Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnico economice, faza: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie si a studiilor conexe pentru lucrarea Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita Judet Gorj- Marita-Izvoru Rece-Vaideeni-Horezu (Dn67), km. 53


Anunt de participare numarul 61396/13.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnico economice, faza: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie si a studiilor conexe pentru lucrarea Reabilitare si modernizare DJ 665 LimitaJudet Gorj- Marita-Izvoru Rece-Vaideeni-Horezu (Dn67), km. 53+650-69+169 Judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Valcea, in intravilanul si extravilanul localitatilor Horezu si Vaideeni, pe drumul judetean DJ 665 Limita judet Gorj Marita - Izvoru Rece Vaideeni - Horezu (DN67), km. 53+650 - 69+169
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile ce urmeaza a fi executate sunt: proiect tehnic;caiete de sarcini;detalii de executie si studii conexe;studii de teren ( daca cele elaborate la faza studiu de fezabilitate necesita completari);liste de cantitati;grafic general de realizare a investitiei;program de urmarire si control pe faze a lucrarilor;verificarea documentatiei tehnice de un verificator atestat MLPAT pentru fazele PT+CS+DE, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor-H.G.925/1995 publicata in M.O. 286/1995 si Legii 10/1995, privind calitatea in constructii;documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor in scopul eliberarii autorizatiei de construire;proiectul pentru autorizatie de construire (PAC)
Proiectul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice si achizitiilor publice. De asemenea, proiectul trebuie sa respecte legislatia comunitara referitoare la informare si publicitate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmirea documentatiei tenico-economice: Elaborare Proiect tehnic, Caiet de sarcini, Detalii executie si studii conexe pentru obiectivul de investitiiReabilitare si modernizare DJ 665 LimitaJudet Gorj- Marita-Izvoru Rece-Vaideeni-Horezu (Dn67), km. 53+650-69+169 Judetul Valcea
Valoarea estimata fara TVA: 270, 588RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare)= 1.353 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: Bugetul judetului.Plata serviciilor prestate se va face cu ordin de plata in termende30deziledelareceptionare, in baza facturilor si a p. v. de rec.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;Declaratieprivind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
copie certificata dupa bilantul contabil la 31.12.2007inregistrat la D.G.F.P;Cerinta minima obligatorie: completare formularInformatii generale, cifra medie anuala de afaceri in domeniu pe ultimii 3 ani de referintasa fie mai mare sau egala cu 800.000 lei; Solvabilitatepatrimoniala >30%, conform bilantului la 31.12.2007; Lichiditate generala >100%, conform bilantului la 31.12.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de experienta similara Se solicita completarea formularului nr. 12E tabel, cuprinzand valori, perioade de prestare;indepliniriea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare;Pentru serviciul prezentat ca si experienta similara se vor prezenta : contract de prestari servicii , proces verbal de receptie si recomandare din partea beneficiaruluipentru fiecare contract de prestari servicii;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul
70%
Descriere:
2.
Durata de elaborare
20%
Descriere:
3.
Experienta similara a personalului
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.09.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2008 11:00
Locul: Consiliul Judetean Valcea, Sala Constantin Brancoveanu, et. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: str. G-ral Praporgescu, nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250/732901, Email: [email protected], Fax: 0250/735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2008 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer