Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - elaborarea documentatiei tehnico-economice


Anunt de participare numarul 51414/05.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: serviciul achizitii, Tel.0232/235.100 int.491, 492, 493, 0232/214425, In atentia: Cristina Oteleanu, Email: [email protected], Fax: 0232/214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
elaborarea documentatiei tehnico-economice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Ofertantul isi va desfasura activitatea la sediul/sediile pe care il (le) va notifica Autoritatii Contractante in maxim 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului de prestari servicii, de ambele parti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborarea documentatiei tehnico-economiceaferenta investitiei:
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
elaborarea documentatiei tehnico-economiceaferenta investitiei: Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi
Valoarea estimata fara TVA: 100, 854.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 1200 leigarantia de buna executie 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contul Consiliului Judetean Iasi, poate fi depusa la casieria Autoritatii Contractante, sau se poate constitui sub forma scrisorii de garantie bancara
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratii privin neincadrarea in art 180, 181 din OUG 34/2006, certificatele de plata a obligatiilor la bugetul consolidat si bugetul local, certificat constatator ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil sau extrase de bilant pentru ultimul an financiar incheiat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, de contracte incluzand elaborarea studiilor de fezabilitate;
Se solicita minim 3 contracte pentru realizarea de studii de fezabilitate in cadrul unor proiecte finantate din fonduri ale Uniunii Europene.
1. Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani;
2. Lista contractelor de srvicii prestate in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3426/05.05.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.06.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2008 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la comunicarea oricarui act pe care contesatorul il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judeten Iasi
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel.0232/214.425, Email: [email protected], Fax: 0232/214.425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2008 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer