Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnico-economice , faza : proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru componenta " Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita" - simulare p


Anunt de participare numarul 92603/23.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "LUNCA DUNARII"
Adresa postala: comuna Mihail Kogalniceanu, sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii, nr. 21, judet Ialomita, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 927165, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Dinu, Tel.0243/272058, Email: [email protected], Fax: 0243/272058, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: dezvoltare rurala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnico-economice , faza : proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru componenta " Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita"- simulare publicare anunt de participare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni , judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este realizarea unui Proiect tehnic si asistena tehnica din partea proiectantului pentru modernizarea drumurilor comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita in conditiile prevazute in Caietul de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si asistenta tehnica pentru drumuri in lungime totala de 6.105 ml.
Valoarea estimata fara TVA: 161, 516RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Grantia de buna executie , in cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA , prin retineri succesive sau scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii fondurilor afrente avansului FEADR.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Prestator
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006
c) Declaratii privind eligibilitatea
d) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, in original/copie legalizata
e)Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale
f)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritorialeg)Cazier fiscal eliberat de DGFPh)Certificat de inregistrare in scopuri de TVA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara( cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani din activit. similare mai mare sau egala cu 336.000 lei; lichiditate generala minim 100%, solvabilitate patrimoniala minim 30%, bilantul contabil pe 2006, 2007, 2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani , dovada executarii a cel putin 3 contracte de proiectare pentru obiective similare prezentei achizitii cu copii ale contractelor si recomandari de la beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de elaborare
30%
Descriere: durata eleborare documentatie
3.
oferta tehnica
20%
Descriere: punctaj proponere tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.01.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2010 12:00
Locul: Primartia Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati , imputerniciti ai ofertantilor si observatori ai CRPDRP 3 Sud Muntenia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat de Uniunea Europeana prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale-Contract de finantare nr. C3220408323000 11/26.06.2009 si cofinantat din bugetul local si national.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3221240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul Achizitii - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Lunca Dunarii"
Adresa postala: comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 927165, Romania, Tel.0243/272058, Email: [email protected], Fax: 0243/272058
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2009 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer