Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnico - economice ? faza PT, CS, DDE, DTAC pentru proiectul ?Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes?


Anunt de participare numarul 142588/20.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: int 230, Tel. +4 0259437000, In atentia: Doina ROMOCEA, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnico - economice ? faza PT, CS, DDE, DTAC pentru proiectul ?Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiei tehnico - economice ? faza PT, CS, DDE, DTAC pentru proiectul ?Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Proiect tehnic ? PT, (inclusiv completari la studiul topografic - geologic elaborat la faza de SF; studiu hidrologic pentru poduri;expertiza tehnica pentru strada Ecaterina Teodoroiu; studiu de stabilitate a versantului; documentatii pentru obtinerea avizelor necesare), CS;
-Detalii de executie ? DDE;
-documentatia tehnica pentru autorizatia de construire ? DTAC;
Valoarea estimata fara TVA: 694, 666RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 13.800 lei;Modalitati de constituire a garantiei de participare: 1)Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ;2)Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;3)Numerar depus la casieria Primariei Oradea.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit.b) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita in mod obligatoriu de catre asociat in numele asocierii. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire : Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006 ACTUALIZATA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Se solicita prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006;
Cerinta nr 2. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Cerinta nr 3. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
In cazul unui tert sustinator acesta nu trebuie sa se incadreze in prevederile181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Consilieri locali -Unita Lucian ; Timofte Claudia Simona Cleopatra; Cupsa Ioan; Negrean Daniel Dumitru; Bonchis Ioan; Vulcu Daniel Sorin; Dan Octavian; Mohan Aurel George; Campan Ioan; Lascu Tudor Sebastian; Debelka Boglarka Lilla; Dulca Camelia Mariana; Popa Dan Lucian; Filimon Teofil Laviniu; Manea Mihai; Biro Rozalia Ibolya; Pasztor Sandor; Huszar Istvan Eric; Delorean Ion Iulius; Szabo Jozsef; Sarkozi Zoltan; Corches Dorin Octavian; Ile Cristian; Coste Marina Adelina;
- Primarul Ilie Bolojan;
-Viceprimarii: Mircea Malan si Ovidiu Muresan;
- Eduard Florea - Director Directia Economica;
- posibilii membrii ai comisiei de evaluare: Director ex. Marius Mos; Director ex. Eugenia Borbei;Consilierii: Daniela Motoc, Patcas Leontin, Ioana Popa, Ioan Maghiar, Oltea Diana Marc, Adina Marge, Doina Romocea, Antoniu Dan, Iuliana Kocsis.ATENTIE: - Incadrarea oricaruia dintre tertii sustinatori in oricare din situatiile prevazute la art.180, art.181 lit. a), c^1) si d) si art. 69ยน din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertei comune din procedura de atribuire a contractului.- daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu o autoritate contractanta, in ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.-Cerinta nr.4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;NOTA : Ofertantul nu are dreptul in cadrul procedurii : a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si /sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura a tuturor ofertelor in cauza ;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat ;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatd) Intreprinderile afiliate au dreptul sa participe in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.In cazul prezentarii unei oferte comune, de catre mai multi operatori economici, prin asociere , se solicita completarea Acordului de asociere. Documentele, insusite de partile implicate in asociere, se vor legaliza in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, la solicitarea achizitorului.In cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, documentele care dovedesc situatia personala a ofertantului vor fi completate si prezentate de fiecare asociat.Cerinta nr.5. CERTIFICAT de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte :
- cainformatiile cuprinse sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
- ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei achizitii publice;
- ca nu sunt inscrise mentiuni privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare (faliment), sau ca societatease afla in incapacitate de plata.
Forma de prezentare: original/copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul" sau copie legalizata.Se va prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator, in original sau copie legalizata.
-In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac biectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat ;
Cerinta nr.2:
Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare conform Ordinului MT nr.158/96-Anexa 1.
ATENTIE: Conform Prevederilor Art. 7.din Ordinul 509/2011 :
(1) In cazul in care se impune, la criteriul de calificare ?capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale?, autorizarea Autorita?ii Feroviare Romane (AFER), pentru entita?i juridice, in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerin?a este considerata indeplinita daca unul dintre asocia?i ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? de?ine autorizarea solicitata ?i numai cu condi?ia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
(2) Ter?ul nu poate sus?ine, prin prezentarea unei astfel de autoriza?ii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu,
nefiind o resursa transferabila.
Forma de prezentare: original/copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul" sau copie legalizata.Cerinta, obligatorie pentru persoanele juridice straine: 1)Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat si legalizate, potrivit legislatiei in vigoare.De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, in Limba de redactare a ofertei?;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurarea riscului profesional .
Datele de identificare si contact ale ofertantului, conturile de trezorerie si
banca ce vor fi utilizate pe parcursul procedurii precum si cifra de afaceri
globala medie anuala pe ultimii 3 ani.
Cerinta minima impusa pentru cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali sa fie mai mare sau cel putin egala cu 1.380.000 lei;
Curs euro comunicat de BNR la data de: 31.12.2010 - 1 euro=4, 2848 ron;
31.12.2011 - 1 euro=4, 3197ron.
31.12.2012 ? 1 euro=4, 4287 ron
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca in cazul in care va fi desemnat castigator, la data semnarii contractului va prezenta o polita de asigurare a riscului profesional aferent contractului. Limita de despagubirepentru contractul care va fi incheiat se va stabili in conformitate cu regulile stabilite delegislatia in vigoare care reglementeaza domeniul asigurarilor.Polita de asigurare se va incheia pe o durata egala cu cea de pana la data receptiei finale a lucrarilor executate in baza proiectului si se va intinde si asupra subcontractantilor(daca este cazul).Referitor la polita de asigurare se vor avea in vedere urmatoarele aspecte care fac parte din clauzele contractuale: Polita unica de asigurare se va incheia in urmatorii termeni si limite: Obiectul asigurarii: il constituie acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii sau contractului de prestare de activitati specifice profesiunii sale, daune in legatura cu care Asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare.Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.Cheltuieli acoperite: -sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime-sumele cheltuite de Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor predate de client Asiguratului in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale-cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora;se va completa Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.4- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Cerinta nr.3 -Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii prin care sa se demonstreze ca dispune de echipamentele de calcul, de diagnosticare, soft-uri, dispozitive si alte dotari care sunt necesare pentru indeplinirea contractului;
Cerinta 2- b).Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii, care sa contina cel putinurmatorul personal atestat si specializat:
- personal de specialitate: minim 3 ingineri C.F.D.P care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala in proiectare drumuri si poduri.
- personal de specialitate: minim 1 inginer pe retele tehnico-edilitare care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta in profesionala in proiectare drumuri si poduri;
- personal de specialitate: minim 1 inginer pe instalatii electrice care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala in proiectare drumuri si poduri;
- personal de specialitate: minim 1 inginer electromecanic autorizat pentru lucrari de instalatii CF;
- personal de specialitate: minim 3 ingineri pe masuratori terestre si cadastru care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala in domeniu;
- personal de specialitate: minim 1 inginer pe geologie care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala in domeniu ;
- personal de specialitate: minim 1 inginer in topografie si geodezie posesor al certificatului de autorizare categoria D pentru lucrari din domeniul cadastrului, geodeziei sicartografiei;
- minim 1 expert tehnic drumuri cerintele A4, B2, D ;
- minim 1 expert tehnic poduri cerintele A4, B2 ;
- minim 1 expert tehnic fundatii cerintele Af ;
-minim 1 coordonator de proiect ? o persoana responsabila cu prestarea serviciilorcare trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala de coordinator proiect.
-nominalizarea a minim 1 persoana de specialitate, responsabila cu asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor.
Cerinta nr.2 - a) Efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Cerinta nr.1:
-Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Ofertantii vor prezenta certificate/documente(care sa contina data, numar de inregistrare) emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea si finalizarea serviciilor similare, prin care sa faca dovada ca au prestat un contract sau maxim 3 contracte a caror valoare cumulate sa fie de minim 694.666 lei fara TVA.
Prin servicii de natura similara, autoritatea contractanta intelege prezentarea de contracte care sa ateste prestarea de servicii de proiectare pentru infrastructura (drumuri, poduri si pasaje ).
Ofertantii trebuie sa fie certificati in sistemul de management al calitatii ISO
9001 sau echivalent, pentru servicii de proiectare .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Declaratia privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;Se va completa Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.Dovada scriptica a personalului de specialitate, se va face pe baza urmatoarelor documente: - prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare sau prestari servicii pentru acestia (contract intre parti care incepe sa produca efecte juridice doar in cazul semnarii contractului de prestari servicii), Declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare (in baza art 188 din OUG 34/2006- conform formularului anexat)- pentru fiecare persoana nominalizata. Aceste documente vor fi prezentate in copie conform cu originalul.- atestate/autorizari specifice/diplome calificare , certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al ofertantului.- CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului. CV-urile vor avea numele in clar si semnatura in original a persoanei respective .Ofertantii persoane juridice straine vor trebui sa prezinte aceleasi categorii de documente, cu mentiunea ca acestea trebuiesc traduse sub forma legalizata potrivit legislatiei romane in vigoare.Se va completa declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;documente relevante care certifica prestarea serviciilor (contracte/ parti relevantecontract/proces-verbal de receptie/recomandari) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa contina informatii cu privire la valori, perioada prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii serviciilor.Se vor lua in considerare contractele semnate in ultimii 3 ani calculati pana la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor. In situatia in care contractele au fostsemnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.Ofertantul va prezenta dovada certificarii ISO 9001 sau echivalent pentru servicii de proiectare .Certificatul va fi prezentat in original sau copie ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei.Nota: Nu se accepta completarea ulterioara, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va accepta ofertantului care inca nu este certificat, prezentarea raportului de audit, numai in conditiile in care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de elaborare proiect tehnic (P.T.)
30%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Oradea, P-ta Unirii, nr.1, etaj 1, sala mare/sala mica.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaj egal, autoritatea contractanta va desemna castigatoare oferta care prezinta cel mai scazut pret. In cazul in care si preturile sunt identice se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, castig de cauza avand evident oferta care va prezenta pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2, lit.a) din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Oradea Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 0259437000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2013 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer