVIZE, ACORDURI, pentru


Anunt de participare numarul 79724/09.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel.0260614120, Email: [email protected], Fax: 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, CAIET DE SARCINI PE SPECIALITATI, LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI PE ARTICOLE DE DEVIZ si DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, AVIZE, ACORDURI, pentru obiectivul de investitii REABILITARE DRUM JUDETEAN 191C, NUSFALAU-CRASNA-ZALAU-CREACA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DRUMUL JUDETEAN 191C, NUSFALAU-CRASNA-ZALAU-CREACA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop elaborarea:
- Proiectului tehnic, Detaliilor de executie, Caietului de sarcini pe specilaitati, Listelor de cantitati de lucrari pe articole de deviz, Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, avize si acorduri, documentatiile fiind necesare in vederea evaluarii finale a aplicatiei Consiliului Judetean Salaj pentru finantarea din fonduri externe nerambursabile a Proiectului REABILITARE DRUM JUDETEAN 191C, NUSFALAU-CRASNA-ZALAU-CREACA si implementarii cu succes a acestuia.
-Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor specificate in Certificatul de Urbanism in vederea autorizarii finale;
-Asigurarea asistentei tehnice si a celorlalte servicii prevazute prin Legea nr. 10/1995 in sarcina proiectantului, pe perioada de executie a lucrarilor;
-Asigurare asistenta Autoritatii Contractante, daca este solicitat, in timpul perioadei de licitatie;
-Asigurarea imbunatatirilor/modificarilor/completarilor solicitate de organismul intermediar ADRNord-Vest pe perioada verificarilor proiectului tehnic, ca urmare a evaluarii finale a aplicatiei de finantare.Documentatia tehnica va fi elaborata si prezentata in 2 variante:
a) pentru intreg tronsonul de drum: km 0+000-27+830, Nusfalau-Zalau si 41+441-50+035, Zalau-Creaca;
b) pe 3(trei) loturi dupa cum urmeaza:
-lot 1, sector km 0+000-14+200, Nusfalau (intersectie cu DJ 191 D)-Crasna (intersectie cu DJ 108 G)
-lot 2, sector km 14+200-27+830, Crasna (intersectie cu DJ 108 G)-Zalau (limita intravilan Municipiul Zalau);
-lot 3, sector km 41+441-50+035 Zalau (iesire din intravilanul Municipiului Zalau)- Creaca (intersectie cu DJ 108 A.
Documentatia tehnica aferenta fiecarui lot va trata toate problemele legate de reabilitarea drumului astfel incat achizitia executiei si executia propriuzisa sa poata fi facuta independent pentru fiecare lot sau pentru intreg obiectivul, in functie de asigurarea finantarii.
Documentatiile tehnice se vor elabora in exclusivitate pe baza Studiului de fezabilitate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, CAIET DE SARCINI PE SPECIALITATI, LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI PE ARTICOLE DE DEVIZ si DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, AVIZE, ACORDURI, pentru obiectivul de investitii REABILITARE DRUM JUDETEAN 191C, NUSFALAU-CRASNA-ZALAU-CREACA
Valoarea estimata fara TVA: 378, 151RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 7500 lei. Garantia de buna executie in valoare de 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006Prezentare documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidatCertificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificat de inregistrare de la Oficiul Registrului ComertuluiDeclaratie privind calitatea de participant
Cerintele de calificare solicitate prin anuntul de participare coincid si sunt completate de cele din fisa de date.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceriInformatii privind capacitatea finaciaraBilant la data de 31.12.2006, 31.12.2007si31.12.2008, sau alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani sa fie de 1134400lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitateDeclaratie privind echipamente tehniceLista principalelor prestatii in ultimii 3 aniLista cu experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta trei contracte de servicii de aceeasi natura si complexitate, care din punct de vedere valoric sa reprezinte minim 189000 lei fara TVA, insotite de documente doveditoare din care sa reiasa valoarea serviciilor prestate - copia contractelor, recomandari din partea beneficiarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
financiar
60%
Descriere:
2.
tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2009 11:00
Locul: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ, loc. Zalau, Str. P-ta. 1 Decembrie 1918, nr.12, jud.Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SALAJ
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260/613850, Fax: 0260-611551
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: Str. P-ta. 1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Tel.0260-614120, Email: [email protected], Fax: 0260-661097, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2009 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer